Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Kompetence komunikativní > rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových...

Zobrazit na úvodní stránce článků

Cesta do školy

Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Autor PhDr. Filip Roubíček, Ph.D.

Příspěvek obsahuje pracovní listy pro práci s žáky včetně popisu činností na téma práce s grafy.

Oborové výstupy:

Žáci se učí zaznamenávat průběh cesty jako graf závislosti dráhy na době pohybu, resp. vzdálenosti od výchozího místa na reálném čase (grafy tohoto typu bývají označovány jako jízdní grafy – grafikony). Odhadují vzdálenost, rychlost a dobu pohybu, volí vhodné měřítko pro konstrukci grafu ve čtvercové síti a interpretují části grafu na základě polohy úseček vzhledem k osám soustavy souřadnic.

Výukové strategie:

Žáci provádějí činnosti na základě pokynů vyučujícího samostatně, ve dvojicích anebo ve skupinách. Seznámení s novými informacemi probíhá v rámci diskuse. Koncepce lekce odpovídá trojfázovému modelu procesu učení E–U–R, který je uplatňován v kurzech Čtením a psaním ke kritickému myšlení (Košťálová, Učím s radostí, 2003). Ve fázi evokace (E) si žáci vybavují, co sami o předloženém tématu vědí nebo co si myslí, že o něm vědí, a formulují otázky, které k tématu mají a na které budou hledat v další fázi odpověď. Ve fázi uvědomění si významu (U) konfrontují své původní pojetí tématu se zdrojem nových informací, názorů a nově formulovaných souvislostí. Ve fázi reflexe (R) mění své chápání tématu pod vlivem nových informací, uvědomují si, co nového se naučili, které z původních představ se jim potvrdily, které naopak vyvrátily, uvědomují si i názory a postoje druhých lidí k tématu.

Celé znění článku naleznete v příloze.


Materiál byl zdarma poskytnut nakladatelstvím Dr. Josefa Raabe s.r.o. z publikace Učitelský NÁPADník 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám