Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

E-book Climate zones

Ikona inspirace
Autor: Martina Dvořáková
Anotace: Cílem je získat pozitivní vztah ke čtení tím, že se děti stanou autory vlastní elektronické knihy. V oblasti digitální gramotnosti využijeme pro tvorbu knihy aplikaci Chekhov app, která je volně ke stažení v Microsoft store. Děti se podílejí na vytváření knihy – zpracovávají téma ve skupině, podílejí se na překladu textu, kreslí obrázky, nahrávají audio k textu.

Článek vznikl v rámci projektu Podpora práce učitelů (PPUČ). Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
 3. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Rozmanitost přírody » 2. období » vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením času a střídáním ročních období
 2. základní vzdělávání » Informační a komunikační technologie » 1. stupeň » Informační a komunikační technologie » Vyhledávání informací a komunikace » 1. a 2. období » při vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a vhodné cesty
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Český jazyk a literatura 1. stupeň
 2. Základní vzdělávání -> Cizí jazyk 1. stupeň
 3. Základní vzdělávání -> Výtvarná výchova 1. stupeň
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Kreativita
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Klíčová slova: práce ve skupině, podpora mezipředmětových vztahů při tvorbě knihy, Propojení čtenářské a digitální gramotnosti, e -kniha, podnebné pásy, rozmanité přírodní podmínky na planetě Zemi, PPUČ

Pomůcky: učebnice, knihy, notebooky, internet, globus, encyklopedie, slovníky, mikrofon, skener, interaktivní tabule, Chekhov Story Author – aplikace Microsoft – store – volně ke stažení.

Metody a formy práce: myšlenková mapa, práce ve skupinách, sledování pořadu v anglickém jazyce k tématu podnebné pásy, pracovní list, nahrávání v jazykové laboratoři.

Úvod a motivace: v českém jazyce a literatuře jsme si povídali o knihách – vznik knihy, různé podoby a žánry knih – využití knih z třídní knihovny – autor, ilustrátor, návrh na vytvoření vlastní e-knihy. 

 • Třída je rozdělena na skupiny – každá skupina zpracovává jeden podnebný pás formou myšlenkové mapy offline, možno využít myšlenkovou mapu online. Děti využívají k vyhledávání informací učebnice, encyklopedie a informace z internetu.
 • Jednotlivé skupiny prezentují ostatním své poznatky. Děti si tyto poznatky zaznamenávají do připraveného pracovního listu.
 • Žáci zhlédnou video v anglickém jazyce o podnebných pásech.

Každá skupina pomocí slovníku nebo internetového překladače překládá slova ze svého podnebného pásu do anglického jazyka. A tvoří jednoduché věty s využitím vazby there is, there are, slovesa be a have got.

 •  Děti z jednotlivých skupin malují s využitím vodových nebo temperových barev nebo kreslí voskovými pastely rostliny a zvířata z daného klimatického pásu.
 •  Žáci s pomocí pedagoga skenují obrázky a vkládají je i s textem do aplikace na tvoření e-knihy Chekhov app.
 •  Děti se učí text z připravované knihy v anglickém jazyce, nahrávají se a procvičují si výslovnost v jazykové laboratoři. Po procvičení jednotlivě nahrávají text do e-knihy.

Závěr: v českém jazyce a literatuře jsme si knihu prohlédli a přečetli a poslechli na interaktivní tabuli. Knihu jsme si i vytiskli. Společně jsme diskutovali o knihách klasických a elektronických – výhody, nevýhody, mám rád, upřednostňuji. Zhodnotili jsme naši společnou práci na knize. Aktivitu jsme zpracovávali asi týden.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf1159 kBE-book
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 03. 03. 2020
Zobrazeno: 1806krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 2.3333

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
DVOŘÁKOVÁ, Martina. E-book Climate zones. Metodický portál: Články [online]. 03. 03. 2020, [cit. 2020-11-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZN/22127/E-BOOK-CLIMATE-ZONES.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 03. 03. 2020 11:02
Článek obsahuje praktickou inspiraci, jak zatraktivnit přírodovědu dětem na první stupni tím, že budou o svých zjištěních vyrábět vlastní knihu. Tím, že pracují s digitální(mi) aplikací(emi) aktivity vhodně zapojuje digitální technologie jako aktivizující prvek učení dětí. Tím, že článek neobsahuje část, v níž by autor objasnil své pedagogicko didaktické záměry, a jasně tak prezentoval optimální výsledek učení dětí, není aktivita zpracována na dostatečné didaktické úrovni pro lepší obecné hodnocení, než jako implicitní nápad a ukázka jeho realizace. Pro učení se dětí je důležité, aby věděly, k jakému optimu jejich učení směřuje, aby se dokázaly samy motivovat k co nejlepší práci a tento ideál využít jako referenci k závěrečné reflexi své práce a práce třídy. Školní výuka je proces zaměřený, cílesměrný, nikoliv zcela implicitní, co se týče záměrů a standardů kvality práce.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.