Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Naučná školní ministezka v Moodle

Ikona inspiraceIkona projekt
Autor: Dana Fecková
Anotace: Současným trendem ve školství je podpora environmentální výchovy. Článek zachycuje vytvoření virtuální naučné stezky, která vychází z konkrétního přírodního prostředí, ale není závislá na počasí a ročním období a je vždy k dispozici pro výuku i poučení.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
  2. Základní vzdělávání » Kompetence občanské » chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Přírodopis » Biologie rostlin » odvodí na základě pozorování přírody závislost a přizpůsobení některých rostlin podmínkám prostředí
  2. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Přírodopis » Biologie živočichů » odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí
  3. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Přírodopis » Základy ekologie » uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní prostředí a příklady narušení rovnováhy ekosystému
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Environmentální výchova » Vztah člověka k prostředí
  2. Základní vzdělávání » Environmentální výchova » Ekosystémy
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Specializovaná učebna, Vycházka do přírodního prostředí
Klíčová slova: projekt, naučná stezka, Moodle
Naučná školní ministezka Zámecký park v Plané

Odkaz na kurz zde, kurz je k dispozici volně ke stažení na www.metodik.cz.

Kurz vznikl jako e-learningová podpora enviromentální výchovy na základních školách v Plané. Obsah a metodika vychází z díla Mgr. Karla Martínka Naučné stezky (některé formy využití naučných stezek), které vydalo v roce 2005 Pedagogické centrum Plzeň. Děkuji autorovi za udělení souhlasu s použitím jeho díla.

Osnova kurzu simuluje zastávky reálné naučné stezky v zámeckém parku v Plané.

Zastávka č. 1 - Seznámení s parkem
Zastávka č. 2 - Rozlišování stromů

Zastávka č. 3 - Pozorování života na palouku
Zastávka č. 4 - Ochranářské měření a popisování stromů
Zastávka č. 5 - Seznámení s rostlinnými patry, byliny v parku

Zastávka č. 6 - Rozlišování ptáků
Zastávka č. 7 - Péče o ptactvo
Zastávka č. 8 - Pozorování života u rybníka
Zastávka č. 9 - Ochranářské dovednosti
Zastávka č. 10 - Rozloučení s parkem, kvíz znalostí

Základem každé zastávky je studijní materiál pro žáky a metodický materiál pouze pro učitele. Souborem všech metodických materiálů (formát PDF) je kompletně připravená přírodovědná vycházka do zámeckého parku. Materiály najdete v kurzu.

Dále jsou jednotlivé zastávky doplněny dalšími materiály a úkoly:

Karty - slouží jako pomocné studijní materiály a mají své využití i při vycházce do terénu (pro toto použití je doporučuji zalaminovat).

Pro zvídavé něco navíc - informace pro žáky se zájmem o přírodu

Úkoly online - žáci je plní a odevzdávají jako text přímo v Moodle

Úkoly offline - žáci dostanou pokyny v kurzu a učitel je doplní, případně poskytne materiály k danému úkolu, který žáci zpracují a odevzdají učiteli v papírové podobě. Úkol je pak ale hodnocen v Moodle.

Test - vychází z problematiky, se kterou se žáci seznamují na dané zastávce, a odpovědi na něj najdou ve studijních textech nebo v odkazech na další studijní materiály. První test je možno po 1 hodině opakovat, druhé dva testy jsou bez opakování. Delší doba trvání testu umožňuje, aby si žák našel správné odpovědi ve studijních textech, kartách nebo na internetu. Datum, dokdy má být test vypracován, není stanoveno.

Slovník - žáci vytvářejí krátké texty vztahující se k danému tématu, které jsou poté hodnoceny. Podporuje práci žáků s informačními zdroji.

Přírodovědné fórum - žáci odpovídají na zadané otázky a jejich odpovědi jsou opět hodnoceny. Podpora kolaborativního stylu práce, kdy je na společném základě možno diskutovat o daném problému.

Kurz slouží k doplnění a procvičení učiva a jako ukázka jiných forem výuky přírodopisu. Zároveň zpřístupňuje učitelům přírodopisu z Plané práci jejich bývalého kolegy a vynikajícího učitele přírodopisu Karla Martínka.

Vzhledem k tomu, že se na školách v Plané zatím e-learningový způsob výuky nepoužívá, byl tento kurz první, se kterým se učitelé setkávali, a bylo dost obtížné je přesvědčit, aby jej vůbec vyzkoušeli. Žádná skupina žáků kurz neprošla celý. Žáci pozitivně hodnotili možnost zpestření výuky o novou formu. Potíže byly se zvládnutím testů, zdály se příliš obtížné. Ale pokud by byl kurz zařazen ve vhodnější období, kdy se dané téma probírá, výsledky by jistě byly lepší.

Celý kurz je postaven jako virtuální naučná stezka a může se s mírným přizpůsobením použít v jakékoli škole a prostředí. Žáci by jej měli bez problémů zvládnout, protože většina odpovědí vyplývá přímo ze studijních textů nebo je možno je nalézt na internetových stránkách uvedených jako informační zdroje.

Citace a použitá literatura:
[1] - MARTÍNEK, Karel. Naučné stezky (některé formy využití naučných stezek) . Plzeň : Pedagogické centrum, 2005.  
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 29. 09. 2008
Zobrazeno: 6531krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
FECKOVÁ, Dana. Naučná školní ministezka v Moodle. Metodický portál: Články [online]. 29. 09. 2008, [cit. 2020-11-29]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZOE/2644/NAUCNA-SKOLNI-MINISTEZKA-V-MOODLE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.