Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Víčkovaná

Ikona inspirace
Autor: Milena Zikešová
Anotace: Skládání slov z písmenek, rozvoj sluchové analýzy a syntézy, rozvoj čtenářské gramotnosti, podpora čtení a psaní. Netradiční pomůcka – papírová písmenka nahrazena barevnými plastovými víčky z PET lahví.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
  2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
  3. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Jazyková výchova » 1. období » rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Matematika a její aplikace 1. stupeň
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Seberegulace a sebeorganizace
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: barevné sady víček s napsanými písmenky
Klíčová slova: práce ve dvojicích, rozvoj sluchové analýzy a syntézy, skládání slov
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Skládání slov z papírových písmenek v 1. třídě není pro žáky moc zábavné a zajímavé. Písmenka se jim ztrácí, rozsypou, stále je hledají. Společně s rodiči jsme nasbírali dostatečné množství barevných víček z PET lahví. S předškoláky jsme víčka roztřídili podle barev. Speciální fixou (nesmazatelnou – bílou) jsem napsala písmenka na víčka, vytvořila sady s písmenky. Frekventovaná a častěji používaná písmenka jsem napsala na více víček. V plastových košíčcích od ovoce máme několik barevných sad víčkových písmenek.

Žáci skládají slova ve dvojicích. Práci ve dvojicích volím proto, aby:

  1. Žáci zažili úspěch – složili slovo.
  2. Naučili se pracovat se spolužákem, dokázali se domluvit, spolupracovat.

Dvojice si žáci vytváří sami, neurčuji je.

Zpočátku dvojice skládají slova. Např. složte slovo ULICE.

Těžší variantou je z určených písmenek složit slovo. Tuto variantu mají děti raději, hrají si na detektivy. A právě pro tento typ úkolu je vhodná práce ve dvojicích. Např. Vyhledejte si písmenka A I L U T a složte slovo (ULITA). Později skládáme i celé věty. Každá dvojice složí jiné slovo a celá třída složí i několik vět. Tyto věty si necháváme složené na pracovních lavicích vzadu ve třídě, děti si o přestávce věty čtou. Pro tento typ úloh jsou vhodné barevné sady – rozlišujeme jasně slova, práci dvojic.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 05. 04. 2011
Zobrazeno: 5327krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 2

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 2
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
1 uživatel Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
1 uživatel Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ZIKEŠOVÁ, Milena. Víčkovaná. Metodický portál: Články [online]. 05. 04. 2011, [cit. 2020-04-09]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZLB/10787/VICKOVANA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 05. 04. 2011 15:55
Oceňuji využití snadno dostupného materiálu a podporující spolupráci dvojic.
2.Autor: Recenzent2Vloženo: 05. 04. 2011 15:55
Článek - inspirace se zaměřuje na rozvoj sluchové analýzy a syntézy, rozvoj čtenářské gramotnosti, podporu čtení a psaní. Autorka předkládá netradiční pomůcku pro skládání slov z písmenek - papírová písmenka jsou nahrazena barevnými plastovými víčky z pet lahví.
1.Autor: Mgr. Lenka ŘíhováVloženo: 07. 04. 2011 19:42
Ve speciální škole se nám tento způsob práce s písmenky velice osvědčil, obzvlášť vhodný je zejména pro děti s problémy v jemné motorice, které s papírovými písmenky pracovat nemohou. Doporučuji a děkuji za příspěvek.
2.Autor: Jana KneřováVloženo: 07. 04. 2011 22:31
A víčka, která zbydou, využijeme třeba takto http://wiki.rvp.cz/index....8D%C4%8CKY
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.