Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Pracovní listy ve výuce - téma Mozart

Ikona inspiraceIkona blok
Autor: Veronika Čížkovská
Anotace: Žáci pomocí pracovních listů procvičují některá témata jak z hudební výchovy, tak z českého jazyka a zároveň se seznamují s životem a dílem W. A Mozarta.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Umění a kultura » 1. stupeň » Hudební výchova » 1. období » rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem
  2. základní vzdělávání » Umění a kultura » 1. stupeň » Hudební výchova » 1. období » využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře
  3. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » 1. období » plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Rozvoj schopností poznávání
  2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Kreativita
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Nahrávky:
◦W. A. Mozart - Malá noční hudba - 1. věta - Allegro;
◦W. A. Mozart - Variace na francouzskou lidovou píseň
Orffovy nástroje
Obrázky W. A. Mozarta
Klíčová slova: čtení s porozuměním, Český jazyk a literatura, Umění a kultura, hudební výchova, Komunikační a slohová výchova, improvizace, Mozart, malá noční hudba, rytmický doprovod, vokální činnosti, instrumentální činnosti, poslechové činnosti, jazyková výchova

Vlastní strukturovaný popis činnosti:

"Mozartovský pracovní list z HV"

Práce s "Mozartovským pracovním listem" v HV umožňuje žákům seznámit se s hudbou (vybranými skladbami) W. A. Mozarta a tuto hudbu prožít prostřednictvím různých hudebních činností. Realizace výuky s využitím pracovních listů předpokládá zvládnutí tónického kvintakordu – jeho intonace, schopnost žáků orientovat se v rytmickém schématu písně a jejich předchozí znalost pojmu variace. To znamená, že se žáci s variacemi jako znějícím hudebním útvarem v hodinách HV již dříve setkali a pracovali s ním.

Pomůcky:

  • W. A. Mozart - Malá noční hudba - 1. věta - Allegro;
  • W. A. Mozart - Variace na francouzskou lidovou píseň;
  • případně Orffovy nástroje.

První aktivitou by mělo být procvičení tónického kvintakordu. Učitel ukazuje tóny T5, které má napsány na tabuli, žáci je zpívají na solmizační slabiky a zároveň využívají fonogestiku.

1. úkol - Nácvik a zpěv francouzské lidové písně "Tři slípky"

Žáci vytleskají rytmus dle notového zápisu, který mají na pracovním listu. Posléze se pokusí píseň zaintonovat (např. na slabiku "ju") a nakonec se ji naučí zpívat s textem.

2. úkol - Práce s poslechem Variací na francouzskou lidovou píseň od W. A. Mozarta

Skladbu pustíme žákům dvakrát. Při opakovaném poslechu si žáci mohou dělat čárky, aby mohli určit, kolik variací slyšeli. Na základě poslechu se pokusí ve dvojicích melodicky improvizovat na slova písně "Tři slípky". V zadání úkolu je řečeno, že se při improvizaci smí využívat jen tóny tónického kvintakordu a musí se zachovávat rytmus písničky. Každý žák si vymyslí svou melodii a prezentuje ji svému kolegovi ve dvojici. Po práci ve dvojicích učitel vyvolá několik žáků, kteří svůj nápad předvedou před třídou. Ostatní mohou posléze vždy zopakovat např. poslední čtyři takty vymyšlené melodie (to znamená, že zpívají vždy na slova: "Když tři slípky ze vsi jdou, první má dvě za sebou.").

3. úkol - Řešení tajenky, ve které žáci vyluští název skladby, kterou budou následně poslouchat

První úspěšný řešitel půjde napsat znění tajenky zezadu na tabuli. Když budou hotovi všichni, zkontrolujeme si, jaká komu vyšla řešení. Ptáme se, zda někdo skladbu zná, jestli o ní někdo něco ví (jaká je apod.). Nakonec skladbu pustíme.

