Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Typy chemických vzorců

Ikona prakticky

Typy chemických vzorců

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Alena Jedličková
Anotace: Jedná se o přípravu na jednu vyučovací hodinu chemie s tématem Typy chemických vzorců. Příprava je obohacena o aktivizující prvky, což by mohlo pomoci k lepší fixaci poznatků.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Gymnázium » Kompetence k řešení problémů » uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s použitím představivosti a intuice
Očekávaný výstup:
 1. gymnaziální vzdělávání » Člověk a příroda » Chemie » Obecná chemie » využívá odbornou terminologii při popisu látek a vysvětlování chemických dějů
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
 1. Gymnaziální vzdělávání » Environmentální výchova » Člověk a životní prostředí
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Úloha 1
Úloha 2
Úloha 3
Úloha 4
(zadání každé úlohy nakopírované pro každého žáka, Úloha 1 pro každou skupinu)
Tyčinkový nebo kalotový model: cyklohexanu, ethanu, vody, cis-but-2-enu a trans-but-2-enu, amoniaku, případně dalších sloučenin
Klíčová slova: aktivizační metody, typy chemických vzorců, příprava na hodinu, stechiometrický vzorec, sumární vzorec

Článek obsahuje kompletně vypracovanou přípravu na jednu vyučovací hodinu chemie s tématem Typy chemických vzorců. Ta bývá učiteli často zařazována jako úvodní hodina tematického celku Názvosloví anorganických sloučenin, který je probírán nejčastěji v rámci obecné chemie na začátku 1. ročníku čtyřletého gymnázia – to odpovídá 3. ročníku šestiletého a 5. ročníku osmiletého gymnázia.

Vytvořená příprava je zaměřena převážně na individuální a částečně na skupinovou aktivitu žáků, obsahuje pouze několik minut výkladu metodou názorně-demonstrační. Příprava obsahuje několik úloh, které žáci v průběhu hodiny postupně řeší. Úloha 1 a Úloha 2 (přiřazovací) mají převážně motivační charakter. Úloha 1 obsahuje otázky s otevřenou odpovědí. Úloha 3 (doplňovací) a Úloha 4 (doplňovačka s tajenkou) mají převážně charakter procvičovací. Žáci v nich uplatní poznatky o chemickém názvosloví, které získali na nižším stupni (ZŠ či nižší gymnázium), takže si touto formou také opakují.

Cíle hodiny
 • žák získá představu o tom, jak různě mohou vypadat vzorce téže chemické sloučeniny
 • žák se naučí u základních typů vzorců určit, o který typ se jedná
 • žák pochopí rozdíl mezi stechiometrickým a molekulovým vzorcem
 • žák se naučí vytvořit z molekulového souhrnného vzorce vzorec stechiometrický
 • žák si rozvíjí své komunikační dovednosti, dále dovednost pracovat individuálně i ve skupině
 • žák si rozvíjí dovednosti obhájit své názory
Pojmy
 • známé ze ZŠ či z nižšího gymnázia - chemická sloučenina, chemický vzorec, vzorce základních anorganických a organických sloučenin
 • nové vzorce - stechiometrický (empirický), molekulový souhrnný (sumární), konstituční, geometrický, konfigurační, konformační, strukturní elektronový a racionální
Organizace vyučovací hodiny

1. – 10. minuta
Opakování ze ZŠ či nižšího gymnázia – práce v čtyřčlenných skupinách:

 • učitel rozdá každé čtyřčlenné skupině lístek s Úlohou 1
 • žáci se ve skupinkách dohodnou na odpovědích na otázky a vyberou si člena, který bude dohodnuté odpovědi prezentovat před ostatními skupinami
 • zvolený zástupce z každé skupiny řešení prezentuje před ostatními, ti poslouchají a doplňují – prostor pro diskusi

11. – 18. minuta
Individuální práce:

 • žáci dostanou na papírech zadání Úlohy 2 a samostatně úlohu řeší – cílem je, aby si žák uvědomil, že vzorec sloučeniny lze zapsat více způsoby
 • po cca 5 minutách dobrovolník předvede své řešení, ostatní přitom kontrolují, zda je správné, opravují a doplňují

19. – 34. minuta
Zavedení nových pojmů – výklad + procvičení:

 • učitel žákům objasní význam vzorců, seznámí je s typy chemických vzorců:
  • stechiometrický (empirický)
  • molekulový souhrnný (sumární) – učitel vysvětlí rozdíl mezi těmito dvěma typy, např. na vzorci vody a peroxidu vodíku; otázka: „Ethan má sumární vzorec C2H6, jaký je jeho empirický vzorec?“ – CH3
   • procvičení vysvětleného, žáci samostatně vyplní tabulku v Úloze 3
   • vybraný žák nebo dobrovolník předvede řešení
  • konstituční vzorec – učitel ukáže na příkladu (např. cyklohexan)
  • geometrický vzorec (= vyjadřuje prostorové uspořádání atomů či iontů v molekule) – např. voda, amoniak – pro lepší představu ukáže prostorové modely (tyčinkové či kalotové) těchto látek
  • konfigurační vzorec – např. cis-but-2-en a trans-but-2-en – lze ukázat na modelech
  • konformační vzorec – lze ukázat např. na modelu ethanu či cyklohexanu
  • strukturní elektronový vzorec – nakreslit např.

 • upozornit žáky, že nejdůležitější jsou pro ně zatím vzorce molekulové souhrnné, stechiometrické a konstituční

35. – 45. minuta
Procvičování probrané látky:

 • samostatná práce - žáci řeší do konce hodiny Úlohu 4 – doplňovačku
 • kontrola tajenky doplňovačky proběhne na konci hodiny nebo hodinu další
 • prostor na shrnutí hodiny a na dotazy
Závěr

Typy chemických vzorců často dělají žákům problémy. Uvedená příprava obsahuje několik aktivizačních prvků (diskuse ve skupině, doplňovačka, názorná ukázka na modelech), které přispějí ke snadnějšímu zafixování tohoto učiva a k pozdějšímu vybavení získaných poznatků ve vyšším ročníku, např. v oblasti organické chemie.

Přílohy:

Úloha 1
Úloha 2
Úloha 3
Úloha 4

Citace a použitá literatura:
[1] - VACÍK, J. et al. Přehled středoškolské chemie. Praha, 1999.  
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf61 kBÚloha1
Odstranitpdf74 kBÚloha2
Odstranitpdf64 kBÚloha3
Odstranitpdf109 kBÚloha4
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 07. 11. 2007
Zobrazeno: 15462krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
JEDLIČKOVÁ, Alena. Typy chemických vzorců. Metodický portál: Články [online]. 07. 11. 2007, [cit. 2020-10-20]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/aktivizační metody/1705/TYPY-CHEMICKYCH-VZORCU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.