Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Gymnázium > Výuka geologie

Ikona teoreticky

Výuka geologie

Ikona odbornost
Autor: Tomáš Pospíšil
Anotace: O způsobu a důvodech integrace vzdělávacího oboru Geologie do předmětu zeměpis. Článek obsahuje ukázku zařazených témat.
Obor příspěvku:Geografie
Klíčová slova: geologie, zeměpis

Obor Geologie je na naší škole (Gymnázium Jana Opletala, Opletalova 189, Litovel) integrován do výuky zeměpisu převážně v prvním ročníku (kvintě) gymnaziálního vzdělávání. Hlavním důvodem této integrace byl obsahový překryv jednotlivých témat oboru Geologie s tématy předmětu zeměpis. Zeměpis je těmito tématy navíc vhodně doplněn a obohacen, zejména v kapitolách z fyzické geografie.

Konkrétně je obsah oboru Geologie začleněn do témat Složení a struktura Země, Geologické procesy v litosféře, Člověk a anorganická příroda a Voda.

Ukázka zařazených témat oboru Geologie do předmětu zeměpis v ŠVP GV:

Vyučovací předmět: Zeměpis
Ročník: 1. ročník, kvinta
Téma: Očekávaný výstup - žák: Učivo: (PT, TO, INT, PRO)
PŘÍRODNÍ PROSTŘEDÍ
 • rozliší složky a prvky fyzickogeografické sféry a rozpozná vztahy mezi nimi
fyzickogeografická sféra
 • složky, vzájemné vazby a souvislosti, důsledky pro životní prostředí
systém fyzickogeografické sféry na planetární a na regionální úrovni
 • zonalita, azonální jevy
SLOŽENÍ A STRUKTURA ZEMĚ
 • porovná složení a strukturu jednotlivých zemských sfér
 • využívá vybrané metody identifikace minerálů
zemské sféry
 • složení zemského tělesa, chemické, mineralogické a petrologické složení Země
minerály
 • krystaly a jejich vnitřní stavba; fyzikální a chemické vlastnosti minerálů
GEOLOGIE (INT)
 • porovná na příkladech mechanismy působení endogenních (princip deskové tektoniky) a exogenních procesů a jejich vliv na utváření zemského povrchu a na život lidí
litosféra
 • litosférické desky, pevniny a oceány, zemská kůra
 • georeliéf, vnitřní a vnější geomorfologické síly
PT: Environmentální výchova
TO: Člověk a životní prostředí (INT)
GEOLOGICKÉ PROCESY V LITOSFÉŘE
 • analyzuje energetickou bilanci Země a příčiny vnitřních a vnějších geologických procesů
 • rozliší běžné typy magmatických hornin s využitím petrografického klíče
 • určí nerostné složení a rozpozná strukturu běžných sedimentárních hornin
 • rozpozná složení a strukturu běžných metamorfovaných hornin
 • analyzuje různé druhy poruch v litosféře
magmatický proces
 • vznik magmatu a jeho tuhnutí; krystalizace minerálů z magmatu
zvětrávání a sedimentační proces
 • mechanické a chemické zvětrávání, srážení, sedimentace
metamorfní procesy
 • jejich typy; kontaktní a regionální metamorfóza
deformace litosféry
 • křehká a plastická deformace geologických objektů, vývoj stavby pevnin a oceánů; mechanismus deskové tektoniky
 • zemětřesení a vulkanismus
GEOLOGIE (INT)
PT: Environmentální výchova
TO: Člověk a životní prostředí (INT)
ČLOVĚK A ANORGANICKÁ PŘÍRODA
 • posuzuje geologickou činnost člověka z hlediska možných negativních dopadů na životní prostředí
antropogenní vlivy na litosféru
 • antropogenní tvary reliéfu
GEOLOGIE (INT) PT: Environmentální výchova
TO: Člověk a životní prostředí (INT)
 • objasní mechanismy globální cirkulace atmosféry a její důsledky pro vytváření klimatických pásů
atmosféra
 • složení, počasí, podnebí, podnebné pásy, vlivy člověka na atmosféru
PT: Environmentální výchova
TO: Člověk a životní prostředí (INT)
 • objasní velký a malý oběh vody a rozliší jednotlivé složky hydrosféry a jejich funkci v krajině
 • hydrosféra
 • oběh vody na Zemi, rozložení vody na Zemi, složky hydrosféry a jejich charakteristiky
PT: Environmentální výchova
TO: Člověk a životní prostředí (INT)
VODA
 • zhodnotí využitelnost různých druhů vod a navrhne možné způsoby efektivního hospodaření vodou v příslušném regionu
povrchové vody
 • jejich rozložení na Zemi; chemické složení, pH; hydrologický cyklus
podzemní vody
 • propustnost hornin; hydrologické systémy; chemické složení podzemních vod; ochrana podzemních vod
GEOLOGIE (INT)
PT: Environmentální výchova
TO: Člověk a životní prostředí (INT)
GEOLOGICKÉ PROCESY V LITOSFÉŘE
 • určí základní vlastnosti vzorku půdního profilu a navrhne využitelnost a způsob efektivního hospodaření s půdou v daném regionu
pedosféra
 • složení půd, význam a vznik půd, rozmístění, půdní typy a druhy
zvětrávání a sedimentační proces
 • mechanické a chemické zvětrávání, srážení, sedimentace; vznik a vývoj půd
GEOLOGIE (INT)
PT: Environmentální výchova
TO: Člověk a životní prostředí (INT)
 • rozliší hlavní biomy světa
biosféra
 • organismy na Zemi a jejich rozmístění, základní ekologické pojmy, geobiomy, vliv člověka na biosféru
PT: Environmentální výchova
TO: Člověk a životní prostředí (INT)
3. ročník, septima
TERÉNNÍ VYUČOVÁNÍ
 • orientuje se s pomocí map v krajině
 • identifikuje vybrané horniny a minerály
terénní geografická výuka, praxe a aplikace
 • geografické exkurze a terénní cvičení, praktická topografie, orientace, bezpečnost pohybu a pobytu v terénu, postupy při pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny
Během 1. až 3. ročníku bude zařazena geografická a geologická exkurze integrace GEOLOGIE

