Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Nebezpečné? Jak pro koho

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Radomír Hubík
Anotace: Příspěvek obsahuje námět z vyučovacího předmětu Rodinná výchova s tematikou drog a závislosti.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a zdraví » 2. stupeň » Výchova ke zdraví » uvádí do souvislostí zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneužíváním návykových látek a životní perspektivu mladého člověka; uplatňuje osvojené sociální dovednosti a modely chování při kontaktu se sociálně patologickými jevy ve škole i mimo ni; v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě
 2. základní vzdělávání » Člověk a zdraví » 2. stupeň » Výchova ke zdraví » vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v nejbližším okolí
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Kooperace a kompetice
 2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Komunikace
 3. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Mezilidské vztahy
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Papíry, psací potřeby
Klíčová slova: Člověk a zdraví, výchova ke zdraví, drogy, závislost
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.


Příspěvek vznikl v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis.


Přinášíme vám námět z vyučovacího předmětu Rodinná výchova s tematikou drog a závislosti. Žáci pracují ve skupinách a následně prezentují a obhajují svoje názory na problematiku měkkých i tvrdých drog, drog „legálních" a nelegálních a na riziko závislostí.

Cíl vyučujícího

Činnost

Organizační forma

Pomůcky

Čas

1) Rozdělení do skupin

1) Vyjádření postoje, momentální nálady

1) Učitel vymezí ve třídě dva směry: dopředu - dozadu (osa y), doprava - doleva (osa x). Dopředu = mám hodně energie, dozadu = mám málo energie, doprava = jsem zvědavý, doleva = je mi to jedno. Tím se třída rozdělí na čtyři části (kvadranty). Každý žák se postaví, kam chce. Tím vzniknou 4 skupiny.

5 min

2) Spolupracovat, komunikovat, naslouchat si. Učit se vyjádřit a obhájit svůj názor ve skupině.

2) Seřazení pojmů na kartičkách (ve skupinách) podle nebezpečí pro člověka

2) Každá skupina obdrží kartičky s dvanácti pojmy, např. práce, jídlo, kofein, nikotin, nakupování, gambling, heroin, marihuana, alkohol. Mají je seřadit tak, aby nahoře byl pojem, který přináší největší nebezpečí, a dole nejmenší. Pokud chtějí, mohou dát některé pojmy, které se jim zdají stejné, vedle sebe (max. tři kartičky), nebo naopak vynechat mezi pojmy větší mezery. Skupiny pracují tak, aby se vzájemně neovlivňovaly. Potom se mohou podívat, jak úkol vyřešily ostatní skupiny.

2) Kartičky - 4 x 12 pojmů

10 min.

3) Každá skupina obhájí své uspořádání kartiček. Učitel případně usměrňuje prezentace a obhajoby a pomáhá žákům při hledání konsenzu.

3) Žáci jsou seskupeni kolem svých kartiček, zvolí si formu prezentace, obhajoby a postupně svá řešení prezentují.

15 min.

3) Učit se vyjádřit a obhájit názor skupiny. Vyslechnout názor ostatních.

4) Žáci sedí na židlích v kruhu bez ohledu na skupiny, ve kterých pracovali. V reflexi mohou všichni hovořit o tom, jak se prosadili ve skupině, kdo měl hlavní slovo, zda se v průběhu činnosti měnil jejich pohled na některé pojmy atd.

15 min.

4) Závěrečná reflexe, učitel klade otázky, žáci reagují.

Stupeň vzdělávání a období vzdělávání 2. stupeň
Rozvíjené klíčové kompetence

Kompetence komunikativní:

 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

Kompetence sociální a personální:

 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají
Integrace průřezových témat OSV – Sociální rozvoj (Mezilidské vztahy, Komunikace, Kooperace a kompetice)
Organizace řízení učební činnosti Skupinová
Organizace prostorová Školní třída
Organizace časová Do 45 minut
Vyučovací metoda Komplexní - kooperativní, brainstorming
Nutné pomůcky a prostředky Papíry, psací potřeby
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 08. 02. 2008
Zobrazeno: 7453krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
HUBÍK, Radomír. Nebezpečné? Jak pro koho. Metodický portál: Články [online]. 08. 02. 2008, [cit. 2020-05-29]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZMA/1982/NEBEZPECNE-JAK-PRO-KOHO.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.