Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Projektové vyučování nás baví – orientace v okolí

Ikona zkusenostIkona projekt
Autor: Marie Magerová
Anotace: Námět na projektový den, který byl součástí pětidenního pobytu školy v přírodě a byl podpořen MŠMT ČR v rámci projektu Podpora EVVO ve školách v roce 2009.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 3. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a svět práce » 1. stupeň » Člověk a svět práce » Práce s drobným materiálem » 2. období » vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě své představivosti různé výrobky z daného materiálu
 2. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Místo, kde žijeme » 1. období » rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří různými způsoby její estetické hodnoty a rozmanitost
 3. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Místo, kde žijeme » 2. období » vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního, historického, politického, správního a vlastnického
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Člověk a svět práce 1. stupeň
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Kreativita
 2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
 3. Základní vzdělávání » Environmentální výchova » Vztah člověka k prostředí
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Učebna v přírodě
Nutné pomůcky: plán okolí
buzola
výtvarné potřeby – výkresy, provázek, lepidlo, karton,nůžky
psací potřeby
Klíčová slova: osobnostní a sociální výchova, environmentální výchova

Úvod:

Popsané projektové dny byly realizované v rámci ozdravného pobytu na Vysočině ve středisku Lesní penzion Podmitrov. Projektového vyučování se účastnily smíšené skupiny žáků 1. až 5. ročníku. Celkem 67 žáků bylo rozděleno do skupin po 13–14. Ostatní žáci školy, kteří se z různých důvodů nemohli ozdravného pobytu účastnit, realizovali stejné projektové dny v přírodních lokalitách v okolí školy, takže jsme si v praxi ověřili, že tyto náměty lze dobře aplikovat i v jiných podmínkách, respektive v jiných školách. V naší škole často používáme metodu projektového vyučování, protože se v ní uplatní získané znalosti v praktických činnostech, lze v ní využít všechny předměty, styl práce dává možnost žákům trénovat sociální a komunikační schopnosti a podporuje týmovou spolupráci. Obsahem projektu, který získal dotaci z programu MŠMT ČR Podpora EVVO ve školách v roce 2009, je pět celoškolních projektových dnů, v nichž realizujeme témata – Ekosystém lesa, Ochrana životního prostředí a Ochrana zdraví. Výstupy byly práce žáků, jejich prezentace, výsledky soutěží a také tento metodický materiál, který rozšíří náplň našeho ŠVP a budou ho moci využít i jiné školy.

Cíl výuky:

Cílem bylo, aby si žáci v praktických činnostech procvičili a utřídili znalosti z předmětů prvouka, přírodověda a vlastivěda přímo v terénu. Praktické činnosti byly propojeny s prvky prožitkové pedagogiky a pohybovými hrami tak, aby žáci zažili a vnímali přírodu jako prostředí vyžadující ohleduplné chování. Ve všech hrách jsme se snažili podpořit a propojit pohotovost jednání, pohyb na čerstvém vzduchu a především princip vzájemné spolupráce. Dalším cílem bylo vytvoření materiálu, který bude zapracován do ŠVP a který by mohl být inspirací ostatním školám.

Projektový den – Kde jsem, orientace v okolí střediska, oblast Vysočiny
(práce s mapou ČR, plán okolí Mitrova, turistická mapa okolí střediska)

Cíl: Žáci 3. až 5. ročníku si upevní praktické dovednosti orientace v mapě, rozpoznávání a určování světových stran, práce s měřítkem mapy, mapové značky. Zorientují se v nejbližším okolí Lesního penzionu Podmitrov, zmapují přístupové cesty a směry nejbližšího osídlení. Žáci 1. a 2. ročníku připraví model hradu Mitrova z přírodních materiálů a podílejí se na vytváření „rozcestníků", pohybují se v okolí střediska s využitím praktických dovedností orientace v krajině.

Realizované kompetence:

 • KK– domluva na práci ve skupině, schopnost diskutovat případně požádat o pomoc
 • KU – reálné uplatnění znalostí z předmětu prvouka a vlastivěda při praktických činnostech, umět vysvětlit mladším žákům, jak se došlo k řešení úkolu
 • KSP – vzájemná spolupráce a pomoc ve skupině, tolerance starších žáků k mladším
 • KP – splnění a dokončení úkolu, plánování činnosti, postupu a realizace, rozdělení úkolů, organizace práce
 • KŘP – podíl na řešení problémových úkolů

Určen pro: věkově smíšené skupiny žáků 1. až 5. ročníku.

