Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Betlémy a jejich tradice v české lidové kultuře

Ikona inspiraceIkona blok
Autor: Aleš Franc
Spoluautor: Mgr. Věra Březinová
Anotace: Žáci se prostřednictvím obrázků, fotografií i doprovodného textu seznámí s dávnou betlémářskou tradicí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Lépe se tak zorientují v historii betlémů a betlémářství, čímž si zároveň uvědomí její návaznost či přesah do současnosti.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
 2. Základní vzdělávání » Kompetence občanské » respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit
 3. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Výchova k občanství » Člověk ve společnosti » objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám
 2. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Místo, kde žijeme » 2. období » vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního, historického, politického, správního a vlastnického
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Dějepis
 2. Základní vzdělávání -> Hudební výchova 2. stupeň
 3. Základní vzdělávání -> Výtvarná výchova 2. stupeň
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Výchova demokratického občana » Občanská společnost a škola
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Exkurze
Nutné pomůcky: Psací potřeby, poznámkový blok, papírový skládací betlém, nůžky, pastelky, lepidlo, papír v plakátovém formátu, další potřebný materiál ke zhotovení vlastního modelu betlému.
Klíčová slova: Vánoce, lidové zvyky, Betlémy, betlémářství
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Vánoce si přese všechnu uspěchanost, komerční přístup a globální charakter dnešní doby zřejmě uchovaly své původní kouzlo. V celém křesťanském světě náleží k nejslavnějším svátkům v roce, a to i tam, kde řád a koloběh církevního roku dávno ztratil svou závaznost. Velmi osobitou podobu mají české Vánoce, ve kterých se naplno odráží naše lidová tradice. K běžnému obrázku tradičních českých Vánoc nerozlučně patří i betlémy, které se zvláště v lidovém podání nejvíce přibližují celé té poetické atmosféře Vánoc.

A právě betlémům a dávné tradici betlémářské tvorby v Čechách, na Moravě a ve Slezsku je věnován tento příspěvek, který si klade tyto hlavní cíle:

 • Zprostředkovat žákům základní informace o betlémech a jejich dlouholeté tradici v české lidové kultuře.
 • Pomoci žákům orientovat se v historii betlémů a betlémářství a následně si uvědomit její návaznost či přesah do současnosti.
 • Podnítit v žácích zájem o tradiční vánoční lidové zvyky a obyčeje udržované po staletí našimi předky.

Pro výuku doporučuji využít třífázový model učení jako jeden z efektivních postupů konstruktivistické pedagogiky, který navrhuje uspořádání sledu různých učebních aktivit a činností tak, aby si žák uvědomil vztahy mezi svými znalostmi, hledal vlastní řešení problému, zpracovával poznané informace, vyjadřoval se k nastoleným problematickým otázkám, porovnával a hodnotil dosažené změny.

1. fáze – evokace

V první fázi vedeme žáky k tomu, aby si vybavili, co o vánočních svátcích v českém prostředí a betlémech s nimi spojenými již vědí. K tomu nám může pomoci doplňovací cvičení, které je uvedeno v Příloze 1 – Předvánoční a vánoční čas (text na doplnění chybějících slov). Žáky necháme pracovat individuálně a následně společně provedeme kontrolu správnosti doplněných výrazů. Na závěr této fáze výuky vyhodnotíme celkové výsledky všech žáků ve třídě, příp. pouze vybraných jedinců.

Tuto evokační část můžeme případně doplnit návštěvou některé výstavy s vánoční tematikou (např. betlémy, vánoční ozdoby, vánoční cukroví apod.), které mají v předvánočním čase ve své nabídce mnohá muzea či jiné instituce po celé ČR.

2. fáze – uvědomění si významu

V této fázi seznamujeme žáky s novými myšlenkami, čímž dochází k propojování s dosavadními poznatky. Využijeme k tomu kombinaci tradičního frontálního výkladu ve spojení s nabídkou žákům zapojit se do tohoto výkladu formou jejich doplňujících podnětů a návrhů.

