Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Typy krajin České republiky

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Ludmila Bílková
Anotace: Vyučovací hodina je založena na vyhledávání a třídění informací z textu do tabulky v pracovním listu a na následné interpretaci získaných informací.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
  2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
  3. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Zeměpis (geografie) » Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie » organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických a dalších informačních zdrojů
  2. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Zeměpis (geografie) » Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie » přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy a procesy v krajinné sféře, jejich určité pravidelnosti, zákonitosti a odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, rozeznává hranice (bariéry) mezi podstatnými prostorovými složkami v krajině
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
  2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Rozvoj schopností poznávání
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: texty, pracovní listy, atlas ČR, informační plakáty
Klíčová slova: rovina, pahorkatina, vrchovina, hornatina

Tato hodina je součástí širšího tematického celku Přírodní poměry ČR a měla by navazovat na dílčí témata Geologický vývoj území ČR a Povrch ČR.

1. část

Hodina začíná brainstormingem nad otázkou: „Jaká je česká krajina?" Žáci mají 2 minuty na to, aby zapsali všechny nápady - popisné, ne hodnotící. Ve dvojici sdílí své odpovědi, poté je sdělí celé třídě. Vyučující sepíše jejich nápady na tabuli. Doba trvání této části je 5 minut.

2. část

Následuje práce s textem (viz příloha č. 1) a pracovním listem (viz příloha č. 2). Úkolem žáka je pomocí textu a atlasu ČR vyplnit tabulku v pracovním listu a na základě údajů v tabulce odpovědět na otázky, které jsou uvedeny v příloze č. 2 pod tabulkou. Vyučující během samostatné práce obchází žáky, pomáhá jim s nejasnostmi, usměrňuje jejich práci k cíli. Časový limit pro tuto aktivitu je 20 minut.

Pro zvídavé či naopak zapomnětlivé žáky je dobré připravit informační plakáty, které mohou využít pro připomenutí údajů z textu a které se týkají například půdních typů, principu měření srážek apod. Postačí texty (viz příloha č. 3) vytisknout na formát A3 a rozmístit je ve třídě tak, aby byly přístupné každému žákovi.

3. část

Závěrečná část hodiny patří kontrole a ujasnění odpovědí na otázky z pracovního listu a vysvětlení daných geografických zákonitostí a podmíněností. Po kontrole nalepí žáci pracovní list do sešitu. Na úplný závěr se žáci vrátí k charakteristikám krajiny z brainstormingu. Nápady, které krajinu výstižně charakterizují, vysvětlí na základě nově získaných poznatků. Na tuto hodinu by mohla navazovat hodina týkající se tématu Podnebí ČR, žáci již mohou vycházet z informací, které zjistili v tabulce.

Citace a použitá literatura:
[1] - ŠTULC, M. Přírodní obraz Země . Praha : Fortuna, 1995. ISBN 80–7168-189X.. 
[2] - ANDĚL, L.; JEŘÁBEK, M.; PEŠTOVÁ, J. Zeměpis 8 – učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Praha : Fraus, 2007. ISBN 80–7238-486–4. 
[3] - et al. Česká republika – sešitový atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia. Praha : Kartografie Praha, 2006. ISBN 80–7011-870–9. 
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf119 kBMozaika české krajiny
Odstranitpdf167 kBPracovní list - krajina v ČR
Odstranitpdf140 kBDruhy půd
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 14. 04. 2008
Zobrazeno: 13539krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
BÍLKOVÁ, Ludmila. Typy krajin České republiky. Metodický portál: Články [online]. 14. 04. 2008, [cit. 2020-02-24]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZMA/2224/TYPY-KRAJIN-CESKE-REPUBLIKY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.