Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Buňka v práci

Ikona inspirace
Autor: Pavlína Holcová
Spoluautor: Mgr. Jakub Holec Ph.D.
Anotace: Aktivita se zaměřuje na seznámení žáků s buněčnými organelami / částmi buňky, jejich vzhledem, funkcí, vztahem k jiným organelám v buňce. Žáci se do aktivity zapojují z pohledu konkrétní organely, přičemž se využívá přirovnání k ucházení se o práci ve společnosti Cell4Life, která představuje buňku jako funkční celek.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
  2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
  3. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Přírodopis » Obecná biologie a genetika » popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, živočichů a bakterií a objasní funkci základních organel
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Klíčová slova: buňka, buněčné organely, čtenářská gramotnost, přírodopis

Cíl aktivity: Žáci se seznámí s buněčnými organelami, přitom pracují s dostupnými informačními zdroji, získané informace zpracovávají a sdílejí vlastní práci s ostatními spolužáky.

Popis aktivity:

Učitel žákům představí smysl aktivity, který spočívá k přirovnávání buněčných organel k uchazeči o nové zaměstnání ve smyšlené společnosti Cell4Life. Úkolem žáků bude vyhledat informace o dané buněčné organele a následně tyto informace použít v „Žádosti o práci v buňce“ (viz příloha).

Žáci od učitele získají konkrétní buněčnou organelu včetně prázdného formuláře „Žádost o práci v buňce“. Využívají dostupných tištěných a elektronických zdrojů k získání potřebných informací a plnění dílčích úkolů na základě „Žádosti o práci v buňce“.

Po vyplnění „Žádosti o práci v buňce“ prezentují vlastní zjištění o funkci dané buněčné organely, jejím vzhledu a pozici v buňce spolužákům včetně toho, jakým způsobem postupovali při zpracování „Žádosti o práci v buňce“. Ukázka možného zpracování je součástí příloh. Buněčnou organelu mohou žáci ztvárnit pomocí vhodné aplikace na počítači či tabletu. Ukázka možného zpracování buněčné stěny rostlinné buňky byla zpracována pomocí aplikace na http://www.youidraw.com/.

Autor díla: Jakub Holec

 

Metodický komentář

Aktivitu je vhodné rozdělit do dvou hodin – v jedné hodině žáci pracují s informacemi o buněčných organelách a zpracovávají formulář v příloze – „Žádost o práci v buňce“, v druhé hodině sdílejí výsledky vlastní samostatné či ve dvojici odvedené práce s ostatními spolužáky.

Cílem aktivity je rozvíjet zajímavou a netradiční formou znalosti buněčných struktur a jejich funkci v buňce a přitom podporovat dosahování nadpředmětových cílů výuky, které spočívají především v práci se zdroji informací o funkcích buněčných organel.

Aktivita nabízí široké příležitosti pro využívání na internetu volně dostupných aplikací, především při zpracování obrázků buněčných organel, jejich popisů apod. Ukázka s využitím jednoduchého on-line nástroje pro malování vznikla s využitím webu http://www.youidraw.com/. Žáci ale jistě přijdou s mnoha dalšími nápady, jak úkol zpracovat.

Autor díla: Jakub Holec
Citace a použitá literatura:
[1] - THORSEN, Elly. Cell Job Application . [cit. 2019-10-7]. Dostupný z WWW: [www.pinterest.com].  
Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 30. 10. 2019
Zobrazeno: 1421krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
HOLCOVÁ, Pavlína. Buňka v práci. Metodický portál: Články [online]. 30. 10. 2019, [cit. 2020-02-22]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZLB/22260/BUNKA-V-PRACI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.