Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Naše obec – HISTORIE

Ikona inspiraceIkona projekt
Autor: Jana Šístková
Anotace: Celoškolní projekt realizovaný ke 120. výroční otevření školy, který mapuje jednotlivé oblasti života městské části Plzně – Černic (historie, kultura, sport, zdravotnictví, doprava a ekologie, služby).
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností
 3. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Místo, kde žijeme » 2. období » rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich význam
 2. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Místo, kde žijeme » 2. období » vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního, historického, politického, správního a vlastnického
 3. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Místo, kde žijeme » 2. období » zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Kreativita
 2. Základní vzdělávání » Výchova demokratického občana » Občanská společnost a škola
 3. Základní vzdělávání » Mediální výchova » stavba mediálních sdělení
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Exkurze, Vycházka do přírodního prostředí
Nutné pomůcky: fotoaparát, počítač, diktafon
Klíčová slova: historie, obec, celoškolní projekt

Tématu HISTORIE předcházel brainstorming v týmech na téma, co bychom měli o Černicích zkoumat, kde to zjistíme a jak to budeme prezentovat ostatním.

Námět č. 1 - týmová práce

Výstupy z týmové práce:

Co? -           Kdy byly Černice založeny?
Kdo byl 1. starosta?
Proč se jmenují Černice?
Patřily vždy k Plzni?
Kdo je kronikář? A existuje kronika?

Kde? -          U kronikáře
U starosty
Na internetu
V archivu, v kronikách? Ale kde je najít?

Jak prezentovat? - Historie = muzeum, Vytvoříme tedy muzeum starých věcí, fotek a článků z Černic. Místním rozhlasem požádáme občany, aby nám exponáty nosili k zapůjčení.

Námět č. 2 - návštěva u starosty
 • Následovala zpracování otázek na návštěvu u starosty Černic a příprava na telefonický rozhovor s ním - žádost o přijetí naší třídy.
 • Po přípravě „nasucho" následoval skutečný telefonát starostovi (telefonoval vybraný žák mobilem před celou třídou), se žádostí, zda nás přijme a po čem pátráme.
 • Zajímalo nás, kdo je kronikář, kde bydlí, a jak ho můžeme kontaktovat, co se změnilo za funkční období současného starosty, zda můžeme hlásit do místního rozhlasu.

Výstup - odnesli jsme si jméno a telefonní číslo místního kronikáře + několik dalších informací o Černicích.

Námět č. 3 - beseda s kronikářem
 • Předcházel opět předem připravený telefonát před celou třídou s pozváním pana kronikáře k nám do třídy a vysvětlení, proč ho zveme.
 • Sloh - zpráva o návštěvě kronikáře ve škole.
 • Sloh - výpisky z textu - Plzeňská předměstí - Bělohlávek, naše poznatky jsme rozšířili o další informace z odborné literatury.
Námět č. 4 - hlášení do místního rozhlasu
 • Rozhodli jsme se, že vybudujeme „muzeum" z věcí, které se týkají Černic a oslovíme místní občany, aby nám historické předměty, noviny, fotky... zapůjčili.
 • V hodině slohu jsme vytvořili text hlášení.
 • V hodinách čtení ho každý „nanečisto" přečetl do diktafonu a vybrali jsme pětici nejlepších hlasatelů, kteří hlášení přečetli na místním úřadu do rozhlasu.
 • Tomu opět předcházela telefonická domluva žáků se starostou.
Námět č. 5 - muzeum
 • Místní občané opravdu začali nosit staré předměty, které vybraná skupinka dětí pečlivě evidovala, polepovala čísly a spolu s podpisem majitele uchovávala na bezpečném místě.
 • Z kartonu jsme vytvořili dva podpěrné sloupy s volutami, na které jsme připevnili trojúhelníkovou desku s nápisem MUZEUM. Pod tento „transparent" jsme umístili stoly, na které jsme exponáty uložili.
Námět č. 6 - tvorba almanachu o našem projektu
 • Žáci přišli s nápadem vytvořit časopis o tom, jak jednotlivé třídy pracovaly a co zjistily při práci na našem projektu Naše obec - Naše Černice s tím, že ho budeme prodávat při prezentaci celého projektu rodičům.
 • Protože jsme nevěděli jak „do toho", pozvali jsme editorku z Plzeňského deníku, která nám objasnila nejen to, kdo pracuje v redakci a jaká je jeho náplň práce (editor, redaktor, korektor...), ale také nám prozradila, jaké jsou zásady pro tvorbu titulků apod.
 • Vyhlásili jsme soutěž o nejlepší a nejvýstižnější titulní stránku.
 • Požádali jsme jednotlivé třídy o stručný popis toho, co dělaly.
 • Výsledkem byl almanach s názvem POZNEJ S NÁMI NAŠE ČERNICE.
Námět č. 7 - prezentace našeho pátrání historií
 • Trvala asi 10 minut
 • V úvodu zazněla píseň ze 14. století AUDITES v latině - symbolizovala období, ze kterého pocházejí první zmínky o obci Černice.
 • Dále básnička o historii obce, kterou zveršoval jeden žák 5. ročníku s kolektivními úpravami.
 • Píseň o Černicích, kterou složila a zhudebnila žákyně 5. ročníku.
 • Historický kviz, který sestavili žáci a formou soutěže dvou družstev rodičů ho prezentovali dva moderátoři z řad žáků 5. ročníků.
 • Celou akci provázela hlavní moderátorka, která svým slovem propojovala a vysvětlovala, co jsme dělali a jak jsme při práci postupovali.
Citace a použitá literatura:
[1] - BĚLOHLÁVEK, M. Plzeňská předměstí. 1. vydání. Plzeň : NAVA, 1997. ISBN 80-7211-003-9. 
[2] - Kronika Černic.  
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 06. 11. 2008
Zobrazeno: 6056krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ŠÍSTKOVÁ, Jana. Naše obec – HISTORIE. Metodický portál: Články [online]. 06. 11. 2008, [cit. 2020-10-21]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZL/2741/NASE-OBEC---HISTORIE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.