Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Právo pro každý den: Honzovy tenisky - reklamace

Ikona inspiraceIkona blok
Autor: Marek Mičienka
Anotace: Problematika reklamace zboží je ústředím tématem lekce zaměřené na poučení žáků v právní oblasti.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence občanské » chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu
 2. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Výchova k občanství » Stát a právo » provádí jednoduché právní úkony a chápe jejich důsledky, uvede příklady některých smluv upravujících občanskoprávní vztahy – osobní přeprava; koupě, oprava či pronájem věci
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Výchova demokratického občana » Občan, občanská společnost a stát
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Pracovní listy
Klíčová slova: Člověk a společnost, právo, Výchova demokratického občana, Právo pro každý den, Street Law, reklamace, záruční doba

Víte, jak se má správně provádět reklamace výrobku nebo služby? Víte, na koho se obrátit, pakliže vás prodejce odkáže do nepatřičných míst? Tato lekce se věnuje nejen reklamacím, ale především tomu, jak toto téma zajímavou formou zprostředkovat žákům. Lekce vznikla v rámci projektu Právo pro každý den společnosti Partners Czech, o. p. s. V rámci tohoto projektu vznikla desítka dalších lekcí na různá právní témata - občanského, pracovního, rodinného či trestního práva.

Cíle:

 • osvojit si práva a povinnosti stran při prodeji zboží v obchodě
 • poznat zákonné podmínky pro reklamaci zboží
 • umět slušně a jasně formulovat reklamaci
 • umět v klidu obhajovat svůj názor i přes nepochopení či nevraživost druhé strany
 • znát svá práva a umět je náležitě hájit
Úvod - motivace

Zeptejte se na úvod žáků:

 • Máte nějakou osobní zkušenost se zakoupením nekvalitního výrobku?
 • Jak jste v takové situaci postupovali?

Zkušenosti žáků zapisujte na tabuli, ale nehodnoťte.

Jak chrání zákon spotřebitele?

Rozdejte žákům Pracovní list 1 Co je reklamace? Žáky nechte přečíst text v rámečku týkající se práv spotřebitele. Po jeho přečtení se žáků přeptejte na následující pojmy, co si o nich zapamatovali:

 • odstranitelná a neodstranitelná vada
 • záruční doba
 • odpovědnost prodejce
 • reklamace
Případ Honzových tenisek

Ve třídě si společně přečtěte příběh o Honzovi z Pracovního listu 2 Honzovy tenisky.

Rozdělte žáky do skupin. V nich si proberou text v Pracovním listu 3 Poraďte Honzovi a pokusí se najít odpovědi na otázky pod textem. Po ukončení práce ve skupinách s žáky společně rozeberte odpovědi jednotlivých skupin.

Správné odpovědi na otázky pro žáky:

1. Jaký je věkový limit práva reklamovat zboží?
I neplnoletý občan může v obchodě reklamovat zboží. Pokud má právo uzavřít kupní smlouvu, jako je nákup bot, má právo žádat nápravu. Může podat i žalobu u soudu. Ne všichni prodejci jsou solidní a může se stát, že nebudou chtít reklamaci vyhovět a budou argumentovat tak, jak je uvedeno v příběhu.

2. Jak dlouhá je záruční doba?
Záruční lhůta trvá u spotřebního zboží 24 měsíců, u potravinářského zboží 8 dnů. Někdy se stane, že po opravě věc funguje určitou dobu a pak se zase objeví nějaká vada. Můžete ji opět reklamovat, pokud ještě neskončila záruční lhůta, do které se nepočítá doba na provedení záruční opravy. Pokud tato lhůta uplyne, můžete věc reklamovat ještě v době tří měsíců od doby poslední opravy, neboť na každou opravu je stanovena minimální zákonná záruka tři měsíce.

3. Jaké doklady, případně jiné náležitosti, potřebujete k reklamaci zboží?
V zásadě stačí pouze účtenka. V případě, že byl ke kupovanému předmětu vystaven záruční list, je třeba ho přinést k reklamaci spolu s účtenkou.

4. Jaké náležitosti má mít účtenka?
Na účtence musí být čitelné datum a místo zakoupení předmětu. Pokud kupujeme věc se slevou, měl by být důvod slevy též vyznačen na účtence, neboť záruční doba se nevztahuje pouze na tento důvod.

5. Jaké jsou možnosti postupu, když si jsem jistý, že jsem závady nezpůsobil, ale jedná se nekvalitní výrobek?
Kupující nemusí dokazovat, že věc užíval tak, jak měl. Pouze zboží reklamuje. V případě obstrukcí zmíněných v našem modelovém případu je dobré, aby nezletilý reklamoval prostřednictvím svého zákonného zástupce (např. jednoho z rodičů). Když totiž bude reklamovat či podávat žalobu šestnáctiletý, často druhá strana bude poukazovat na nízký věk kupujícího, který přece v takovém věku „nemůže rozumět úkonům, které činí". Reklamovat lze i písemně, je ale lepší reklamovat osobní návštěvou s vadným výrobkem u prodejce.

