Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > > > > > > > > > > > > > > > >

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > > > > > > > > > > > > > > > > > Využití Etické výchovy na 1. stupni ZŠ –...

Využití Etické výchovy na 1. stupni ZŠ – 2. část

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Miloš Novotný
Článek seznamuje s Etickou výchovou a jejím využitím na 1. stupni ZŠ v podobě ukázek aktivit žáků.

Text je součástí seriálu příspěvků. Předcházející článek: Využití Etické výchovy na 1. stupni ZŠ - 1. část. Navazující článek: Využití Etické výchovy na 1. stupni ZŠ - 3. část.


Ukázky aktivit se žáky
Kolečko vzájemného představení

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

Poznámky

Žák si osvojí oslovování křestními jmény, pozdrav, úsměv, naslouchání, jednoduchá komunikační pravidla ve třídě, poděkování, omluvu, podání ruky, přiměřenou gestikulaci

Seznámí se s ostatními členy skupiny, ve které bude v následujícím období pracovat.

Základní komunikační dovednosti (představení).

Čas: 30 minut

 

Popis aktivity:

Žáci sedí v kruhu. První řekne své jméno a jednu zálibu. Například: „Jmenuji se Petr a rád chytám ryby". Druhý informaci o spolužákovi zopakuje a přidá vlastní představení. „Petr má rád ryby, já se jmenuji Maruška a mám ráda pěkné knihy nebo švestkové knedlíky." Téma doplňujících informací lze různě obměňovat. Každý řekne vždy své jméno a může přidat informaci o sourozencích, svém domově, oblíbené hračce...

Interwiev

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

Poznámky

Žák si osvojí oslovování křestními jmény, pozdrav, úsměv, naslouchání, jednoduchá komunikační pravidla ve třídě, poděkování, omluvu, podání ruky, přiměřenou gestikulaci.

Seznámí se s ostatními členy skupiny, ve které bude v následující době pracovat.
Nasloucháním získané informace aplikuje při vlastní prezentaci.

Základní komunikační dovednosti (představení, naslouchání).

Čas: 30 - 45 minut

Popis aktivity:

Žáky rozdělíme do dvojic. Ty se vzájemně zpovídají, vždy přibližně 5 a 5 minut. U mladších dětí je nutné předvést, jak má vzájemné zpovídání vypadat a čeho se má týkat. Například: „Zjistěte jméno spolužáka, jeho bydliště, zájmy, atd." Pokud se žáci již znají, lze jejich dialog ztížit analýzou vzájemně poskytnutých informací. Například: „ Co máte společného a v čem se lišíte." Po vzájemném zpovídání následují prezentace dvojic, kde se žáci vzájemně přestavují na základě získaných informaci.

Naslouchání

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

Poznámky

Žák si osvojí oslovování křestními jmény, pozdrav, úsměv, naslouchání, jednoduchá komunikační pravidla ve třídě, poděkování, omluvu, podání ruky, přiměřenou gestikulaci.

Procvičuje pozorné naslouchání.

Základní komunikační dovednosti (naslouchání).

Čas: 20 - 30 minut.
Pomůcky: test pro každou dvojici

Popis aktivity:

Obr.
1. Obr.
Žáky rozdělíme do dvojic. Pokud pracujeme s mladšími žáky, poskytneme do každé lavice krátký text v rozsahu 5 - 7 vět, který může být zaměřen na momentálně probírané učivo ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. U starších žáků zadáme pouze téma rozhovoru.

Jeden přečte text (řekne několik vět) a druhý zopakuje formou: „Řekl jsi, že ...". Druhý tím potvrdí, zda správně rozuměl a pochopil text nebo myšlenku hovoru. Pokud ne, první zopakuje text (věty) a hra pokračuje. Při naslouchání vedeme žáky, aby projevovali různým způsobem souhlas nebo pozornost (tvář obrácená k partnerovi, pozorný výraz, občasné přikývnutí.

Na závěr je možné provést prezentaci, kde všichni naslouchající nahlas zopakují, co si z textu nebo promluvy prvního zapamatovali.

Šeptání jmen

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

Poznámky

Žák si osvojí oslovování křestními jmény, pozdrav, úsměv, naslouchání, jednoduchá komunikační pravidla ve třídě, poděkování, omluvu, podání ruky, přiměřenou gestikulaci.

Koriguje hlasitost svého mluvního projevu.
Procvičuje si pozorné naslouchání.
Procvičuje si jména svých spolužáků v novém kolektivu.