4. úkol - Práce s poslechem Malé noční hudby a její rytmický doprovod
(viz Jenčková, E.: Hudba v současné škole - I. Učivo. 2. díl, str. 47)

Na základě poslechu žáci zakroužkují možnosti, jak na ně skladba působila. Společně si povídáme, jak kdo skladbu vnímal a na jakých barvách jsme se nejčastěji shodli. Barevnou paletu z poslechu můžeme využít v hodině výtvarné výchovy, kdy budou žáci opět poslouchat Malou noční hudbu a budou vyjadřovat své pocity ze skladby malbou či kresbou.

Nakonec se pokusíme doprovodit Malou noční hudbu hrou na tělo. Tempo skladby - allegro, metrum - sudé, takt - C. Žákům předložíme schéma doprovodu - "partituru". Nejprve si vyzkoušíme, co které značky znamenají. Je dobré předkreslit si jednotlivé značky na tabuli a podle nich s žáky nacvičit, co která znamená. Poté si vyzkoušíme první řádek bez hudby a následně s hudbou. Postupně si projdeme celou "partituru" a nakonec zkusíme doprovodit skladbu bez přerušování vcelku. V následujících hodinách hudební výchovy můžeme místo hry na tělo využít též hry na Orffovy nástroje.

"Mozartovský pracovní list z ČJ"

Svým ústředním tématem navazuje tento pracovní list na "Mozartovský pracovní list z HV". Ještě než začneme pracovat s listem z českého jazyka, napíší žáci na list papíru, co ví o W. A. Mozartovi. Dva až tři dobrovolníci přečtou, co napsali. Teprve pak rozdáme pracovní listy se slovy, že se dnes možná dozvíme o panu Mozartovi ještě další zajímavosti.

1. úkol - Doplňování i/í a y/ý do textu

Žáci do textu samostatně vyplní vynechaná písmena. Následuje výměna pracovního listu se sousedem, který se pokusí provést kontrolu. Nakonec proběhne kontrola společná. Žáci čtou věty a odůvodňují, proč napsali i/í nebo y/ý. Navzájem si listy vrátí a pracují na druhém úkolu.

2. úkol - Opakované čtení a převyprávění obsahu přečteného textu

Žáci si znovu čtou samostatně celý text a poté se jej pokusí vzájemně převyprávět se sousedem v lavici. Učitel žáky obchází a naslouchá jim. Po dokončení práce ve dvojicích se pokusí jeden žák převyprávět text před třídou.

3. úkol - Odpovídání na otázky

Žáci samostatně písemně odpovídají celou větou na zadané otázky. Odpovědi mohou vyhledávat v textu. Po vypracování úkolu se společně pokusíme zjistit správné odpovědi. Ptáme se, co kdo napsal, jestli někdo nemá ještě jinou odpověď, vracíme se k textu.

4. úkol - Vlastní psaní o W. A. Mozartovi

Po diskusi týkající se článku mají žáci samostatně napsat několik řádků o W. A. Mozartovi. Neměli by se již vracet k textu, ale měli by napsat to, co si zapamatovali.

5. úkol - Kresba obrázku

Své vyprávění žáci doplní vhodným obrázkem.

V úplném závěru dobrovolníci přečtou svá povídání o W. A. Mozartovi. Společně zhodnotíme, co nového jsme se v hodině dozvěděli. Z vyprávění na pracovních listech lze vytvořit ve třídě výstavu.

Citace a použitá literatura:
[1] - JENČKOVÁ, E. Hudba v současné škole - I. Učivo. 2. díl.  
[2] - VYSLOUŽIL, J. Hudební slovník pro každého II. Vizovice : LÍPA, 2001.  
Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 28. 12. 2006
Zobrazeno: 25776krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ČÍŽKOVSKÁ, . Pracovní listy ve výuce - téma Mozart. Metodický portál: Články [online]. 28. 12. 2006, [cit. 2020-10-28]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZMC/1062/PRACOVNI-LISTY-VE-VYUCE---TEMA-MOZART.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.