Při výkladu doporučuji soustředit pozornost na:

- stručnou historii betlémů u nás i ve světě
- tvůrce betlémů z řad profesionálů i amatérů
- skladbu betlémských figurek (např. pastýřů, tzv. darovníků či daráků, řemeslníků, muzikantů, zvířecích figurek atd.)
- lze toho využít při výuce v jiných předmětech (např. v dějepisu nebo v hudební výchově)
- typy betlémů (např. stálé a přenosné) a jejich uložení v ČR i ve světě
- techniky výroby a druhy materiálů (dřevo, papír, plech, cín, chlebové těsto, vosk, keramika, slonovina, perleť, sklo

Jako vhodný zdroj informací o betlémech a betlémářské tradici v českých zemích doporučuji využít v citacích uvedených monografií PhDr. Vladimíra Vaclíka, v současnosti u nás asi nejuznávanějšího odborníka na problematiku betlémů. Vaclíkovy publikace jsou navíc doplněny poměrně rozsáhlými a zajímavými obrázkovými a fotografickými přílohami využitelnými jako výborný ilustrační materiál do výuky.

3. fáze – reflexe

Poslední fáze je reflexí poznaného, objeveného a změněného. Žák má možnost ohlédnout se a uvědomit si, co se naučil. K tomu nám může sloužit srovnávací tabulka uvedená v Příloze 2 – Srovnávací tabulka – betlémy. Žáky opět můžeme nechat pracovat jednotlivě, příp. ve skupinách. Poté bude následovat společná kontrola a vyhodnocení výsledků individuální, příp. skupinové práce.

Další možným přístupem je nabídka žákům na vyrobení vlastních modelů betlémů – papírového, kartonového, keramického, z přírodních materiálů (větvičky, šišky, seno, sláma aj.), kombinací materiálů atd. Jako inspiračního zdroje lze využít poznatků žáků získaných při návštěvě výstavy s vánoční tematikou – ať už absolvovanou v rámci školního vyučování, anebo při individuální návštěvě výstavy s rodiči.

Žáci budou pracovat ve skupinách (kooperativní vyučování)každá skupina bude vyrábět vlastní betlém. Produkty žákovského snažení vystavíme ve třídě nebo v jiných vhodných prostorách školy. Následně mohou žáci z vyšších ročníků tuto výstavu nafotit a na základě této fotodokumentace si připraví prezentace. V případě možnosti uspořádáme žákovskou výstavu v galerii, příp. v podobně zaměřené instituci.

Citace a použitá literatura:
[1] - FROLEC, Václav. et al. Vánoce v české kultuře. 2. vydání. Praha : Vyšehrad, 1989. 440 s. ISBN 80-7021-018-4. 
[2] - LANGHAMMEROVÁ, Jiřina. Lidové zvyky. Výroční obyčeje z Čech a Moravy. 1. vydání. Praha : NLN, 2004. 344 s. ISBN 80-7106-525-0. 
[3] - VACLÍK, Vladimír. Lidové betlémy v Čechách a na Moravě. 2. vydání. Praha : Vyšehrad, 1988. 128 s. ISBN -. 
[4] - VACLÍK, Vladimír. České betlémy. 1. vydání. Praha : INTEGRA, 1994. 128 s. ISBN 80-901819-0-2. 
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitdoc25 kBPříloha 1
Odstranitdoc44 kBPříloha 2
Anotované odkazy:
České tradiceInternetové stránky zabývající se českými tradicemi, recepty, návody a nápady, dětskými hrami a rodinnými zvyky či tradičními řemesly. Vše je rozděleno tematicky podle ročních období nebo svátků a oslav. V Galerii najdete i šablony, vystřihovánky a ozdobná písma.
BetlémářstvíStránky sloužící především betlémářům, ale i dalším zájemcům o problematiku betlémů z řad širší veřejnosti. Obsahují aktuality z oboru, rozcestník na české i cizojazyčné stránky o betlémářství nebo archiv tématického časopisu.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 15. 01. 2010
Zobrazeno: 9940krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3.16665

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
FRANC, Aleš. Betlémy a jejich tradice v české lidové kultuře. Metodický portál: Články [online]. 15. 01. 2010, [cit. 2020-04-07]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZMA/7551/BETLEMY-A-JEJICH-TRADICE-V-CESKE-LIDOVE-KULTURE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.