Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > > > > > > > > > > > > Daily Routines

Ikona prakticky

Daily Routines

Ikona inspirace
Autor: Jitka Tůmová
Spoluautor: Mgr. Jana Zachová
Anotace: Nabízená aktivita ukazuje, jak lze v hodinách cizího jazyka jednoduchým způsobem rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost. Zároveň ji lze využít v hodinách anglického jazyka k upevnění slovní zásoby a nácviku mluvení.

Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV).
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
  2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
  3. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Cizí jazyk » Čtení s porozuměním » 2. období » vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům
  2. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Cizí jazyk » Mluvení » 2. období » sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Klíčová slova: angličtina, hodiny, denní režim, časová osa, matematická gramotnost, čtenářská gramotnost, digitální gramotnost

Nabízená aktivita ukazuje, jak lze v hodinách cizího jazyka jednoduchým způsobem rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost. Zároveň ji lze využít v hodinách anglického jazyka k upevnění slovní zásoby a nácviku mluvení.

Realizace aktivity (popis postupu učitele včetně žákovské reflexe)

  1. Učitel rozdělí žáky do skupin po 3–4 (podle možnosti třídy). Rozdá jim na zem kartičky na pexeso. Žáci mají za úkol spárovat hodiny s časovými údaji.

 

  

 

   2.  Pro další fázi výuky může učitel ponechat  skupinky stejné nebo může určit jiné. Každá skupina dostane rozstříhaný text, který má za úkol chronologicky seřadit. Pokud jsou ve třídě rychlejší žáci, pracují společně se složitějším textem. (V textu jsou barevně odlišeny věty s náročnější gramatickou strukturou a slovní zásobou.) Skupiny, které jsou hotovy dříve, si mohou řazení porovnávat mezi sebou. Práce se slovníkem je vítána. Následuje společné hlasité čtení textu.

  3.  S časovou osou mohou žáci pracovat samostatně, ve dvojicích či skupinách. Mají za úkol vyhledat, co se dělo v zadaný čas, a napsat aktivitu v jedné větě do příslušného rámečku.

  4. Na závěr žáci tvoří vlastní režim dne. Aktivitu lze zjednodušit a nechat žáky pracovat se vzorovou tabulkou, kde doplňují časový údaj a popisují aktivitu. Bystřejší žáci můžou úkol zpracovat do grafu, deníčku, vlastní tabulky. Na závěr si svůj denní režim vzájemně popisují, nebo mohou popisovat den svého kamaráda a ostatní hádají, o koho se jedná. Vizualizaci je možné ponechat do hodiny výtvarné výchovy či informatiky.

 Doporučení pro individualizaci výuky (SVP, nadaní, žáci-cizinci):

Text určený pro čtení má barevně označené odstavce s náročnější slovní zásobou. Jazykově zdatnějším žákům lze nabídnout celý text bez možnosti využití slovníku. V případě tvorby vlastní časové osy nemusí pracovat ve skupině, ale samostatně. Při dostatečném množství času mohou zpracovat porovnání budíčku, večerky či délky spánku jednotlivých dětí. Aktivitu lze nazvat: Najdi někoho, kdo… Náročnost aktivity může učitel také zvýšit, pokud u jednotlivých úkolů ponechá anglické zadání.

 Poznatky z ověřování, autorská reflexe, ukázky prací žáků:

Úvodní aktivitu s hodinami lze využít jako přiřazování do dvojic, případně lze využít jen ciferníky, a děti můžou říkat čas ústně. Další možností je nakopírovat kartičky do skupin a využít je jako rychlé pexeso. Dětem se nejlépe pracovalo s pexesem, protože tato aktivita děti nejvíce baví. Článek byl dětem nabídnut již rozstříhaný. Pracovaly ve skupinách po třech. Řazení textu skvěle ověřilo jejich pozornost při čtení a komunikaci ve skupině. Některé děti si ve slovníku vyhledávaly neznámá slova. Rychlejší skupinky si porovnávaly práci mezi sebou. Následovalo společné, hlasité čtení příběhu pro ověření porozumění a výslovnosti. V časové ose se děti zaměřily na správnost časových údajů. Nebyly schopné propojit časový údaj s gramatickou složkou, což je v tomto věku běžné. V časové ose jsme také narazili na nepozornost při používání třetí osoby čísla jednotného. Při tvorbě vlastního režimu dne se osvědčily maximálně dvojice, protože ve větší skupině se nemohli všichni prosadit. Chlapce velmi zaujaly rozdíly ve spánku a sami si začali vyhodnocovat, kdo spí kolik hodin. Zaznamenávali jsme to na bílé mazací tabulky a procvičili jsme i psaní číslovek.