6. Jaké jsou další možnosti postupu, na koho se mohu ještě obrátit?
Pro případ, že prodávající znovu odmítne reklamaci přijmout či o ní sepsat protokol, měl by mít s sebou Honza svědka, který může vše dosvědčit. Honza může požádat o posudek znalce z oboru nebo se obrátit na Českou obchodní inspekci. Krajním řešením, pokud jiné možnosti selžou, je soudní proces. Často potom soud sám stanoví soudního znalce. Adresa internetových stránek České obchodní inspekce je www.coi.cz, tam také můžete najít další užitečné informace. V našem případě jako doklad o koupi slouží Honzovi účtenka. Z důvodu případné reklamace je vždy nutné účtenky do uplynutí záruční doby pečlivě uschovat. Pokud prodejce odmítá reklamaci uznat a my jsme přesvědčeni o její oprávněnosti, můžeme se obrátit na Českou obchodní inspekci, případně na soud.

Do akce!

Zkusíme s žáky udělat modelovou situaci. Rozdělíme je do skupin po třech tak, aby v každé skupině byly zastoupeny všechny následující role:

 • Honza, nyní už náležitě poučený spotřebitel, který zná svá práva
 • prodavačka
 • vedoucí obchodu vyřizující reklamace

Žákům navoďte následující situaci:

Honza se vrací do obchodu, aby se dohodl, jak celou situaci řešit. (Žákům zdůrazníme, že domáhání se svých práv nás neopravňuje k hrubému a urážlivému chování.)

Žákům ponechte asi deset minut na to, aby se v jednotlivých trojicích pokusili situaci vyřešit - nasimulovat, jak by pravděpodobně proběhla v reálném životě. Po uplynutí stanovené doby ti, co měli roli Honzy, stručně popíší průběh modelování a uvedou argumenty, které použili. Tím si zpětnou vazbou ověříte, nakolik si osvojili cíl lekce.

Po přehrání situací diskutujte ve třídě o následujících otázkách:

 • Co všechno podle vás může ovlivnit výsledek Honzova jednání s prodavačkou?
 • Co byste doporučili Honzovi jako nejlepší postup, kdyby na něj prodavačka byla nepříjemná?
 • Ochrání vás samotná znalost práva? Může výsledek ovlivnit i vaše chování? Svůj názor podpořte zkušenostmi ze života.
Závěrečné shrnutí - pomocné otázky

Otázky:

 • Proč máme zákony na ochranu práv spotřebitelů?
 • Jaký přínos má úprava práv spotřebitele pro samotného spotřebitele, jaký pro obchodníka?
 • Jak občanský zákoník omezuje spotřebitele, jak obchodníky?
 • Myslíte, že potřebujeme ještě doplňující zákony? Pokud ano, jaké?
 • Jak můžete ustanovení občanského zákoníku týkající se reklamace využít ve svém životě?

Domácí úkol

V trojčlenných skupinách žáci během delší doby (nejméně tři týdny) zpracují získané informace o právech spotřebitelů formou plakátu, který by mohl viset ve třídě.

Ve svém hodnocení se zaměřte na tyto aspekty:

 • výběr informací (co všechno bylo vybráno jako důležité)
 • srozumitelnost (zda jsou informace dobře srozumitelné i pro žáky, kteří neměli hodinu věnovanou právům spotřebitele jako vy)
 • schopnost zaujmout (použití různých výtvarných a grafických možností pro upoutání pozornosti kolemjdoucích)

Vyhodnotit práci žáků může učitel sám, nebo o to může požádat žáky z ostatních skupin nebo mohou žáci udělat anketu ve škole (otisknout ve školním časopise) a nechat ostatní žáky školy, aby práci podle daných kriterií zhodnotili.

 

Citace a použitá literatura:
[1] - Právo pro každého. Praha : Partners Czech, 2001.  
[2] - RYSKA, R. Právo pro střední školy. Praha : Fortuna, 2005.  
[3] - RYSKA, R. Slovník základních pojmů z práva. Praha : Fortuna, 2008.  
[4] - Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.  
[5] - Zákon č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele.  
[6] - www.partnersczech.cz.  
Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 11. 06. 2008
Zobrazeno: 8933krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
MIČIENKA, . Právo pro každý den: Honzovy tenisky - reklamace. Metodický portál: Články [online]. 11. 06. 2008, [cit. 2020-11-29]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZOB/2378/PRAVO-PRO-KAZDY-DEN-HONZOVY-TENISKY---REKLAMACE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.