Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > > > > > > > > Doprava

Ikona prakticky

Doprava

Ikona inspiraceIkona kratkodobe
Autor: Jana Mlynková
Anotace: Děti se různorodými činnostmi seznamují s pravidly vedoucími k jejich bezpečnosti. Učí se reagovat na dopravní situace a orientovat se v základních pravidlech silničního provozu. Uvedený projekt se snaží rozvíjet vlastnosti, které ovlivňují reakci dětí při chování v určitých dopravních situacích – paměť, pozornost, soustředěnost, ukázněnost, ohleduplnost, vnímání i orientaci v prostoru, vnímání nebezpečí.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
Očekávaný výstup:
 1. předškolní vzdělávání » Dítě a svět » orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí (doma, v budově mateřské školy, v blízkém okolí)
 2. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho tělo » ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji ap
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Vycházka do přírodního prostředí
Klíčová slova: doprava, dopravní předpisy, pravidla silničního provozu
Co předcházelo projektu:
 • poznáváme a učíme děti znát okolí školy, hledáme bezpečnou cestu domů i do MŠ
 • sledujeme na bezpečném místě dopravu v obci - druhy dopravních prostředků, pohyb chodců, správné jednání účastníků silničního provozu
 • správně chodíme po komunikacích - po pravé straně chodníku, vyhýbání vpravo, předcházení vlevo, po silnici vlevo proti směru přijíždějících vozidel, maximálně dva chodci vedle sebe - nestrkat se, sledovat provoz
 • správně přecházíme vozovku - volba místa, rozhlédnutí vlevo, pak vpravo
 • správně přecházíme železniční přejezd - význam světelných a zvukových signálů, závory
 • pojmenováváme některé dopravní značky, vysvětlujeme jejich význam
 • důležitý je vždy vzor učitelky - výběr bezpečného místa pro přecházení, správné rozhlédnutí, klid a jistota
 • poučujeme děti o možných nebezpečných situacích, jak se chránit - hledáme bezpečná místa pro hru
 • při návštěvě kulturních akcí a výletech mimo naše město:
  • pozorujeme dopravní ruch ve velkém městě, provoz na křižovatkách, semafory
  • upozorňujeme děti na správné chování při čekání, nastupování, vystupování z autobusu, vlaku
S přihlédnutím k věku a výběru charakteru činnosti vedeme dítě k příslušným očekávaným výstupům a cílům:
 • respektovat stanovená pravidla
 • toužit dozvídat se nové věci
 • spolupracovat ve skupině
 • řadit předměty zleva doprava
 • rozlišit některé obrazné symboly
 • naučit se zpaměti texty
 • chápat prostorové pojmy - vpravo, vlevo, první, poslední, před, za....
 • popsat situaci
 • vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů
 • vést rozhovor - ptát se, naslouchat druhým
 • sledovat vyznačenou cestu
 • zachytit a vyjádřit své prožitky a pocity - slovně, výtvarně
 • třídit dopravní prostředky podle místa pohybu a jejich účelu
 • rozlišovat, co prospívá zdraví, chovat se tak, aby v situacích pro dítě běžných a jemu známých neohrožovalo zdraví a bezpečí své i druhých
 • uvědomovat si nebezpečí, se kterým se mohou setkat
 • seznamovat se světem lidí - povolání „policista"
Navrhované činnosti k tématu

Ranní blok - možno zařadit i jako řízenou činnost po svačině

 • stavba silnic z různých stavebnic, doplnění dopravními prostředky, značkami, domy, přírodou apod. - skupinová práce
 • stavba kolejí, doplnění různými stavebnicemi
 • stavba letiště, seznámení s dopravními prostředky, činností na letišti a s pojmem rychlost
 • stavba hasičského auta z Polikarpovy stavebnice - hadice, helmy, čerpání vody apod.
 • hry na dopravním koberci s malými autíčky
 • slalom autíčkem na provázku mezi překážkami
 • určování barev - vagóny vlaku, auta apod.
 • porovnávání velikosti aut - malé, menší, nejmenší
 • námětová hra „Na policisty", řízení silničního provozu
 • výtvarná chvilka - výroba řidičského průkazu k námětové hře „Na policisty"
 • skládanka - cyklistické kolo, dopravní značka atd.
 • nalepování obrázků aut na velký arch papíru - určování jejich pořadí v řadě
 • prohlížení knih a encyklopedií o dopravě, kniha „Hasiči", „Naše auto"-vyprávění podle obrázků
 • přiřazování - „Kdo pojede tímto autem?"
 • volný slovní projev - vyprávění, jak jsem se dopravil do školky
 • výtvarná chvilka - kresba dopravních prostředků černou tuší, kolorování vodovými barvami
 • výtvarná chvilka - obkreslujeme chodidla, vystřihujeme své nožky aneb doprava po dvou
 • hudební chvilka - píseň o autě „Tú, tú, tú, auto už je tu"
Komunitní kruh:
 • Co znamená slovo doprava?
 • Jakými dopravními prostředky můžeme cestovat?
 • Výhody a nevýhody různých dopravních prostředků (kolo, automobil).
 • Jak se máme chovat jako účastníci dopravního provozu na silnici a na chodníku?
 • Uveďte příklad špatného chování a jeho důsledky v dopravním provozu.
 • Co je to dopravní nehoda? Jak se jako její účastníci máme zachovat.
 • Umíš zavolat rychlou záchrannou pomoc, policii, hasiče?
 • Co uděláme, než přejdeme silnici?
 • Znáš povolání policista? Co víš o jeho práci?
 • Znáš povolání záchranář? Co víš o jeho práci?
 • Kdybys mohl jet kamkoli a s kýmkoli, kam, s kým a proč by to bylo?
 • Co je mapa a k čemu slouží?
 • Jak se dopravuješ do školky?
 • Kudy vede cesta k tobě domů?
 • Jsi připoután při jízdě automobilem? Sedíš v autosedačce?
 • Proč je důležité, sedět v autosedačce a být při jízdě připoután?
 • Dokážeš nám říct některá pravidla dopravního provozu pro cyklisty.
 • Jaké je povinná výbava cyklisty
Ranní cvičení:
 • PH „Na auta" - reakce na signál (praporek zelený, červený), chůze a běh ve střídavém tempu, slalom mezi kuželem, pohyb ve vázaném útvaru, v zástupu, ujasnění pojmů první a poslední v zástupu, před, za, doleva, doprava, podlézání tunelu pod nohami
 • „Vlak s vagóny" - na signál utvořit skupiny, počet dětí ve skupině je shodný s počtem vagónů vlaku.
 • PH „Semafor" - každé dítě má jeden barevný kroužek (červená, oranžová a zelená), na zvukový signál sestaví kroužky tak, aby vznikl semafor. Dodržet správné pořadí barev
 • Báseň (barvy ze semaforu) - autor neznámý

