Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Kompetence k řešení problémů > Týden bezpečnosti silničního provozu

Ikona prakticky

Týden bezpečnosti silničního provozu

Ikona inspiraceIkona projekt
Autor: Hana Pernicová
Anotace: Příspěvek popisuje týdenní celoškolní projekt, ve kterém žáci monitorují dopravní problémy v obci a vypracovávají návrhy, jak je řešit. Závěrečnou aktivitou projektu je Dopravní úkolová hra. Projekt je realizován v malotřídní základní škole Hřebeč.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností
 3. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
Očekávaný výstup:

Příspěvek nemá přiřazen žádný očekávaný výstup.

Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Komunikace
 2. Základní vzdělávání » Environmentální výchova » Lidské aktivity a problémy životního prostředí
 3. Základní vzdělávání » Výchova demokratického občana » Občanská společnost a škola
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída, Učebna v přírodě
Nutné pomůcky: papíry, výtvarné potřeby, krabičky, lepidlo, nůžky, temperové barvy; BESIP – pracovní listy pro řešení dopravních situací; resuscitační figurína, obinadlo, nosítka, mobilní telefon na přivolání rychlé pomoci; jízdní kolo a vybavení na jeho údržbu
Klíčová slova: projekt, první pomoc, dopravní prostředek, bezpečnost silničního provozu, dopravní nehoda, dopravní značka, přechod pro chodce, křižovatka, vybavení jízdního kola, tísňové volání

Týdenní celoškolní projekt je určen žákům 1. stupně. Vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, z dílčích témat Osobní bezpečí a péče o zdraví. Projekt byl zahájen v pondělí společným shromážděním žáků a učitelů. Všichni se seznámili s dílčími aktivitami a organizačním zabezpečením projektu. V následujících čtyřech dnech se v jednotlivých ročnících realizovaly přípravné aktivity (např. zjišťování bezbariérových přístupů pro hendikepované osoby v obci; nacházení místních dopravních problémů - monitorování projíždějících aut, sledování dopravních přestupků řidičů; procvičování základních dovedností v poskytování první pomoci apod.). Projekt vyvrcholil v pátek dopravní úkolovou hrou, kdy žáci pod supervizí učitelů uplatňovali osvojené poznatky a praktické dovednosti na stanovištích rozmístěných v různých částech obce (přechod pro chodce, křižovatka, školní hřiště apod.)

Předpokládané cíle projektu
Kognitivní
 • vyhledávat informace, třídit je a aplikovat na modelové situace (zásady první pomoci - PP apod.)
 • seznámit se s dopravní infrastrukturou obce, s nejčastějšími příčinami dopravních nehod a způsoby, jak jim předcházet
 • osvojit si dopravní předpisy v roli chodce a cyklisty
 • používat ochranné pomůcky (přilba, rukavice, nákoleníky)
 • procvičit si dovednost poskytnout první pomoc

KK k učení
KK k řešení problému

Afektivní
 • uvědomovat si odpovědnost za svá rozhodování v mimořádných situacích (dopravní nehoda, úraz) a promítat ji do reálných životních situací
 • poukazovat na problémy hendikepovaných jedinců (bezbariérový přístup).

KK k řešení problémů
KK občanská
OSV - Morální rozvoj - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Psychomotorické
 • zhotovit modely dopravních prostředků
 • ošetřit drobná poranění
 • provést základní údržbu cyklistického kola
 • přivolat odbornou pomoc k dopravní nehodě

KK občanská
KK pracovní

Sociální
 • motivovat školáky ke vzájemné spolupráci a k ochraně mladších žáků
 • podněcovat žáky k řešení dopravních problémů v obci
 • komunikovat a spolupracovat ve skupině a osvojit si různé sociální role (vzájemné respektování, pomoc; naslouchání, asertivní komunikace; vedení a organizování práce skupiny apod.)
 • učit žáky objektivně hodnotit vlastní nebo skupinová rozhodnutí a předvedené praktické dovednosti
 • společně hledat efektivní řešení v problémových situacích (dopravní křižovatky, přenos raněného v improvizovaných podmínkách apod.)
Přípravná a realizační fáze

 V pondělí se žáci shromáždili v aule školy a byli seznámeni s cílem projektu a úkoly, které budou v průběhu týdne v jednotlivých ročnících plnit.

