Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Experti na nerostné suroviny

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Ludmila Bílková
Anotace: Příspěvek nabízí možnost zpracování tematiky nerostného bohatství Země kooperativním učením.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Zeměpis (geografie) » Společenské a hospodářské prostředí » zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce světového hospodářství, lokalizuje na mapách hlavní světové surovinové a energetické zdroje
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Přírodopis
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Environmentální výchova » Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Obrysové mapy světa, atlasy světa, kartičky na rozdělení žáků
Klíčová slova: kovy, nerostné suroviny, ropa, zemní plyn, černé uhlí, hnědé uhlí, uran, vzácné kovy

Touto hodinou bychom mohli navázat na téma Průmysl jako jeden z hospodářských sektorů a jeho lokalizační faktory. Je dobré tyto faktory zopakovat, neboť nerostné suroviny jsou jedním z nich, a tak přímo navážeme na předchozí hodinu.
Téma se dá zařadit také v rámci probírání primárního hospodářského sektoru, do kterého těžba nerostných surovin patří.

Každý žák by měl mít k dispozici atlas typu Dnešní svět či jiný, ve kterém se nachází tematická mapa výskytu nerostných surovin ve světě, pro každou skupinu pak bude stačit jedna obecně zeměpisná mapa celého světa, např. ve Školním atlase světa.

Příprava na hodinu

 • tvorba rozdělovacích kartiček
 • namnožení obrysových map světa (zdrojem může být server www.worldatlas.com)
 • prázdné listy papíru (stačí A5 či menší)
Průběh hodiny

1. fáze (2 min.)
Žáci sedí v lavicích. Každý dostane jednu rozdělovací kartičku. Kartička obsahuje dvě informace - druh nerostné suroviny (jedné nebo celé skupiny) a číslo. Oba údaje budou žáci potřebovat, kartičku by tak měli mít stále u sebe. Od této chvíle se z každého žáka stává expert na těžbu nerostné suroviny, jejíž název má na kartičce.

2. fáze (2 min.)
Každý žák s pomocí tematické mapy nerostných surovin vyhledá tři nejdůležitější světové oblasti těžby "své" nerostné suroviny. Oblasti si zapíše na list papíru.

3. fáze (5 min.)
Žáci se přemístí do skupin. Každou z nich tvoří experti na stejnou nerostnou surovinu. V této chvíli tedy existuje ve třídě tolik skupin, kolik druhů surovin vyučující vybere. Ve skupině proběhne porovnání lokalit, jejich sjednocení a ujištění, že je všichni dokáží lokalizovat na mapě. Mezitím vyučující stihne všechny skupiny obejít, poradit či poopravit chyby.

4. fáze (15 min.)
Žáci se opět přemístí, tentokrát do skupin podle čísla z kartičky. Každá skupina bude obsahovat členy se stejným číslem. Vzniknou tak seskupení, která budou rozmanitá. Následuje předávání informací ve skupině a zakreslování do mapy. Jednotliví experti seznamují ostatní s lokalitou těžby "své" nerostné suroviny, ukazují ji v obecně zeměpisné mapě celého světa (ne v tematické mapě, neboť by pak mohla nastat situace, že si každý dané oblasti vyhledá a zakreslí sám a informace si pak nebudou žáci předávat mezi sebou) a každý do obrysové mapy tyto lokality zakreslí. Legendu si může zvolit podle sebe.

5. fáze (5 min.)
V závěrečné fázi proběhne shrnutí všech těžebních oblastí na nástěnné mapě světa. Každý si tak zkontroluje správnost své mapy, hotovou ji pak nalepí do sešitu.

Skupiny

Je důležité nezapomenout na to, že čím více žáků je ve skupině (zejména ve 4. fázi), tím větší je riziko problémů při předávání informací a tím je také třeba delšího časového úseku pro toto předávání. Proto jsem zadala šest druhů (skupin) nerostných surovin, předávání tedy proběhlo mezi 6 žáky ve skupině, což mi přišlo jako optimální kompromis.

Ne vždy odpovídá počet žáků ve třídě násobku čísla 6. Přebývají-li žáci, můžeme vytvořit skupiny (ve 4. fázi) tak, že v některé budou na jednu nerostnou surovinu dva experti a při předávání budou spolupracovat. To znamená, že skupina bude obsahovat 7 místo 6 žáků (to je maximum, 8 žáků už by bylo příliš).

Příklad:

 • počet žáků 20 - skupiny 6 - 7 - 7
 • počet žáků 25 - skupiny 6 - 6 - 6 - 7

Nastane-li opačná situace, že nebude dostatek žáků do násobku čísla 6, může být v některé skupině 5 žáků místo 6, neboli na jednu nerostnou surovinu bude expert scházet. Informace si žáci doplní při společné kontrole v 5. fázi.

Příklad:

 • počet žáků 17 - skupiny 6 - 6 - 5
 • počet žáků 23 - skupiny 6 - 6 - 6 - 5

Pro větší přehlednost a pochopení práce v jednotlivých fázích jsem postup celé hodiny bodově napsala na flipový papír, který jsem postupně odkrývala při zadávání jednotlivých kroků. Pomůcka se ukázala být efektivní, nicméně ne nepostradatelná.

V následující vyučovací hodině je vhodné prodiskutovat tematiku těžby nerostných surovin ještě z jiných hledisek, např. konfliktů, vzájemné závislosti států světa, roli rozvojových zemí v těžbě nerostných surovin, vyčerpatelnosti některých nerostných surovin apod. Motivací k zahájení podobné diskuse může být článek z MF Dnes ze dne 30. 1. 2007 o Dobývání nerostných surovin Afriky Čínou.


www.worldatlas.com
zpravy.idnes.cz/cina-si-brousi-zuby-na-expanzi-do-afriky...

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf44 kBRozdělovací kartičky
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 07. 12. 2009
Zobrazeno: 11522krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
BÍLKOVÁ, Ludmila. Experti na nerostné suroviny. Metodický portál: Články [online]. 07. 12. 2009, [cit. 2020-11-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZL/1350/EXPERTI-NA-NEROSTNE-SUROVINY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.