Červená je kytička, žlutá barva sluníčka,
zelená je, milé děti, jako hrášku kulička.

 • cvičení s hudbou - píseň „Jede, jede Ford"
 • cvičení s hudbou - píseň „Koloběžka"-Dáda Patrasová
Řízená činnost:
 • pojmenování a popis dopravních prostředků podle obrázků
 • vystřihujeme dopravní prostředky z novin a časopisů, a rozdělujeme je do skupin dle velikosti a užití
 • výtvarná chvilka - kresba dopravních prostředků
 • výtvarná chvilka - dopravní značky na špejli, základní geometrické tvary
 • výtvarná chvilka - koláž - Provoz ve městě, Křižovatky
 • výtvarná chvilka - kresba - Já na kole, Moje kolo, Jak žije nádraží
 • popis povinné výbavy cyklisty - reálná ukázka
 • bezpečně do školy - Nomiland - sešit s pracovními listy
Pobyt venku:
 • pozorování dopravních prostředků, barva, účel
 • pozorování dopravního ruchu na silnici, chování řidičů, dopravní přestupky
 • pozorování chodců při přecházení
 • statistika z naší ulice - zapisujeme barvy aut a druhy dopravních prostředků
 • rozlišujeme zvuky a směr odkud přicházejí - houkání sanitky, rozeznávání aut přijíždějících a vzdalujících se
 • stavba cest z písku a přírodnin
 • hledáme a popisujeme dopravní značky ve městě
 • prohlížíme si kolo kamarádů, jeho vybavení
 • jízda zručnosti na kole nebo koloběžce, dodržovat dopravní značky, koordinace pohybů, jízda mezi Kuželem, po vyznačené čáře
 • návštěva autoopravny a vrakoviště aut
 • výlet na nádraží, jízda vlakem, prohlídka kabiny strojvedoucího
 • návštěva městských policistů v MŠ, ukázka jejich práce, výstroje a výzbroje
Úkol pro děti a rodiče:
 • vystřihovat obrázky dopravních prostředků
 • "Auto snů nebo auto budoucnosti" - kresba společně s rodičem
Evaluace

Děti téma doprava velmi zaujalo, aktivně se zapojovaly do připravených činností. Seznámily se s dopravními prostředky a s jejich účelem. Pojmenovat je nečinilo na konci 14 denního bloku dětem žádné potíže. Děti s chutí sestavovaly rozstříhané obrázky dopravních značek. Při výtvarných chvilkách, kdy kreslily dopravní prostředky, je byly schopné zachytit do detailu a vždy využily celou plochu papíru.

Rodiče velmi pozitivně ocenili volbu tématu, nejen zapojení jich samotných do realizace, ale prezentaci výtvarných prací v prostorách MŠ.  Z jízdy vlakem byly nadšeny, sledovaly cestu, nechtěly opustit vlak. Strojvedoucí nám předvedl kabinu, řídící pult, prohlédly jsme si nádraží, výhybky, nástupiště apod.

Návštěva městských policistů byla velmi zajímavou tečkou za dopravním projektem v naší školce. K velkému nadšení dětí přispěla ukázka výstroje a výzbroje policistů. Děti pečlivě zkoumaly policejní odznak i znak našeho města, který je součástí uniformy. Děti policistů přednesly báseň o dopravě, která u nich sklidila veliký úspěch.

1.
2.
3.

Citace a použitá literatura:
[1] - JUKLÍČKOVÁ-KRESTOVSKÁ, Zdeňka. Pohybové hry dětí předškolního věku. Praha : SPN, 1989.  
[2] - Besip. [cit. 2008-07-09]. Dostupný z WWW: [http://www.ibesip.cz/].  
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 09. 07. 2008
Zobrazeno: 33190krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
MLYNKOVÁ, Jana. Doprava. Metodický portál: Články [online]. 09. 07. 2008, [cit. 2020-02-18]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/doprava/2438/DOPRAVA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.