Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Přírodní učebna - závlaha

Ikona prikladIkona blok
Autor: Eva Krafková
Spoluautor: Mgr Štěpánka Štruplová
Anotace: Článek připomíná důležitost povědomí žáků o potřebě vody jako nutné podmínky života. Během pokusu si žáci objasní potřebu závlahy pro rostliny.
Podpora výuky jazyka: Čeština
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 3. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Rozmanitost přírody » 2. období » objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka
 2. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Rozmanitost přírody » 2. období » založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu
 3. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Rozmanitost přírody » 2. období » porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Rozvoj schopností poznávání
 2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Kooperace a kompetice
 3. Základní vzdělávání » Environmentální výchova » Základní podmínky života
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Učebna v přírodě
Nutné pomůcky: tabulka pro zaznamenávání údajů, srážkoměry, konve na zalévání, popř. meteostanice
Klíčová slova: přírodní učebna, závlaha, podmínky života
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Cíl výuky:

Vytvořit povědomí žáků o potřebě závlahy jako nutné podmínky života. Prohlubovat logické uvažování a sledování souvislostí v praktickém životě.

Motivace

Rozhovor se žáky o dešti, připomenutí důležitosti vody.

Hra - Dešťové kapičky

Žáci se naučí rytmicky říkat říkadlo:
Dešťové kapičky dostaly nožičky,
běhají po plechu, dělají neplechu.

Po zautomatizování říkají říkadlo pouze v duchu a rytmus nejdříve tleskají dvěma prsty, pak do dlaní, do stehen, dupají a postupně naopak. Vznikne efekt vzrůstajícího a utichajícího deště.

Žáky lze rozdělit do skupin a postupovat kánonicky.

Pracovní postup

 1. Rozdělení žáků do skupin po 5.
 2. Přidělení stanovišť losem.
 3. Rozdání pracovních listů a vysvětlení zaznamenávání údajů do tabulky a grafu, seznámení se srážkoměrem, popř. meteostanicí.
 4. Žáci každý týden zaznamenávají výši srážek a počet litrů použitých k závlaze daného stanoviště, údaje též zakreslují do grafu.

Evaluace

Po skončení pozorování zhodnotíme, kolik spadlo ve kterém období srážek, jaký to mělo vliv na nutnost umělé závlahy, které stanoviště vyžadovalo kolik závlahy (stinná méně než slunná), vyvodíme další poznatky čitelné z tabulek a grafů. Množství spadaných srážek sledujeme každý den. (Meteostanice údaje zaznamenává průběžně, stačí je pouze jednou za týden vyhodnotit.)

Píseň - Žízeň (Bez vody nelze žít, Spirituál kvintet)

Reflexe:

Aktivita je určena pro žáky 4. - 5. ročníku. Rozsah: průběžně každý týden v období duben - červen. Žáci pravidelně zaznamenávají výsledky pokusu, hodnotí, kolik spadlo ve kterém období srážek a jaký to mělo vliv na nutnost umělé závlahy.
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitdoc40 kBPříloha
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 02. 12. 2009
Zobrazeno: 7270krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 2.33335

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KRAFKOVÁ, Eva. Přírodní učebna - závlaha. Metodický portál: Články [online]. 02. 12. 2009, [cit. 2020-03-31]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZLB/6257/PRIRODNI-UCEBNA---ZAVLAHA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.