Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Zpívaná poezie

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Alena Hesová
Anotace: Báseň v sobě skrývá kromě rytmu i tóny hudby. Často si přímo říká o zhudebnění – Láska je jako večernice plující temnou oblohou… A na druhou stranu, kolik poetiky v sobě ukrývají texty písničkářů…
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 3. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 2. stupeň » Český jazyk a literatura » Literární výchova » uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla
 2. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 2. stupeň » Český jazyk a literatura » Literární výchova » porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém zpracování
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Hudební výchova 2. stupeň
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Kreativita
 2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Kooperace a kompetice
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Pracovní list 1
Pracovní list 2
Pracovní list 3
počítač na přehrání hudebních ukázek nebo vhodná CD a CD přehrávač
(hudební nástroje)
Klíčová slova: píseň, písničkáři, J. Skácel, V. Hrabě, P. Bezruč, J. Nohavica, V. Mišík, zhudebněná poezie

Jak přitáhnout dnešní žáky k poezii? Jedna z cest vede přes hudbu, zhudebněnou poezii a tvorbu písničkářů. Určitě žáci některá slavná jména i písně znají. Ale co všechno písničkářské řemeslo obnáší?

Jan Plachetka ve své knize Dokud se zpívá uvádí: „První podmínkou písničkářství je pochopitelně tvorba písní. Nejlepší je psát si sám hudbu i text, málokterý autor však dokáže oboje stejně dobře. Většinou písničkář preferuje text... Složením písně však cesta k písničkářství nekončí. Očekává se, že autor svou skladbu také sám přednese: zazpívá ji a pokud možno se také doprovodí na nějaký hudební nástroj. (Tím nástrojem je v našich krajích takřka výlučně kytara.)... Písničkář by tedy měl ovládat čtyři řemesla: textařské, skladatelské, instrumentální a pěvecké. Pátou dovedností, která vše korunuje, je umění navázat a udržet kontakt s publikem."1

Motivační část

Jako motivaci pustíme 2 – 3 hudební ukázky (např. Karel Kryl, Karel Plíhal, Jaromír Nohavica...). Následuje diskuse o tom, co mají tyto skladby společného, v čem jsou si podobné, v čem se liší, kdo je zpívá atd.

Abeceda
Pracovní list 1 – žáci (Pracovní list 1 – učitel)

Žáci jsou rozděleni do skupin po 4. Ve skupině vyplňují Pracovní list 1. Pomocí této aktivity s žáky zopakujeme, případně vysvětlíme pojmy a uvedeme známé osobnosti atd. Při této práci můžeme pro podkreslení pracovní atmosféry potichu pouštět další hudební ukázky z tvorby písničkářů. Názvy sloupečků v pracovním listě učitel sděluje žákům postupně.

 1. Žáci nejprve ve skupince vyplňují celý první sloupeček z pracovního listu, tedy svou abecedu zpívané poezie. Vypisují slova, která souvisejí s písničkáři a zpívanou poezií. Mohou to být literární i hudební pojmy, jména osobností, názvy skladeb. Není potřeba mít slova ke všem písmenům abecedy, jde spíše o zapsání rychlých nápadů.
 2. Poté skupiny prezentují svoji práci, předávají si slovo vždy po jednom písmenku. Pokud v dalších skupinách mají jiná slova, tak jsou doplněna a zapsána do 2. sloupce.
 3. Poté, co je probrána celá abeceda, tak vyučující doplní ještě další pojmy – žáci si je zapisují do 3. sloupce. Můžeme se inspirovat názvy kapitol z knihy Zpívaná poezie od V. Merty2.

Na závěr této aktivity shrneme, jaké znaky a prvky náleží ke zhudebněné poezii. Zapíšeme na tabuli (v další částí hodiny s tím budeme pracovat).