Pomůcky: plán, turistická mapa, každá skupina 5x tvrdý výkres na výrobu šipek, kolíky, připínáčky, pastelky,lepidlo, izolepa, přírodniny, kamínky, dřívka, pásmo, buzola, provázek, papírové  měřítko, kartony ze starých krabic, psací potřeby.

Metody: Volné psaní, skupinová práce, prožitková pedagogika, praktické činnosti, kooperativní učení.

Členění

 • Část A: Skupinová práce s plánem, pracovní a výtvarné činnosti
 • Část B: Praktické činnosti, řešení problémových úkolů
 • Část C: Přesun terénem podle orientačních bodů, pohybové a bojové hry v terénu
 • Část D: Prezentace a vyhodnocení celodenní práce

Každá skupina je na samostatném stanovišti v dostatečné vzdálenosti od ostatních .

Žáci 1. a 2. ročníku, kteří ještě neumějí pracovat s plánem a mapou, budou připravovat model hradu Mitrova a ukazatele pro závěrečnou prezentaci.

Část A: Skupinová práce s plánem, pracovní a výtvarné činnosti, volné psaní

Vedoucí se skupinou zopakuje základní pojmy: světové strany – hlavní, vedlejší, měřítko mapy, mapa – plán, mapové značky, nadmořská výška, kde leží Českomoravská Vysočina (poloha v ČR), povrch, kraje, hlavní město Vysočiny. Skupina dostane za úkol metodou volného psaní zachytit dohromady vše, co je jim známo o prostředí, ve kterém se nacházíme a výsledky prezentuje v závěru této části ostatním skupinám. Následně plní úkoly z pracovního listu 1., používá k tomu mapu. Je nutná součinnost mladších a starších žáků, vedoucí směřuje starší žáky, aby mladším ozřejmili, jak a proč k řešení některých úkolů došli.

Pracovní list č. 1

Motivace: Hrad Mitrov je v obležení. Zásoby docházejí. Z věže strážci zachytili kouřový signál z nedalekého kopce vysokého 515 m a v této zprávě se dozvěděli, že v noci bude nepřátelské vojsko oslavovat. Začali proto plánovat, že šikovný posel   může z hradu nepozorován pod rouškou noci dojet do Strážku, kde budou připraveny zásoby.

1. Zjisti, jaká je vzdušná vzdálenost mezi hradem Mitrovem a Strážkem a kolik km by musel povoz se zásobami ujet po silnici?

  Mitrov – Strážek vzdušná vzdálenost

   

  Mitrov – Strážek – po silnici

   

  2. Podle čeho mohli ve středověku určit světové strany? Najděte v okolí v přírodě alespoň dva ukazatele, podle kterých byste určili světové strany. Utvořte z provázků směrovou růžici s hlavními světovými stranami, model Mitrova bude uprostřed růžice.

   Metodická poznámka: Žáci připraví směrovky světových stran a podle pokynů starších žáků je umístí  tak, jak podle přírodních ukazatelů skupina určila světové strany – posléze proběhne kontrola podle buzoly a směrovky budou upraveny.

   Starší žáci vysvětlí a prakticky ukáží mladším, jak se pomocí buzoly určují světové strany, k čemu to slouží.

   3. Pokud na hradě Mitrově stála na věži stráž, kam mohla dohlédnout směrem na sever, směrem na východ, západ, jih? Ze které světové strany přišel signál o nadmořské výšce 515 m?

     

    Která sídla, obce, města,leží směrem od Mitrova

    Sever

     

    Jih

     

    Východ

     

    Západ

     

    Vrch o n.v. 515 m

     

    4. Vymysli způsob, jak by se dalo zjistit, kolik km v  hodině člověk ujde normálním tempem. Skupina diskuzí dospěje k řešení a pokus provede a při prezentaci vysvětlí ostatním skupinám svůj postup.

     Na závěr bloku skupiny prezentují své práce a navzájem zhodnotí své výtvory. Bodujeme správně splněné úkoly z pracovního listu.

     Část B. Praktické činnosti, řešení problémových úkolů

     Pracovní list 2

     Motivace: Hrad Mitrov byl osvobozen a nyní se v zámku v obci Mitrově konají oslavy, přijíždí mnoho vzácných hostů. Kupodivu se dámy a pánové nechtějí vydat na projížďku, ale hodlají jít pěšky.

