Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Kompetence k řešení problémů > Problémy integrace žáků s odlišným mateřským...

Ikona prakticky

Problémy integrace žáků s odlišným mateřským jazykem

Ikona inspirace
Autor: Terezie Hrubá
Anotace: Zařazení žáků s odlišným mateřským jazykem do výuky formou inkluze se setkává s vážnými problémy, ať už ze strany žáka (vyčlenění ze sociální skupiny v důsledku neznalosti vyučovacího jazyka), tak hlavně ze strany učitele (nedostatek času i motivace pro individuální péči a následný pocit neúspěchu). Článek seznamuje s aktuálním stavem a doporučuje řešení.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností
  2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Cizí jazyk » Řečové dovednosti » 1. období » rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Klíčová slova: inkluze, inkluzivní vzdělávání

Dlouhodobé poznatky z praxe výuky i administrativy v základním školství mě přesvědčily o nevyhnutelnosti změny přístupu k zařazování žáků s odlišným mateřským jazykem do školského systému.

Naše škola je situována poblíž velké komunity vietnamských přistěhovalců, a tak na základě školského zákona zařazují rodiče-přistěhovalci své děti do naší místně příslušné školy k povinnému vzdělávání, a to většinou ihned po příjezdu do ČR. Pro přihlášení dítěte si většinou přivedou tlumočníka, který jim poradí s administrativou, ale tím většinou veškerý kontakt s rodinou končí, protože rodiče ani dítě neumějí česky a na překladatele nemají peníze.

Dítě je podle věku a podle let splněné školní docházky zařazeno do třídy a jeho vzdělávání se začíná odvíjet víceméně živelně. V počátcích nechápe vůbec nic z běžných školních procesů, nemluvě o probíraném učivu. U druhostupňových žáků pak v důsledku ostychu dochází k záškoláctví, které nelze řešit ani se zákonnými zástupci, kteří vůbec nechápou, co po nich škola chce. Tato situace je velmi zatěžující jak pro žáka, tak i pro třídního učitele, jehož povinností je hlídat neomluvené absence a nerušený vývoj žáka.

Na několika schůzkách s učiteli jsem si potvrdila, že podobnou situací procházejí i žáci v jiných školách, a dospěla k názoru, že je třeba situaci řešit nabídnutím vzdělávání v českém jazyce pro děti z třetích zemí formou alespoň půlročního kurzu, který by je připravil pro zařazení do výuky v základní škole. V takovém kurzu by měl být k dispozici kromě aprobovaného češtináře, který by vyučoval češtinu jako cizí jazyk, i tlumočník, který by zajišťoval kontakt s rodinou.

Zatím mohou tuto možnost využívat jen žáci-cizinci ze zemí Evropské unie, pro něž kraj zřizuje třídy pro výuku češtiny, k žákům ze třetích zemí však přistupuje, jako by neexistovaly, nechá školu, ať si problém řeší sama. Na koncepční řešení této problematiky čekáme již několik let a jen doufáme, že si stát uvědomuje, že z dětí přistěhovalců bude mít jednoho dne české občany, a tak by se i o ně měl postarat s příkladnou péčí.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 15. 06. 2011
Zobrazeno: 5110krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
HRUBÁ, Terezie. Problémy integrace žáků s odlišným mateřským jazykem. Metodický portál: Články [online]. 15. 06. 2011, [cit. 2020-10-21]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZL/12557/PROBLEMY-INTEGRACE-ZAKU-S-ODLISNYM-MATERSKYM-JAZYKEM.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 15. 06. 2011 14:20
Článek popisuje problematiku současných škol, kde se soustřeďuje stále více žáků-cizinců. Školy si nacházejí východiska z problémových situací samy. Jak autorka píše, budou to občané České rebubliky. Neměli bychom se této tématice více věnovat?
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.