Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Voda na zemi

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Martina Kubešová
Spoluautor: Sdružení TEREZA
Anotace: Článek představuje vyučovací hodinu zaměřenou na globální problém nedostatku pitné vody ve světě. Žáci se prostřednictvím rolové hry seznámí s tím, jaké problémy mají vybrané země světa s přístupem k pitné vodě. V závěru se pak společně pokusí navrhnout několik faktorů, které jsou k řešení tohoto problému potřeba.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
 3. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Výchova k občanství » Mezinárodní vztahy, globální svět » objasní souvislosti globálních a lokálních problémů, uvede příklady možných projevů a způsobů řešení globálních problémů na lokální úrovni - v obci, regionu
 2. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Přírodopis » Základy ekologie » uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní prostředí a příklady narušení rovnováhy ekosystému
 3. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Zeměpis (geografie) » Regiony světa » lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Český jazyk a literatura 2. stupeň
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Environmentální výchova » Základní podmínky života
 2. Základní vzdělávání » Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech » Evropa a svět nás zajímá
 3. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: 1. aktivita (Rozdělení vody ve světě):

* 5 stejně velkých nádob (1,5 litrové PET lahve) s odpovídajícím množstvím vody (příloha 1), cedulky s názvy částí hydrosféry (příloha 2)

2. aktivita (Světové zasedání o vodě):

* letenky (barevně rozlišené – příloha0); záznam zvuku letadla + přehrávač; pro každou skupinu (velvyslanců z chudých zemí a pro komisaře)
o barevně rozlišené a rozstříhané texty (příloha 3, 4)
o vody v malých 0,5l PET lahvích – upravené různým kořením, kávou, potravinářskými barvami apod.
o barevně odlišené informace o zemích a fotografie (přílohy 5–10),
o formuláře zápisů a tužky pro skupiny i komisaře (příloha 11, 12)
* nástěnná mapa + lepítka, kalíšky.
Klíčová slova: voda, globální problémy, rolová hra
POPIS HODINY

Cíl: Žáci:

 • uvědomí si závažnost nedostatku nezávadné pitné vody ve světě
 • posuzují příčiny a důsledky nedostatku nezávadné pitné vody v konkrétních zemích nebo oblastech
 • navrhují řešení problému nedostatku pitné vody ve světě
1. Rozdělení vody ve světě

Na úvod učitel položí otázku: „Myslíte, že je na Zemi vody dostatek?" a určí ve třídě úsečku (např. prostor mezi oknem a dveřmi či okraj koberce), na jejímž jednom konci je odpověď ANO na druhém NE, učitel stojí uprostřed. Každý žák si stoupne na úsečku tak, aby vyjádřil svou odpověď. Učitel se některých žáků zeptá na důvody jejich odpovědi. Dále se společně s žáky dohodne na pěti částech hydrosféry (světový oceán; ledovce a dlouhodobá sněhová pokrývka; povrchová voda na pevnině, podpovrchová voda a voda v atmosféře). Žáci si vylosují kartičky s názvem té které části hydrosféry a postaví se k nádobě (6x2 litrové PET láhev, v nichž jsou přehledně uvedeny jednotlivé poměry vody v hydrosféře), která má podle jejich názoru odpovídající množství vody v poměru s ostatními složkami.

Poté, co se žáci přerozdělí, následuje společné vyhodnocení, žáci konfrontují svá řešení nejdříve mezi sebou, teprve potom jim učitel řekne správné řešení (příloha č. 1), případně předloží graf. Další otázka pro žáky je: „Které části hydrosféry se běžně upravují nebo používají pro lidskou potřebu jako pitná voda?". Poté co žáci opět řeknou své návrhy, učitel k sobě postaví nádoby se složkami hydrosféry použitelné pro lidskou potřebu a nepoužitelné - je tak vidět nepatrné množství vody použitelné pro lidskou potřebu v poměru k ostatnímu. Dále se žáků zeptá, zda mají všichni lidé na světě stejný přístup k pitné vodě a zdali mají představu o tom, kde případně snadný přístup nemají. Pro další aktivitu se žáci rozdělí do skupin podle částí hydrosféry, kterou mají na své cedulce (např. jednu skupinu tvoří žáci s cedulkami světový oceán; všichni, kdo mají kromě názvu části hydrosféry na kartičce písmeno K, tvoří oddělenou skupinu tzv. komisařů).

Tip: Úvodní představení nádob s vodou lze vytvořit pouze zástupně (např. obrázky jednotlivých částí hydrosféry, přičemž by byly zachovány poměry velikostí daných zdrojů).