Zhudebněná poezie
Pracovní list 2 – texty

Po úvodním "rozehřátí" přejdeme k vlastní práci s texty a hudbou. Žáci si sami vytvoří dvojice nebo trojice, ve kterých budou dále pracovat. Jednotlivým skladatelským týmům rozdáme Pracovní list 2 – texty. Naleznete v něm Variaci na renesanční téma, Modlitbu za vodu a Maryčku Magdonovu, ale jistě lze použít i jiné texty a hudební ukázky. Úkolem žáků je přečíst si všechny texty a vybrat si jeden ke zhudebnění. Tomu by mělo předcházet pochopení textu. Proto je nutné si vybraný text znova přečíst, popřípadě dovysvětlit jej. Pak se už týmy mohou pustit do práce.

Jako první krok je dobré si vytleskávat rytmus, poté zkusit nějakou melodii, promyslet refrén. Neměli bychom očekávat nějaké „velké" melodie, častěji asi uslyšíme rytmickou recitaci, rap, možná i beatbox (tak je označován hudební styl, kdy jsou různé zvuky – nejčastěji napodobující bicí – vytvářeny pouze ústy).

Ideální je tuto část hodiny připravovat ve spolupráci s vyučujícím Hudební výchovy a využít možností hudebny. Skladby mohou být dokončeny doma (i s pomocí hudebních nástrojů).

Zhodnocení
Pracovní list 3 – hudební ukázky

Na závěr hodiny žáci společně zhodnotí svou skladatelskou činnost:

 • Co vás ovlivnilo při výběru textu?
 • Jak jste při zhudebňování postupovali?
 • Jakou roli jste ve skladatelském týmu měli?
 • Co by pomohlo vaši zhudebněnou verzi vylepšit?
 • K zadanému textu jste měli vytvořit hudbu. Pracovalo by se vám lépe obráceně (k zadané melodii byste skládali text)?
 • Jak asi postupují písničkáři?
 • Co se hodí hudebnímu skladateli vědět o poezii?
 • Jak toto může při skládání využít?

A jak může dopadnout „profesionální" zhudebnění básní? Přesvědčíme se poslechem ukázek (odkazy viz Pracovní list 3). Žáci se na chvíli stanou členy odborné poroty. Poslouchají různé zhudebnění textů, se kterými oni sami pracovali, a do připravené tabulky (Pracovní list 3) vyplňují svá hodnocení. S žáky pak můžeme obdobným způsobem rozebrat i kvalitu jejich skladatelského snažení.

Citace a použitá literatura:
[1] - PLACHETKA, Jan. Dokud se zpívá. 1. vydání. Západočeské nakladatelství, 1991. 404 s. ISBN 80-7088-028-7. 
[2] - MERTA, Vladimír. Zpívaná poezie. 1. vydání. Praha : Panton, 1990.  
[3] - HRABĚ, Václav. Blues pro bláznivou holku. 1. vydání. Praha : Československý spisovatel, 1990. 257 s. ISBN 80-202-0201-3 . 
[4] - SKÁCEL, Jan. Básně II. 1. vydání. Brno : Blok, 1996. 454 s. ISBN 80-7029-124-9 . 
[5] - BEZRUČ, Petr. Slezské písně. 3. vydání. Praha : Československý spisovatel, 1985. 169 s.  
[6] - VONDRÁK, Jiří; SKOTAL, Fedor. Legendy folku & country. 1. vydání. Brno : Jota, 2004. 544 s. ISBN 80-7217-300-6. 
Přílohy:
Anotované odkazy:
Jaromír NohavicaOficiální stránky Jarka Nohavici nabízejí biografii zpěváka, seznam diskografie včetně stáhnutelných ukázek i celých alb, další texty mimo písňovou tvorbu nbebo informace o koncertech
Karel PlíhalOficiální stránky Karla Plíhala obsahují životopis, fotogalerii, ukázky z písní a informace o koncertech.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 29. 11. 2009
Zobrazeno: 13336krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3.83335

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
HESOVÁ, Alena. Zpívaná poezie. Metodický portál: Články [online]. 29. 11. 2009, [cit. 2020-02-25]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZL/6779/ZPIVANA-POEZIE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.