Vysvětlivky: PT - průřezové téma, TO - tematické okruhy, INT - integrace, PRO - projekt

Důležitou součástí integrace je školní geografická a geologická exkurze, která se uskuteční v průběhu třetího ročníku. Její náplň a obsahové vymezení by mělo žákům nabídnout možnost prohloubení učiva a dovedností. V rámci geologie bude kladen důraz na mineralogii, zejména na výstup metody identifikace minerálů, dále na praktické ukázky v terénu demonstrující působení vnitřních a vnějších geomorfologických sil, zaměříme se i na působení člověka na litosféru a krajinu jako celek. Do náplně exkurze bude začleněno i zpracování připravovaných projektů zaměřených právě na geologická témata.

Díky integraci získal předmět zeměpis vyšší hodinovou dotaci. Ze dvou týdenních hodin ve dvou ročnících došlo ke zvýšení na dvě týdenní hodiny ve třech ročnících. Diskuzi vyvolalo zařazení témat obsahujících mineralogii a petrografii. Zde se naskytla možnost jejich zařazení do jiných, obsahově souvisejících předmětů chemie nebo biologie. Po konzultacích s kolegy, kteří vyučují tyto předměty, byla upřednostněna kompletní integrace Geologie do zeměpisu, aby se zabránilo "roztříštění" jejího obsahu.

Určité riziko takové integrace lze spatřovat v eventuálním podcenění a až přílišném zjednodušení obsahu oboru Geologie ze strany vyučujícího i žáků. Až konkrétní výstupy ukáží, zda je tato obava na místě.

Citace a použitá literatura:
[1] - RVP gymnaziální vzdělávání.  
[2] - ŠVP pro gymnaziální vzdělávání.  
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 08. 03. 2007
Zobrazeno: 8052krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
POSPÍŠIL, Tomáš. Výuka geologie. Metodický portál: Články [online]. 08. 03. 2007, [cit. 2020-02-18]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/g/1226/VYUKA-GEOLOGIE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.