Obrázek
1. Obrázek

KK k řešení problémů
KK komunikativní
KK sociální a personální
KK občanská
OSV - Sociální rozvoj - Komunikace, Kooperace a kompetice

V přípravné fázi projektu (pondělí - čtvrtek) důraz patřil osvojení základních informací a pojmů, se kterými se žák v dopravě může setkat. Specifické poznatky a praktické dovednosti z témat bezpečné chování v silničním provozu v roli chodce a cyklisty a první pomoc si žáci intenzivněji procvičili v rámci vyučovacích předmětů Prvouka, Přírodověda a Vlastivěda.

Metoda informativní - učení z textu

Mladší žáci vyráběli modely dopravních prostředků. Prostřednictvím pracovních listů (BESIP) určovali dopravní značky a vysvětlovali jejich symboliku (co zakazuje, přikazuje nebo o čem informuje) a řešili základní dopravní situace v roli chodce a cyklisty (chování chodců v dopravním provozu, vstupování na vozovku, chůze po silnici, nošení reflexních doplňků, chování v blízkosti vozovky apod.). Osvojené poznatky z dopravní výchovy žáci prakticky porovnávali s konkrétní dopravní problematikou v obci (např. monitorovali projíždějící auta a hodnotili chování řidičů, procvičovali přechod přes vozovku).

Obrázek
2. Obrázek
Obrázek
3. Obrázek

Metoda simulační - simulační hry

 Starší žáci zjišťovali, jak je v obci a v některých místech Prahy (zjišťováno na exkurzi do Senátu Parlamentu ČR) zajištěn bezbariérový přístup pro hendikepované občany (přístup do veřejných prostorů - obecní úřad, pošta, zdravotní středisko, budova senátu, metro) a navrhovali způsoby, jak danou situaci zlepšit.

Obrázek
4. Obrázek

Metoda problémová - kooperace
VDO - Občanská společnost a škola

V obci monitorovali počet projíždějících aut, zapisovali a natáčeli na video dopravní přestupky, kterých se řidiči i chodci dopouštěli (např. nerespektování povolené rychlosti a dopravních značek, projíždění křižovatky na červenou, nedání přednosti chodcům na přechodu, řízení auta bez připoutání bezpečnostními pásy, nedodržení povinného svícení). Žáci navrhovali opatření, která by v obci přispěla k bezpečnosti silničního provozu (snížení povolené rychlosti na 30 km/hod., umístění retardérů, provozování linky školního autobusu). Procvičovali poskytování první pomoci (resuscitační figurína) a přivolání odborné pomoci k dopravní nehodě (rychlá záchranná služba, policie, hasiči).

V pátek, před vyhlášením Dopravní úkolové hry, probíhalo na společném shromáždění žáků a učitelů hodnocení čtyřdenní činnosti třídních kolektivů, případně jednotlivých pracovních skupin. Mluvčí kolektivů (pracovních skupin) informovali spolužáky, jak se jim v průběhu týdne dařilo plnit zadané úkoly, jakou metodu k řešení zadaného úkolu zvolili, jak se o práci podělili, co zjistili, jaké návrhy a opatření vymysleli apod. Modely dopravních prostředků, které v průběhu projektu vznikly, byly vystaveny na chodbě, aby se s nimi mohli seznámit i ostatní žáci.

Poté se žáci připravili na Dopravní úkolovou hru, která probíhala v prostoru obce Hřebeč. Žáci byli rozděleni do smíšených pěti až šestičlenných skupin. Učitelé je seznámili s rozmístěním jednotlivých stanovišť a s úkoly, které budou plnit. Realizaci na stanovištích řídil a hodnotil pedagog, případně rodič (viz záznamová kartička). V každé skupině byl stanoven vedoucí, zpravidla žák nejvyššího ročníku, který organizoval práci skupiny, odpovídal za plnění zadaného úkolu, hodnotil a prezentoval její výsledky. Vedoucí skupiny dostal legitimaci se jmény členů jeho skupiny, do níž učitel zapisoval počet dosažených bodů získaných na jednotlivých stanovištích.