Základní komunikační dovednosti (naslouchání).

Čas: 20 minut.

Popis aktivity:

Žáci sedí v kruhu. V kruhu pošeptá jeden žák svému sousedovi vlevo do ucha nějaké jméno žáka, který také sedí v tomto kruhu. Sousední žák pošeptá jméno dál. Jde to tak dlouho, dokud šeptané jméno nedojde k hráči, jehož jméno se shoduje se šeptaným jménem. Ten zavolá: „Stop!" a šeptá dál nějaké jiné jméno.

Špion

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

Poznámky

Žák si osvojí oslovování křestními jmény, pozdrav, úsměv, naslouchání, jednoduchá komunikační pravidla ve třídě, poděkování, omluvu, podání ruky, přiměřenou gestikulaci.

Koriguje hlasitost svého mluvního projevu.
Procvičuje si pozorné naslouchání.

 

Základní komunikační dovednosti (naslouchání).

Čas: 30 - 45 minut
Pomůcky: Papírky s větami.

Popis aktivity:

Obr.
2. Obr.
Žáky motivujeme vyprávěním o odposlouchávacím zařízení a o špionech. Rozdělíme je na dvě skupiny. Jedna skupina sedí na židlích uprostřed třídy v kruhu. Židle by měly být v kruhu rozmístěny tak, aby mezi nimi byla mezera. Druhá skupina (špioni) je umístěna po obvodu místnosti u stěn. Zástupce skupiny sedící v kruhu se dostaví k učiteli. Ten žákovi předá lísteček s tajnou zprávou (zapsanou jednoduchou větou). Žák si větu přečte a vrátí se na své místo v kruhu. Tajnou zprávu co nejtišším způsobem předá sousedovi po levé straně (obdoba hry na Tichou poštu). Ten předává zprávu dál, až k poslednímu hráči v kruhu, který se zvedne a jde k učiteli, kde zapíše došlou zprávu na papír.

Druhá skupina, která stojí po obvodu třídy, se snaží pozorným nasloucháním zachytit obsah tajné zprávy. Po dokončení předávání zprávy žáky v kruhu se špioni sejdou a vzájemně si sdělí, co slyšeli. Po krátké domluvě zástupce skupiny zapíše odhalenou zprávu na papír a donese ji také učiteli.

Učitel přečte nahlas před dětmi obě předané zprávy. Společně pak všichni provedou úspěšnost jednotlivých skupin. Debatuje se i o příčinách úspěchu či neúspěchu skupin. Následně si obě skupiny role vymění.

Ranní kruh

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

Poznámky

Žák vyjadřuje názory a city v jednoduchých situacích.

Vyjádří svůj názor nebo cit k zadanému tématu.

Základní komunikační dovednosti (naslouchání, otevřená komunikace, komunikace citů).

Čas: 20 minut

Popis aktivity:

Žáci sedí v kruhu. Učitel zadá téma, ke kterému se mají žáci vyjádřit nebo zaujmout postoj. Například: „Jak se žáci cítí, co mají na srdci, co zažili a jaké je jejich nejoblíbenější hračka, čím se právě zabývají, atd." Děti se postupně střídají. Pokud žák nechce vyjádřit svůj názor nebo cit, nenutíme jej a pokračujeme k dalšímu. Učitel názory ani city nehodnotí.

Blýskavice

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

Poznámky

Žák vyjadřuje názory a city v jednoduchých situacích.

Vyjádří svůj názor nebo cit k zadanému tématu.

Základní komunikační dovednosti (naslouchání, otevřená komunikace, komunikace citů).

Čas: 20 minut

Popis aktivity:

Žáci sedí v kruhu. Učitel zadá téma, ke kterému se mají žáci vyjádřit nebo zaujmout postoj. Například: „Jak se žáci cítí, co jim leží na srdci, co zažili a jaká je jejich nejoblíbenější hračka, čím se právě zabývají apod." Pokud se žáci chtějí vyjádřit, tak se přihlásí domluveným způsobem. Učitel přiděluje slovo, podle pořadí, ve kterém se žáci hlásili o slovo. Učitel názory ani city nehodnotí.

Kolečko informací

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

Poznámky

Žák si osvojí oslovování křestními jmény, pozdrav, úsměv, naslouchání, jednoduchá komunikační pravidla ve třídě, poděkování, omluvu, podání ruky, přiměřenou gestikulaci.

Vyzkouší si zrakový kontakt v přirozeném rozhovoru.