     Prohlédni si dobře turistickou mapu a uvaž, která zajímavá místa by hosté  mohli navštívit.

     výskyt

     zajímavost

      

      

      

      

      

      

     Využijeme našich moderních možností a podíváme se, jestli bychom věděli, kterým směrem se skutečně vydat do okolí.

     1. Zorientuj mapu tak, aby světové strany na mapě odpovídaly světovým stranám ve skutečnosti.

     2. Pak vyrobené ukazatele s názvy obcí zapíchni k modelu hradu tak, aby vytvořily správné ukazatele do míst:

     • Moravecké Pavlovice, Habří, obec Mitrov, Střítež, Strážek, Bukov, Horní Libochová, Moravec, Radkov.
     • Ve které nejbližší obci bychom pravděpodobně hledali  poštu a lékaře, a proč?
     • Mezi kterými obcemi je alej?
     • Kolik km bychom museli ujít do obce Strážek a Moravec?
     • Kde bys hledal nejbližší železniční stanici a proč?
     • Kdyby to bylo možné, na kterém kopci v okolí bys postavil rozhlednu?
     • Další úkoly s buzolou podle časových možností.

     Pošta

      

     Zdravotnické zařízení

      

     Alej

      

     Vzdálenost  hrad Mitrov – Strážek – Moravec

      

     Nejbližší železniční zastávka

      

     Rozhledna

      

     Model hradu Mitrov
     1. Model hradu Mitrov

     Část C: Přesun terénem podle orientačních bodů, pohybové a bojové hry v terénu

     Skupina obdrží zprávu psanou Morseovou abecedou, ze které se dozví, že rozhodující bitva o hrad se odehraje na místě, do kterého dojdou vždy po splnění pokynů, jak se dostat k dalšímu orientačnímu bodu. Skupina bude potřebovat psací potřeby a buzolu.

     Metodická poznámka: Na trase u jednotlivých orientačních bodů má skupina další směr pochodu určen azimutem, pod kterým má putovat dál nebo dalším orientačním bodem.

     Hra Bitva o hrad

     Pomůcky – papírové koule.

     Poté, co ve všechny skupiny shromáždí na určeném místě, se losuje, které skupiny spolu soutěží.

     V lese je vyznačen kruhový terén, který představuje hrad. Hranici tohoto místa nesmí hráči ani jedné ze skupin překročit. K boji používají papírové koule a snaží se vybít hráče protistrany. Obránci se pohybují pouze ve vymezeném prostoru, ale mají výhodu, že mohou používat umělé krytí (např. štít vyrobebý z přírodnin, které jsou na místě k nalezení nebo mohou zbudovat náznak hradby apod). Vybití hráči odcházejí mimo herní území. Skupina, která vybije všechny protihráče, získává bod. Skupiny se prostřídají, tak aby každá byla jednou v roli obránce, podruhé útočníka.

     Část D:

     Vyhodnocení výsledků her a práce ve skupinách.

     Reflexe:

     Materiál je použitelný a aplikovatelný s obměnami v pracovních listech podle konkrétní přírodní lokality, ve které by měl být realizován.

     Evaluace

     Projektový den na tento námět byl zrealizován ve stejném časovém období v přírodní lokalitě v okolí naší školy. Byl použit pouze jiný plán a nahrazeny reálie, které bylo v plánu možné najít. Nováková Miroslava, vedoucí vychovatelka ŠD
     Anotované odkazy:
     Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
     Přiřazené DUM:
     Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
     Přiřazené aktivity:
     Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
      
     INFO
     Publikován: 15. 12. 2009
     Zobrazeno: 11736krát
     Hodnocení příspěvku
     Hodnocení týmu RVP:
     Hodnocení článku : 3.83335

     Hodnocení uživatelů:
     Hodnocení článku :
     Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

     zatím nikdo Hodnocení článku : 5
     zatím nikdo Hodnocení článku : 4
     zatím nikdo Hodnocení článku : 3
     zatím nikdo Hodnocení článku : 2
     zatím nikdo Hodnocení článku : 1
     Jak citovat tento materiál
     MAGEROVÁ, Marie. Projektové vyučování nás baví – orientace v okolí. Metodický portál: Články [online]. 15. 12. 2009, [cit. 2020-01-21]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZMA/7057/PROJEKTOVE-VYUCOVANI-NAS-BAVI---ORIENTACE-V-OKOLI.html>. ISSN 1802-4785.
     Licence Licence Creative Commons

     Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


     Komentáře
     Příspěvek nebyl zatím komentován.
     Vložit komentář:

     Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.