Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > > > > > Multikultura – Reálie vybraných zemí

Ikona prakticky

Multikultura – Reálie vybraných zemí

Ikona inspiraceIkona blok
Autor: Hana Foltová
Spoluautor: Igor Hampl
Anotace: Zábavné odpoledne pro rodiče a děti – aktivně se podílející v přípravě a realizaci. Poznávání různých kultur, zemí a jejich tradičních rysů.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy
 2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
 3. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Cizí jazyk » Psaní » 2. období » napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života
 2. základní vzdělávání » Umění a kultura » 1. stupeň » Výtvarná výchova » 1. období » vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné prostředky
 3. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Lidé kolem nás » 2. období » poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na změny a některé problémy a navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce (města)
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Další cizí jazyk
 2. Základní vzdělávání -> Zeměpis (geografie)
 3. Základní vzdělávání -> Člověk a svět práce 1. stupeň
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Multikulturní výchova » Multikulturní společnost
 2. Základní vzdělávání » Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech » Evropa a svět nás zajímá
 3. Základní vzdělávání » Environmentální výchova » Vztah člověka k prostředí
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Materiální zabezpečení akce – jednotlivé stánky pro prezentaci států, audiovizuální technika, výtvarné pomůcky podle potřeb skupin, informační list pro rodiče, pozvánky pro návštěvníka akce – Invitation card, plakáty k akci, - dvojjazyčně, Aktivity card, sada hodnotících razítek pro jednotlivé stánky, odměna (dle uvážení).
Klíčová slova: CLIL, státy

Příprava:

14 dnů před samotnou akcí uspořádáme informační schůzku s rodiči, na které vysvětlíme téma a organizaci dne. Rozdáme informační list s pokyny a jednotlivými body ke zpracování.

Vytvoříme skupinky 2-3 rodin, každá skupina si vylosuje 1 zemi, jejíž reálie bude zpracovávat k prezentaci na odpoledním workshopu.

V rámci školního vyučování žáci vyrobí pozvánky, plakáty, zapichovátka s vlajkami států - vše dvojjazyčně. Pozvánky rozešleme žákům paralelních tříd.

Seznámíme děti s novou slovní zásobou (můžeme předem na hodinách angličtiny): presentation, a stall, country, culture, tradition, habits, food, arts, geography.

U každého stánku by měl být vytvořen slovníček česko-anglicko-(jazyk dané země).

Rodiny během přípravy konzultují svou prezentaci s učitelem.

Popis činnosti:

Skupiny si připraví své stánky a prezentace + speciální úkol k plnění, týkající se dané země.

Prezentované státy - návrh + některé návrhy úkolů ke splnění:

ČESKÁ REPUBLIKA

zazpívat lidovou píseň

SKOTSKO

hod polínkem

ANGLIE

uchopit správně šálek čaje

IRSKO

vytvořit nejkrásnější shamrock z papíru

USA

přeložit co nejvýstižněji přísloví

RUSKO

zatancovat kozáčka

JAPONSKO

rozluštit zprávu z japonštiny

FRANCIE

přečíst větu sfrancouzským přízvukem

NĚMECKO

přeskok přes bednu

ŠPANĚLSKO

flamenco nebo figura toreadora

ŘECKO

řecký tanec

INDIE

chůze v sárí

EGYPT

hieroglyfy zakreslit na kámen

AUSTRÁLIE

5 skoků sbatohem na břiše

apod.

Každý návštěvník obdrží při vstupu Acitivity card, do které bude získávat u každého stánku razítko za dobře splněný úkol. Kartu účastníci vhodí do připraveného boxu a získají sladkou odměnu a zapichovátko s vlajkou jednoho z prezentovaných států.

Přílohy:

Příloha č. 1: Informační list pro rodiče
Příloha č. 2: Activity Card

 

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitdoc114 kBInformační list pro rodiče
Odstranitdoc202 kBActivity Card
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 16. 09. 2009
Zobrazeno: 9376krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
FOLTOVÁ, Hana. Multikultura – Reálie vybraných zemí. Metodický portál: Články [online]. 16. 09. 2009, [cit. 2020-11-01]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/clil/6597/MULTIKULTURA---REALIE-VYBRANYCH-ZEMI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.