Základní komunikační dovednosti.
(Základní neverbální komunikace - zrakový kontakt)

Čas: 30 minut

Popis aktivity:

Obr.
3. Obr.
Žáky rozdělíme do dvou skupin. Ty se postaví do dvou soustředných kruhů, vnitřního a vnějšího tak, aby děti stály proti sobě. Na povel, například zdvihnutím ruky, dostanou mini úlohu, kterou mají dvojice vyplnit. Příklad mini úloh - jednu minutu se na sebe dívat a nic neříkat, spočítat, kolik máme na sobě jako dvojice knoflíků, říci si, kolik různých měst jsme navštívili, říci si, co nás baví číst.

Každou dvojici necháme chvíli prezentovat výsledek vzájemného rozhovoru. Na další povel se vnitřní kruh o jedno místo posune. Novým dvojicím zadáme další mini-úkol. To opakujeme několikrát. Na závěr formou rozhovoru v kruhu necháme žáky vyjádřit, jak se cítili a jak vnímali vzájemný zrakový kontakt.

Pozdrav

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

Poznámky

Žák si osvojí oslovování křestními jmény, pozdrav, úsměv, naslouchání, jednoduchá komunikační pravidla ve třídě, poděkování, omluvu, podání ruky, přiměřenou gestikulaci.

Osvojuje si správný způsob zdravení (podání ruky).

Základní komunikační dovednosti.
(Základní prvky verbální komunikace v mezilidských vztazích - pozdrav)

Čas: 20 minut.

Popis aktivity:

Žáci sedí v kruhu. Formou aktivit blýskavice žáci odpovídají na jednotlivé otázky, Například: „Koho zdravíme? Kdy zdravíme? Co znamená podání ruky, pozdvižení ruky, úklon?" Učitel nekomentuje ani nehodnotí odpovědi.

Obr.
4. Obr.

 

Pokračujeme podáním informací o pozdravu. U malých dětí se zaměříme na to, aby se naučily pěkně pozdravit. Učitel připomene žákům, že k pozdravu patří i zrakový kontakt a úsměv. Předvádíme správné způsoby pozdravu. Zvláštním tématem je podání ruky. Záleží na stisku (ruka podaná malátně - jako kus hadru; silný stisk, až to bolí; pevné podání ruky, ze kterého máme příjemný pocit. Ruku je třeba podat tak, jako bychom druhému něco darovali). Trvání stisku ruky nemá být ani příliš krátké, ani příliš dlouhé (druhému může být nepříjemné).

 

Žáci si vzájemně vyzkouší podání ruky a vytvoří rituál, který mohou používat vždy na zahájení vyučování.

Pozdravy podáním ruky

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

Poznámky

Žák si osvojí oslovování křestními jmény, pozdrav, úsměv, naslouchání, jednoduchá komunikační pravidla ve třídě, poděkování, omluvu, podání ruky, přiměřenou gestikulaci.

Naučí se podáním ruky vyjádřit svůj postoj.

Základní komunikační dovednosti.
(Základní prvky verbální komunikace v mezilidských vztazích - pozdrav.)

Čas: 20 minut.

Popis aktivity:

Žáky rozdělíme do dvojic. Vyzkouší si tři způsoby podání ruky - jak podává ruku ten, kdo se cítí být nadřazený nad ostatními, pak někdo, kdo se cítí být méně než ostatní a nakonec ten, kdo se cítí být rovnocenný - kamarád ostatních.

V každé dvojici je vždy jeden, který dává najevo svůj postoj a druhý, který postoj vnímá. Role se vždy otáčejí. Nejdříve si všechny dvojice vyzkouší všechny způsoby podání ruky. Dvojice mohou pokračovat hádáním. Jeden předvede způsob podání ruky v libovolném pořadí a druhý hádá, o který způsob šlo.

Úsměv

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

Poznámky

Žák si osvojí oslovování křestními jmény, pozdrav, úsměv, naslouchání, jednoduchá komunikační pravidla ve třídě, poděkování, omluvu, podání ruky, přiměřenou gestikulaci.

Žáci si uvědomují význam úsměvu.

Základní komunikační dovednosti.
(Základní prvky verbální komunikace v mezilidských vztazích - úsměv.)

Čas: 20 minut.

