Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Zodpovědnost za nenarozený život

Ikona inspiraceIkona blok
Autor: Anna Doubková
Anotace: Příspěvek obsahuje námět do vyučovacího předmětu Rodinná výchova na zařazení tématu nechtěného těhotenství a odpovědnosti za něj. V aktivitě se žáci učí také chápat názory druhých a tolerovat jiné etické hodnoty.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a zdraví » 2. stupeň » Výchova ke zdraví » respektuje význam sexuality v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli; chápe význam zdrženlivosti v dospívání a odpovědného sexuálního chování
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Přírodopis
 2. Základní vzdělávání -> Český jazyk a literatura 2. stupeň
 3. Základní vzdělávání -> Výchova k občanství
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Komunikace
 2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Kooperace a kompetice
 3. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Mezilidské vztahy
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Papíry, psací potřeby, básně – Variace na renesanční téma (Václav Hrabě), Balada o nenarozeném dítěti (Jiří Wolker)
Klíčová slova: Člověk a zdraví, výchova ke zdraví, rodinná výchova, sexualita, sexuální výchova, těhotenství


Příspěvek vznikl v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis.


Metodika je jednou ze závěrečných prací účastníků kurzu Osobnostní a sociální výchovy B, který je částí projektu „Dokážu to?". Autory metodik jsou učitelé, kteří už využívají poznatků těchto výchov v praxi a dál se v nich chtějí zdokonalovat.

Stěžejním bodem aktivity je prezentace vlastních názorů žáků a diskuze k dané problematice. Žák dokáže po poslechu vyhodnotit text (prózu i poezii) a převyprávět danou životní situaci vlastními slovy, zdůvodnit vlastní rozhodnutí a vyvodit obecný model pro chování a jednání.

Cíl vyučujícího

Činnost

Organizační forma

Pomůcky

Čas

1) seznámení s problematikou

1) žákům jsou čteny úryvky z literatury

1) sezení v kruhu

1) úryvky z literatury - Variace na renesanční téma (Václav Hrabě), Balada o nenarozeném dítěti (Jiří Wolker), Past na kočku (Lenka Lanczová)

15 minut

2) empatie, naslouchání

2) jednotlivci (3 - 6 dobrovolníků) reprodukují to, co vyslechli, jak tomu rozuměli, co na ně zapůsobilo

2) sezení v kruhu

5 minut

3) spolupráce, otázky:

Co mají tyto ukázky společného?
Dokážete sestavit vlastní příběh, s jakým dějem?

3) třída je náhodným výběrem rozdělena do skupin po čtyřech; skupiny zpracovávají a odpovídají na otázky položené učitelem

3) práce ve skupinách

3) tabule s otázkami

20 minut

4) diskuse prezentace

4) prezentace vlastních závěrů a zhodnocení práce skupiny

4) sezení v kruhu

45 minut

Stupeň vzdělávání a období vzdělávání 2. stupeň
Rozvíjené klíčové kompetence

Kompetence komunikativní:

 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

Kompetence sociální a personální:

 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají
Integrace průřezových témat OSV – Sociální rozvoj (Mezilidské vztahy, Komunikace, Kooperace a kompetice)
Mezioborové přesahy a vazby Výchova k občanství
Přírodopis
Český jazyk a literatura
Organizace řízení učební činnosti Skupinová
Organizace prostorová Školní třída
Organizace časová Blok více hodin
Vyučovací metoda Komplexní - kooperativní učení, brainstorming
Nutné pomůcky a prostředky Papíry, psací potřeby, básně – Variace na renesanční téma (Václav Hrabě), Balada o nenarozeném dítěti (Jiří Wolker)
Použitá literatura a zdroje Lanczová, L.: Past na kočku. 1. vyd. Praha: Víkend, 1996.
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 08. 02. 2008
Zobrazeno: 7747krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
DOUBKOVÁ, Anna. Zodpovědnost za nenarozený život. Metodický portál: Články [online]. 08. 02. 2008, [cit. 2020-01-23]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZMA/1981/ZODPOVEDNOST-ZA-NENAROZENY-ZIVOT.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.