Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > > > > > > > > > > > > Centra aktivit: Cestovní kancelář

Ikona prakticky

Centra aktivit: Cestovní kancelář

Ikona zkusenost
Autor: Učitelé škol zapojených v projektu
Anotace: Učitel v roli ředitele cestovní kanceláře hledá své nové delegáty – zaměstnance. Budoucí delegáti - žáci si zvolí cizí zemi, o které si vyhledají základní informace (jazyk, poloha, rozloha, vlajka, počet obyvatel), turisticky zajímavé oblasti atd. Cílem projektu je vytvořit natolik poutavé vyprávění o dané zemi, aby zaujalo ředitele (učitel + žáci) a získali tak práci jako noví delegáti cestovní kanceláře.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
  2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
  3. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
Očekávaný výstup:

Příspěvek nemá přiřazen žádný očekávaný výstup.

Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Český jazyk a literatura 1. stupeň
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Kooperace a kompetice
  2. Základní vzdělávání » Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech » Objevujeme Evropu a svět
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Přílohy - viz http://old.zslesni.cz/prurezova_temata_vystupy.php

Doporučené pomůcky: nůžky, lepidla, velké archy papíru, barevné papíry, fixy, voskovky, psací potřeby, globus, zeměpisné mapy střední Evropy
Klíčová slova: Člověk a jeho svět, cestování, Evropa, centrum aktivit, cestovní kancelář

Cíl výuky:

Žáci naleznou a svými slovy řeknou společné znaky a odlišnosti mezi zmíněnými národy.

Žáci vypíší základní informace o evropských státech umíněných v tomto projektu a svými slovy o těchto zemích vyprávějí.

Doporučený ročník / počet zapojených žáků: 2. ročník / až 30 žáků
Doporučený počet zapojených učitelů: třídní učitel, asistenti dle počtu skupin (žáci z 9. ročníků), rodilý mluvčí
Časový rozsah: 5 vyučovacích hodin

Průběh a vyhodnocení

S dostatečným časovým předstihem informujeme žáky o obsahu projektového dne. Jednotlivé skupiny si vylosují evropské země a začínají „sbírat“ potřebné materiály (fotografie, obrázky, katalogy CK, encyklopedie, cestopisné knihy – průvodci, informace z internetu, zážitky z vlastních dovolených atd.).

1. časový blok (3 vyuč. hodiny a přestávky):

Rozmístění do skupin (žáci se rozmístí do pedagogem určených center aktivit – pracovních skupin). Přidělení asistentů z 9. ročníku (každému centru aktivity bude přidělen jeden asistent z 9. ročníku). 

Každému centru aktivit je přidělen arch papíru. Žáci mají připraveny psací potřeby, pastelky, fixy, lepidla, nůžky a nasbírané materiály z domova (obrázky, fotografie, katalogy CK, informace z internetu, průvodců, encyklopedie atd.).

Rozdání osnov[1] do každého centra aktivit.

Následuje práce v jednotlivých centrech aktivit. Žáci si nejprve roztřídí nasbíraný materiál a daný stát zpracovávají podle přiložené osnovy. Poté následuje krátký nácvik prezentace (žáci si zvolí mluvčího nebo se domluví na střídání atd.).

Asistent z 9. ročníku je při práci na projektu nápomocen (stejně tak i rodilý mluvčí, pokud je ve škole k dispozici).

2. časový blok (2 vyuč. hodiny a přestávka):

Vlastní prezentace jednotlivých evropských států. Ostatní žáci jsou v roli ředitele CK. Poslouchají, případně si dělají poznámky (co bylo pěkné a co by zlepšili).

Na závěr proběhne celkové vyhodnocení, vyhlášení nových „delegátů CK“ (slavnostní jmenování). Projekt uzavírá pochvala za odvedenou práci (výstava vytvořených prací ve škole).


[1] Všechny pracovní listy naleznete ke stažení na stránkách projektu.

Reflexe:

  • možnost zapojení rod. mluvčí
  • prezentace před rodiči či před spolužáky z jiných tříd
  • projekt je vhodné uskutečnit u příležitosti Evropského dne jazyků (26.9.)

Informační zdroje

Dětský ilustrovaný atlas České republiky, Fragment, Praha 2008.

Encyklopedie Zeměpis světa, Praha, Columbus 1994.

Obrazový Atlas světa, Praha, Slovart 1994.

ŠKŇOUŘIL, E., Hlavní města Evropy, Praha, Albatros 1998.

Obrázkový atlas světa, Praha, Mladá Fronta 2009.


Ukázka pochází ze sborníku metodických námětů Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů a center aktivit, který vznikl jako výstup z projektu Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů.
Webová podpora:  http://www.zslesni.cz/projekty.html


Doporučujeme z Metodického portálu:
Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Centra aktivit.

Ostatní články seriálu:

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 23. 04. 2014
Zobrazeno: 5300krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
1 uživatel Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
Učitelé škol zapojených v projektu. Centra aktivit: Cestovní kancelář. Metodický portál: Články [online]. 23. 04. 2014, [cit. 2020-02-18]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/cestování/18591/CENTRA-AKTIVIT-CESTOVNI-KANCELAR.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.