Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Čich, chuť, hmat

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Ludmila Bílková
Anotace: V hodině strukturované podle E – U – R se žáci aktivně seznámí s procesy čichového, chuťového a hmatového vnímání.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
  2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
  3. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Přírodopis » Biologie člověka » určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Environmentální výchova » Vztah člověka k prostředí
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: HEJDA, Tomáš, a kol.: Přírodopis 8 - učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Praha: Fraus, 2007, s. 98 - 99. ISBN 80-7238-428-7
Klíčová slova: smysly, čidlo, hmat, chuť, čich
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
1. část

Hodina začíná skupinovým brainstormingem na téma: „Co vnímáme našimi smysly?" Žáci říkají své nápady, vyučující je všechny zapisuje na tabuli.

Následuje kategorizace nápadů z brainstormingu. Vyučující napíše na tabuli názvy pěti lidských smyslů a žáci třídí nápady. Vznikne tak tabulka, která obsahuje konkrétní příklady k jednotlivým smyslům (stačí 3 - 4 nápady ke každému smyslu).

Učitel vede dialog s žáky o tom, co člověk potřebuje k tomu, aby dokázal vnímat uvedené nápady. Po ujasnění následuje zápis do sešitu s vysvětlením podstaty smyslového vnímání a pojmu receptory (čidla).

Doba trvání této části je 10 minut.

2. část

Žáci jsou rozděleni do 3 skupin, které slouží pouze k přiřazení témat. S těmito tématy pak budou pracovat ve dvojicích. Vyučující zadá skupinám tento úkol: Popište celkový průběh procesu čichového/hmatového/chuťového vnímání - od jeho začátku až po konec. Každá skupina je zaměřena na jeden smysl. Žáci mají k dispozici text (viz HEJDA, Tomáš, a kol.: Přírodopis 8 - učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Praha: Fraus, 2007, s. 98 - 99. ISBN 80-7238-428-7), pracují ve dvojicích.

Časový limit pro tuto aktivitu je 10 minut.

Vyučující může využít i jiný zdroj informací k tématu Smyslové vnímání člověka - např. http://www.21stoleti.cz/view.php?cisloclanku=2004042107... [cit. 2008-3-8]. Tento zdroj nabízí kromě výstižného textu i názorné obrázky.

Následuje část, kdy žáci postupně vysvětlují průběh procesů vybraných smyslových vnímání, a při tom zapisují důležité údaje na tabuli. Je-li třeba, vyučující poopraví vysvětlení žáků a doplní je o další informace k danému smyslu. Žáci i učitel mohou během výkladu používat obrázky v encyklopediích, učebnici nebo na nástěnných plakátech.

Tato část hodiny by neměla trvat déle než 20 minut.

3. část

V závěrečné části hodiny žáci informace, které se dozvěděli, shrnou formou „pětilístku". Každý žák či dvojice si vybere jeden z nabídnutých pojmů - smysl, jazyk, nos, kůže, a zpracuje ho do sešitu následující formou:

--------------- (název vybraného pojmu)

------------------------------ (jaký/á je?) - uvést 2 slova, která vyjadřují popis, charakteristiku či vlastnosti daného pojmu

--------------- --------------- ---------------(co dělá?) - uvést 3 slova, která vystihují činnosti daného pojmu nebo co se s ním děje

--------------- --------------- --------------- ---------------(věta týkající se daného pojmu - má 4 slova)

--------------- (synonymum k danému pojmu)

Při zpracování „pětilístku" by žáci měli použít charakteristiky daného pojmu ve vztahu ke smyslovému vnímání. Orgány jazyk, nos a kůže patří do dalších orgánových soustav, a mají v rámci lidského těla i jiné funkce, které můžeme připomenout dodatečně. Nicméně pro reflexi poznatků získaných v této hodině je žádoucí zařazovat do „pětilístku" pouze charakteristiky týkající se smyslového vnímání.

Příklad vytvořeného pětilístku:

  • jazyk
  • papilovitý, citlivý
  • ochutnává - nahmatává - vnímá
  • obsahuje hodně chuťových pohárků
  • orgán

Další hodiny by se měly věnovat zbývajícím dvěma smyslům - zraku a sluchu a také vadám i onemocněním, která souvisejí s lidskými smysly.

Citace a použitá literatura:
[1] - HEJDA, Tomáš. et al. Přírodopis 8 - učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Praha : Fraus, 2007. ISBN 80-7238-428-7. 
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 15. 09. 2008
Zobrazeno: 11942krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
BÍLKOVÁ, Ludmila. Čich, chuť, hmat. Metodický portál: Články [online]. 15. 09. 2008, [cit. 2020-05-31]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZMA/2611/CICH-CHUT-HMAT.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.