2. Světová konference o nedostatku nezávadné pitné vody

Nyní proběhne rolová hra, kde se žáci stanou velvyslanci pěti zemí, které mají problém s nedostatkem nezávadné pitné vody, jedna skupina dětí bude mít roli evropských komisařů. Na zasedání by mělo dojít k představení problémů spojených s nedostatkem pitné vody, jejich příčin a důsledků a možností řešení. Z předchozí aktivity jsou žáci rozděleni na velvyslance a komisaře mezinárodních organizací. Všichni se společně přemístí „letadlem" na zasedání - každá skupina velvyslanců dostane letenky jiné barvy (příloha č. 2), komisaři dostanou letenky do 1. třídy, všichni sedí. Učitel nasimuluje pomocí svých slov a zvuku letadla (učitel přehraje audio záznam nebo zvuky dělají žáci) let na zasedání, žáci mohou pro lepší představivost zavřít po dobu letu oči.

Po přistání mají skupiny velvyslanců za úkol najít v místnosti potřebné informace podle barvy své letenky: text - při větším počtu žáků může být rozstříhaný (příloha č. 3 a příloha č. 4), láhev s vodou, mapa, fotografie a informace k zemím (přílohy č. 5, 6, 7, 8, 9, 10). Všechny tyto věci jsou předem připravené a barevně rozlišené (např. nalepením obrázků na barevný papír, barevným označením láhve apod.). Poté se připravují na prezentaci svého problému na zasedání, vyplňují zápis (příloha č. 11). Komisaři zatím pročítají obecné informace o problému a vybírají nejdůležitější pro jejich prezentaci na zasedání.

Po uplynutí zadaného času učitel ukončí práci skupin a uvítá účastníky na zasedání, nejlépe jsou žáci motivováni, pokud učitel po celou dobu udrží oficiální tón a bude se snažit udržet žáky v roli. Komisaři nejprve představí obecné informace o problému vody. Poté jsou vyzváni velvyslanci k prezentaci problémů v tomto pořadí:

 • představení své země a vyznačení na velké mapě
 • interpretace problému - zatím bez návrhů potřeb k řešení
 • ochutnávka vody jedním z komisařů (ostatní mohou vody ochutnat o přestávce)

Komisaři si během prezentace zapisují poznámky do zápisů (příloha č. 12), soustředí se především na příčiny a důsledky. Velvyslancům jsou rozdány pracovní listy (příloha č. 13), do kterých budou doplňovat chybějící informace při prezentacích ostatních velvyslanců (je třeba jen když žáci nedávají pozor a vzájemně se neposlouchají). Po představení všech problémových oblastí následuje shrnutí hlavních příčin a důsledků spojených s nedostatkem nezávadné pitné vody ve světě a diskuse na téma řešení těchto problémů. Cílem je společně s velvyslanci i komisaři napsat 5 bodů/věcí (na tabuli nebo na FLIP), které jsou pro řešení potřeba (můžete žákům pomoci - peníze, legislativa, schopní lidé, technologie, dohoda mezi lidmi...).

Tipy: Varianta pro žáky SŠ - každý komisař i velvyslanec má zadaný svůj úhel pohledu, např. ekonomické hledisko, humanitární hledisko atd., a snaží se v navrhovaném řešení prosadit svůj zájem.

3. Kruh postřehů

Žáci sedí při této aktivitě v kruhu. Každý žák vyjádří své pocity z předchozí aktivity. Učitel podporuje společnou reflexi kladením vhodných otázek:

 • Jak ses cítil ve své roli?
 • Co tě při této aktivitě překvapilo?
 • Slyšel jsi už někdy o těchto problémech?
 • Jaké jsou podle tebe hlavní příčiny těchto problémů a co všechno s nedostatkem nezávadné pitné vody souvisí?
Článek je v těchto kolekcích:
Citace a použitá literatura:
[1] - Společný svět – Příručka Globálního rozvojového vzdělávání.. Praha : Člověk v tísni, 2004.  
Přílohy:
Anotované odkazy:
Informační centrum OSN v PrazeWeb Informačního centra OSN v Praze nabízí informace o všeobecné činnosti OSN ve světe. Obsahuje sekci Dokumenty, kde lze nalézt celosvětově uznávané smlouvy nebo sekce Odkazy, která slouží jako rozcestník k dalším orgánům OSN v Čr nebo spřáteleným organizacím.
EkoporadnaBalená voda versus voda z kohoutku. Článek, který porovnává výhody a nevýhody pití vody balené a z kohoutku.
Rozvojovka - projekt Člověka v tísniProjekt společnosti Člověk v tísni – informační báze o rozvojových tématech a hlavních aktérech v této oblasti.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 09. 06. 2008
Zobrazeno: 19135krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KUBEŠOVÁ, Martina. Voda na zemi. Metodický portál: Články [online]. 09. 06. 2008, [cit. 2020-09-20]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZMC/1844/VODA-NA-ZEMI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.