Ukázka žákovského řešení:

 

 

Komentář za obor:

Nabízená aktivita je komplexní. Jejím cílem je procvičení času a denního režimu zasazeného do reálného kontextu. Žáci si formou práce s textem upevňují a rozvíjejí slovní zásobu, čtenářské dovednosti a strategie, není opomenut nácvik mluvení.

Klíčovým předpokladem pro úspěšné splnění úlohy je znalost časových údajů. Proto samotnému čtení předchází pre-reading aktivita, která má žáka povzbudit a upevnit již známé znalosti nutné ke splnění úlohy. V aktivitě č. 2 následuje práce s textem, který obsahuje frekventovaná slova a fráze, se kterými se žák seznamuje během výuky. Slovní zásoba a gramatika v zadání úlohy byly zvoleny tak, aby byl text snadno a v plném rozsahu srozumitelný. Jevy patřící do vyšší jazykové úrovně A2, nejsou pro porozumění textu na základní úrovni relevantní. Pro správné setřídění žákům postačí elementární znalost hodin.

Poslední aktivita ověřuje dovednost žáka sdělit o sobě jednoduchým způsobem základní informace. Mluvení na úrovni A1 u dětí mladšího školního věku spočívá především ve správném použití osvojených frází tam, kde to vyžaduje situace. Žáci tvoří text o sobě, svých kamarádech. Pro žáky s nižší jazykovou úrovní jsou připraveny návodné otázky usnadňující přípravu. Dále je žákům k dispozici opora v podobě předešlého textu, jehož strukturu a slovní zásobu mohou pro inspiraci stínovat. Žáci na minimální úrovni tak mohou obměňovat pouze slova a časové údaje, žáci zdatnější pak obměňují celá větná spojení či vymýšlí nové další věty.

Aktivitu lze zařadit v různých ročních, vždy s přihlédnutím k jazykové úrovni žáků. Z pohledu výuky anglického jazyka na 1. stupni ZŠ škol se jedná o aktivitu náročnější, vhodnou pro žáky, kteří se již blíží jazykové úrovni A1.

Čtenářská gramotnost:

Nabízená aktivita podporuje rozvoj čtenářské gramotnosti v několika rovinách. Tím, že žák doslovně porozumí čtenému textu, je podporována jeho schopnost dekódovat text a nalézt v něm požadované informace. V momentě, kdy reprodukuje myšlenky nebo text, se učí sdílet vlastní text s posluchači. V neposlední řadě je v aktivitě budován žákův vztah ke čtení.

Matematická gramotnost:

Při práci s časovou osou žák využívá názorného grafického modelu, čímž rozvíjí porozumění různým typům matematického textu. Je žádoucí, aby si osu nebo jiný způsob uspořádání zvolili žáci sami a učitel jim ji nenabízel. Možná by někdo přišel s originálním řešením.

Zároveň v aktivitě žáci objevují pravidelnosti a zákonitosti běžného života (posloupnost částí dne), čímž zobecňují získané zkušenosti a objevují zákonitosti.

Digitální gramotnost:

Pro obohacení výuky lze využít tzv. sdílené nástěnky na internetu (https://cs.padlet.com/). Učitel v této jednoduché aplikaci vytvoří on-line nástěnku, poté odkaz nebo QR kód zašle žákům. Žáci na nástěnku přidávají lístečky, na které jednoduchým způsobem napíší svůj denní režim. Lístečky mohou vytvářet i anonymně a poté hádat, o koho ze třídy se jedná. Při zařazení této aktivity do výuky učitel rozvíjí digitální gramotnost. Žáci musí ovládat aplikaci, používají sdílené prostředí. Práce ve sdíleném prostředí navíc vyžaduje respekt, toleranci a žáci jsou nuceni ke spolupráci.

Článek je v těchto kolekcích:
Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Výukové aktivity pro rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti na 1. stupni ZŠ I.

Ostatní články seriálu:

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 22. 08. 2018
Zobrazeno: 4741krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
TŮMOVÁ, Jitka . Daily Routines. Metodický portál: Články [online]. 22. 08. 2018, [cit. 2020-11-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/angličtina/21766/DAILY-ROUTINES.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.