Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Geologické éry

Ikona prikladIkona projekt
Autor: Jana Sochorová
Spoluautor: Mgr. Nikola Žolnová
Anotace: Výuka geologických ér projektovou metodou.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 3. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Přírodopis » Neživá příroda » rozlišuje jednotlivá geologická období podle charakteristických znaků
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech » Evropa a svět nás zajímá
 2. Základní vzdělávání » Environmentální výchova » Základní podmínky života
 3. Základní vzdělávání » Mediální výchova » práce v realizačním týmu
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Balicí papír, studijní literatura (encyklopedie, učebnice přírodopisu pro 9. ročník – viz příloha), barevné fixy, psací potřeby, nůžky, lepidlo.
Klíčová slova: geologie, geologické éry, vůdčí zkameněliny
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Cíl výuky:

Cíle projektu:

 • seznámení s jednotlivými geologickými érami
 • následnost geologických dob v čase, vůdčí zkameněliny
 • hledání souvislostí a propojení poznatků

Realizace projektu (metodický návod)

1. ÚVODNÍ HODINA

Seznámení s cílem projektu a průběhem jeho realizace, rozdělení žáků ve třídě do rovnocenných skupin

Výstupem úvodní hodiny je rozdělení žáků do skupin, rozdělení rolí ve skupině a výběr geologické éry, která je nejvíce zajímá a o které by chtěli informovat ostatní žáky.

2. NÁSLEDUJÍCÍ HODINY

Vytvoření pracovních míst (uspořádání třídy)

Třídu je vhodné uspořádat podle potřeb pracovních míst jednotlivých skupin, vhodné je sloučení lavic, větší prostor pro psaní atd.

Zajištění pomůcek a literatury

Žáci si zajistí studijní literaturu týkající se jejich geologické éry, lze využít internetových zdrojů (pozor na důvěryhodnost některých internetových portálů a blogů). U některých skupin se vyskytl problém týkající se nedostatku informačních zdrojů, publikací, odborné literatury, proto jsem do přílohy zařadila výčet některých z nich.

Vlastní zpracování projektu (na zpracování projektu doporučuji 3 vyučovací hodiny)

Získané informace a myšlenky žáci převedou na formát balicího papíru. Do plakátu mohou kreslit, psát (ne opisovat bezhlavě z literatury, ale vybírat podstatné informace), lepit obrázky atd.

3. ZÁVĚREČNÁ HODINA, případně 2 HODINY (prezentace)

Prezentace měla obsahovat tyto základní body:

 • časové zařazení, členění dané geologické éry na periody
 • podnebí
 • geologické poměry (vnitřní a vnější geologické děje)
 • typická fauna a flóra (zaměřeno na vůdčí zkameněliny)
 • významná naleziště – oblasti ve světě, u nás (zahrnuta geologie České republiky)
 • zajímavost na závěr, případně křížovka, doplňovačka, při které si přednášející skupina osvědčila, zda ostatní dávali pozor při jejich prezentaci
 • nadiktování zápisu do sešitu

Poznámka: některé skupiny si přinesly i různá DVD, videokazety s touto problematikou, které jsme si ještě následující hodinu promítli, abychom toto téma důstojně uzavřeli a zakončili.

Reflexe:

Projekt Geologické éry byl vyzkoušen v hodinách přírodopisu v 9. ročníku, počet hodin věnovaných pro vlastní zpracování záleží na volné hodinové dotaci učitele a na šikovnosti žáků a předchozích zkušeností s projektovou výukou. Doporučuji ponechat cca 3 až 4 vyučovací hodiny na zpracování projektu a následně každou vyučovací hodinu věnovat jedné geologické epoše. Prezentaci mohou žáci obohatit prezentací v PowerPointu, ukázkou obrázků, zhlédnutí videa, DVD, různými zajímavostmi. Výklad doplní zápisem na tabuli a na závěr jako zpětná vazba je dobré, aby si skupina, která odprezentovala, připravila pro ostatní žáky opakovací kvíz či doplnovačku na danou problematiku.

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 17. 06. 2010
Zobrazeno: 14832krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 2.33335

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
SOCHOROVÁ, Jana. Geologické éry. Metodický portál: Články [online]. 17. 06. 2010, [cit. 2020-05-31]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZLB/8465/GEOLOGICKE-ERY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 17. 06. 2010 13:59
Další z nápadů, jak podpořit samostatnost a aktivitu žáků ve výuce. Téma geologických ér dává prostor pro kreativitu a spolupráci žáků ve skupině.
2.Autor: Recenzent2Vloženo: 17. 06. 2010 13:59
Jaké je stráří planety Země a na jaké hlavní geologické éry se geologická minulost člení ? Odpověď na tuto otázku již nebude problém, stačí aktivně pracovat v projektu "Geologické éry".
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.