MV - Tvorba mediálního sdělení

Skupiny procházeli šesti stanovišti. Na každém z nich si žáci prostřednictvím kartiček s úkoly prověřovali osvojené poznatky a praktické dovednosti z oblasti dopravní výchovy a poskytnutí první pomoci.

Úkoly pro vedoucí skupin:

 • vyplní jména žáků do legitimace a na konci soutěže ji odevzdá učiteli
 • poučí mladší spolužáky, jak přecházet vozovku, bezpečně je převede přes přechod pro chodce
 • je odpovědný za chování své skupiny při přesunech v obci na jednotlivá stanoviště

1. stanoviště - dopravní značky - žáci si procvičovali znalosti náhodně vybraných dopravních značek.

2. stanoviště - přechod vozovky - bylo hodnoceno správné chování skupiny v místě bez přechodu - sledování provozu na vozovce, rozhlédnutí se vlevo, vpravo, vyhodnocení situace na vozovce; přecházení po přechodu, řízení se semafory pro chodce aj.). Pravidla bezpečné cesty do školy.

3. stanoviště - řešení dopravních situací v obci na řízené/neřízené křižovatce v roli řidiče motorového vozidla, cyklisty nebo chodce; žáci posuzovali chování chodců a řidičů, např. správné pořadí vozidel při průjezdu křižovatkou, nebezpečné přecházení chodců na červenou nebo za stojícím autem. Z vlastních postřehů a hodnocení chování účastníků silničního provozu si pořizovali zápisy, které společně analyzovali a navrhovali účinná opatření.

4. stanoviště - technický stav jízdního kola - byla hodnocena znalost správného vybavení jízdního kola (brzdy, zvonek, odrazky, zadní světlo), základní údržba kola a používání ochranných prostředků cyklisty (přilba a chrániče), znalost bezpečné jízdy na kole, koloběžce a bruslích (chodník, silnice, stezka pro cyklisty, park, lesní cesta a hřiště).

 5. stanoviště - první pomoc - hodnotila se znalost telefonních čísel tísňového volání, kvalita a pohotovost ošetření zraněného (např. poranění kolene, hlavy, zlomenina horní nebo dolní končetiny, správné přiložení obvazu, první pomoc při zástavě srdce, uložení do stabilizované polohy, přenos raněného).

Obrázek
5. Obrázek

6. stanoviště - přivolání odborné pomoci při dopravní nehodě, úrazu na jízdním kole, zranění chodce; v modelových situacích se hodnotila pohotovost a věcnost při komunikaci se službami odborné pomoci (záchranná služba, policie, hasiči).

Hodnotící a prezentační fáze

Po ukončení praktických činností na všech stanovištích se žáci shromáždili ve škole ke zhodnocení týdenního projektu (posuzovaly se všechny aktivity, které v daném týdnu proběhly). Žáci s učiteli diskutovali o zjištěných nedostatcích a navrhovali, jak je odstranit. Například, zda o nápravu zjištěných nedostatků požádají obecní úřad, obecní policii nebo zda budou informovat obyvatele obce o stavu věcí ve školním časopisu nebo místním občasníku.

Žáci byli vedeni k sebehodnocení a skupinové evaluaci (hodnotí se prezentace skupiny). Každý žák dostal možnost vyjádřit se k tomu, co se skupině povedlo, v čem vidí rezervy, kolik bodů by „své" skupině udělil apod. Vyplněné pracovní listy, modely dopravních prostředků, fotografie a další práce žáků, které vznikly v průběhu projektu, byly vystaveny v prostorách školy.

Obrázek
6. Obrázek

Metoda opakování, upevňování a ověřování učiva - procvičování praktických dovedností

Záznamová kartička pro hodnocení jednotlivých úkolů
Obrázek
7. Obrázek


Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 11. 06. 2008
Zobrazeno: 10743krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PERNICOVÁ, . Týden bezpečnosti silničního provozu. Metodický portál: Články [online]. 11. 06. 2008, [cit. 2020-11-25]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZL/2024/TYDEN-BEZPECNOSTI-SILNICNIHO-PROVOZU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.