Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > > > > > > > > > > > > Příklad práce s Evropským jazykovým portfoliem...

Ikona prakticky

Příklad práce s Evropským jazykovým portfoliem na ZŠ a na gymnáziu ve Vsetíně

Ikona inspirace
Autor: PaedDr. Milena Zbranková
Spoluautor: Mgr. Kamila Sladkovská
Anotace: Příspěvek zachycuje zkušenosti práce s Evropským jazykovým portfoliem (dále také portfolio či EJP) na základní škole s rozšířenou výukou jazyků při vyučování němčiny, uvádí některé zkušenosti a náměty využitelné při zavádění EJP do cizojazyčné výuky a porovnává práci žáků s portfoliem na ZŠ a na gymnáziu. Příspěvek popisuje i některé reálné problémy, které mohou při používání portfolia nastat.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
  2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 2. stupeň » Cizí jazyk » Mluvení » zeptá na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Klíčová slova: sebehodnocení, Evropské jazykové portfolio, kompetence k učení, e-portfolio
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Realizace:

Sebehodnocení, které je hlavní náplní Evropského jazykového portfolia, je velmi náročné. Zpočátku nemůže být plně objektivní a je třeba jej konzultovat mezi spolužáky a vyučujícím. Práci s portfoliem jsme se věnovali ve vybrané třídě v 5. ročníku ZŠ jednou měsíčně v hodině pevně dané rozvrhem. Postupně získávali žáci při práci se sebehodnocením větší jistotu, rutinu a objektivitu. Plnění jednotlivých úkolů v úrovních A1 a A2 zpočátku všichni dokazovali před třídou, ve skupinách nebo ve dvojicích. Splnění úkolu si potvrdili do portfolia, příp. s podpisem mým nebo spolužáka.

Žáci si přinesli do výuky portfolia, která měli celý měsíc doma, a každý se pochlubil, co má nového ve sbírce, případně, který nový deskriptor by dokázal splnit. V hodinách jsme se věnovali plnění deskriptorů, od konkrétního plnění až po konzultaci s některými žáky o tom, jestli mají znalosti odpovídající deskriptoru, nebo ne. Každý z nich dostal audiokazetu, na kterou jsme nahrávali jednoduchá ústní vyprávění. Většina žáků měla založené fotoalbum, kde si popisovali zážitky z exkurzí a výletů (např. do Vídně, do Rakouska a SRN). Splnění každého úkolu jsem stvrzovala svým podpisem do portfolia. Do sbírky si žáci zařazovali i vlastní nápady, malé projekty i školní práce. Učitel je při této práci koordinátorem a poradcem, neklasifikuje, pouze poskytne prostor v hodině, aby si mohli jednou za čas portfolia porovnat, načerpat novou motivaci a inspiraci.

Společně s žáky jsme také přečetli jednu německou knihu, což bylo motivací pro další četbu literatury v němčině a angličtině. Hodně času jsme věnovali dramatizaci jednoduchých hříček, pohádek a situací pro spolužáky z jiných tříd. Projekty, které tato skupina vypracovala, se zúčastnily i mezinárodních výstav ve Švýcarsku a SRN. Výstupy ze všech těchto aktivit si žáci zařazovali do sbírky.

V dalších letech byla práce s portfoliem nárazová, tj. 1x měsíčně, a nevěnovali jsme mu tolik času, protože ne všichni žáci chtěli dále s portfoliem pracovat. Dlouhodobá systematická činnost s portfoliem je zatěžovala přespříliš. Přesto však si většina dětí portfolio vedla alespoň v základních rysech. Žáci si obvykle vedli sbírku a společně se ve třídě splnila úroveň A1 v sebehodnoticích deskriptorech. Někteří žáci si zaznamenávali plnění deskriptorů pro další úrovně sami, protože na škole nastaly personální změny a byla přerušena kontinuální práce s portfoliem. Někteří žáci byli natolik aktivní, že si portfolia vedli sami i na gymnáziu.

Po několika letech jsem měla možnost pracovat s částí třídy ze základní školy na gymnáziu. Jejich aktivita i studijní výsledky byly nepřehlédnutelné a svým elánem motivovali i ostatní žáky skupiny. Ve srovnání s ostatními žáky měli mnohem vyšší motivaci, uvědomovali si, že učení se jazykům je v dnešním světě samozřejmostí, proto se nebránili požadavkům na ně kladeným. Spolupracovali v hodinách tak, že jsem jen usměrňovala jejich aktivitu tam, kam bylo potřeba, a všichni jsme odcházeli z hodin spokojeni. Komunikace stála vždy v popředí jazykové výuky. Sebehodnocení bylo u těchto žáků vyzrálejší, dokázali postupně analyzovat své slabé stránky a nedostatky, věděli, jak je odstranit a kde najít pomoc. Za dobu své jazykové výuky pochopili, že odpovědnost za učení a za jeho výsledky leží na nich samotných. Navíc umí většina z nich zdůraznit i své přednosti, což nebylo u našich žáků vždy zvykem.

Reflexe:

Zavedení EJP do výuky německého jazyka je motivujícím prvkem téměř pro všechny žáky. Přináší řadu podnětů a obohacuje vyučovací hodiny. Žáci se učí sebehodnocení a sebereflexi, které využijí i při dalších činnostech a v životě. Počáteční především časová náročnost postupně klesá, protože žáci jsou samostatnější a rychlejší. Problematické je někdy najít čas na všechny aktivity s portfoliem spojené (projekty, nahrávky apod.)

Zkušenosti s ověřováním Evropského jazykového portfolia se skupinou zpočátku jedenáctiletých žáků základní školy s rozšířenou výukou jazyků mě utvrdily v tom, že tito žáci si mnohem více uvědomovali širší záběr svých jazykových dovedností. Neviděli cizí jazyk jen jako jeden z vyučovacích předmětů ve škole, ale jako prostředek dorozumění se s jinými lidmi. Do portfolia si zaznamenávali vše, co souviselo s jazyky, a to nejen s výukou ve škole, ale hlavně to, co jim pomáhalo rychleji a produktivněji získávat jazykové dovednosti. Kladli si jednoduché krátkodobé, později i dlouhodobější cíle, naučili se odhadovat časový horizont jejich splnění a učili se hodnotit, jak dalece se jim podařilo úkol splnit.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 05. 02. 2012
Zobrazeno: 5088krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ZBRANKOVÁ, Milena. Příklad práce s Evropským jazykovým portfoliem na ZŠ a na gymnáziu ve Vsetíně. Metodický portál: Články [online]. 05. 02. 2012, [cit. 2020-07-15]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/e-portfolio/15069/PRIKLAD-PRACE-S-EVROPSKYM-JAZYKOVYM-PORTFOLIEM-NA-ZS-A-NA-GYMNAZIU-VE-VSETINE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.