Popis aktivity:

Žáci sedí v kruhu. Formou aktivity blýskavice žáci odpovídají na jednotlivé otázky. Například: „Kdy se usmíváme? Jak často se usmíváme? Ve kterých situacích se usmíváme?" Učitel nehodnotí ani nekomentuje odpovědi. Zopakujte si rituál podání ruky (pozdrav). Nabádáme žáky, aby ke svému pozdravu přidali i úsměv. Formou rozhovoru zjišťujeme pocity při zdravení s úsměvem.

Otázka a prosba

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

Poznámky

Žák si osvojí oslovování křestními jmény, pozdrav, úsměv, naslouchání, jednoduchá komunikační pravidla ve třídě, poděkování, omluvu, podání ruky, přiměřenou gestikulaci.

Osvojuje si základní prvky komunikace (otázka).

Základní komunikační dovednosti.
(Základní prvky verbální komunikace v mezilidských vztazích - otázka.)

Čas: 20 minut.

Popis aktivity:

Otázka může být výzvou k přátelství, poselství pro druhého, že nás zajímá, co dělá, na co myslí. Mobilizuje naši otevřenost, je to aktivní doplněk naslouchání. Rozdělíme žáky do dvojic, ve kterých si děti zkoušejí umění navázat, a udržovat rozhovor klademe otázek. Formou rozhovoru v kruhu zjišťujeme, jakými otázkami se podařilo žákům rozhovor co nejdéle udržovat.

Prosba

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

Poznámky

Žák si osvojí oslovování křestními jmény, pozdrav, úsměv, naslouchání, jednoduchá komunikační pravidla ve třídě, poděkování, omluvu, podání ruky, přiměřenou gestikulaci.

Osvojuje si základní prvky komunikace (prosba).

Základní komunikační dovednosti.
(Základní prvky verbální komunikace v mezilidských vztazích - prosba.)

Čas: 20 minut.

Popis aktivity:

Obr.
5. Obr.
Žáci sedí v kruhu. Formou aktivity blýskavice žáci odpovídají na jednotlivé otázky. Například:"Kdy prosíme? Jak prosíme? Koho prosíme? ..." Učitel nekomentuje ani nehodnotí odpovědi.

Žáky rozdělíme do dvojic. Hraní rolí -v různých situacích si žáci zkoušejí prosbu. Například: Prosba rodičů o něco..., prosba učitele..., prosba spolužáka .... Formou rozhovoru v kruhu zjišťujeme, jakými způsoby se žáci s prosbami vypořádali.

Poděkování

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

Poznámky

Žák si osvojí oslovování křestními jmény, pozdrav, úsměv, naslouchání, jednoduchá komunikační pravidla ve třídě, poděkování, omluvu, podání ruky, přiměřenou gestikulaci.

Osvojuje si základní prvky komunikace (poděkování).

Základní komunikační dovednosti.
(Základní prvky verbální komunikace v mezilidských vztazích - poděkování.)

Čas: 20 minut.

Popis aktivity:

Žáci sedí v kruhu. Formou aktivity blýskavice žáci odpovídají na jednotlivé otázky. Například: „Komu děkujeme? Kdy děkujeme? Jak děkujeme? ..." Učitel nekomentuje ani nehodnotí odpovědi.

Žáky rozdělíme do dvojic. Hraní rolí - v různých situacích si žáci zkoušejí poděkování. Například: Poděkování rodiči za něco..., poděkování učiteli..., poděkování spolužákovi.... Formou rozhovoru v kruhu zjišťujeme, jakými způsoby se žáci s děkováním vypořádali.

Omluva

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

Poznámky

Žák si osvojí oslovování křestními jmény, pozdrav, úsměv, naslouchání, jednoduchá komunikační pravidla ve třídě, poděkování, omluvu, podání ruky, přiměřenou gestikulaci.

Osvojuje si základní prvky komunikace (omluva).

Základní komunikační dovednosti.
(Základní prvky verbální komunikace v mezilidských vztazích - omluva.)

Čas: 20 minut.

Popis aktivity:

Žáci sedí v kruhu. Formou aktivity blýskavice žáci odpovídají na jednotlivé otázky. Například: „Kdy se omlouváme? Komu se omlouváme? Jak se omlouváme? ..." Učitel nekomentuje ani nehodnotí odpovědi.

Žáky rozdělíme do dvojic. Hraní rolí - v různých situacích si žáci zkoušejí omluvu. Například: Omluva rodičů za něco..., omluva učiteli..., omluva spolužákovi.... Formou rozhovoru v kruhu zjišťujeme, jakými způsoby se žáci s omluvou vypořádali.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek