Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Kompetence k řešení problémů > Praktický příspěvek jako inspirace na vyučovací...

Ikona prakticky

Praktický příspěvek jako inspirace na vyučovací hodinu fyziky s tématem tlaková síla, tlak

Ikona inspirace
Autor: Zdeněk Hanzelín
Anotace: Příspěvek je inspirací pro vyučujícího. Představuje určitý scénář vyučovací hodiny fyziky s tématem tlaková síla, tlak. Formou dotazů vyučující aktivuje žáky k diskusi a k přemýšlení nad problémem.
Žáci na základě naměřených hodnot vypočítají tlakovou sílu a tlak.
Příspěvku lze využít i k přemýšlení nad zdravotními problémy, které vznikají nadváhou.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Fyzika » Pohyb těles, síly » určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil působících na těleso, jejich velikosti, směry a výslednici
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Environmentální výchova
Klíčová slova: hmotnost, tlak, tlaková síla, plocha, nadváha

RVP: člověk a příroda
Předmět: fyzika, 7. ročník
Tematický okruh: tlaková síla, tlak
Očekávané výstupy: rozvíjet schopnost žáků hledat nové postupy, rozvíjet iniciativu a spolupráci, zapojit se do diskuse
Námět hodiny: Jakým tlakem působíš na svá chodidla?

Práce je zaměřena na procvičení a upevnění látky o deformačních účincích síly. Dále pak na uvědomění si pojmů tlak a tlaková síla.

Úvod hodiny:

V úvodu hodiny je vhodné zopakovat základní pojmy.

  • Tlaková síla a její závislost, výpočet
  • Tlak a jeho měření, výpočet

Motivační fáze – diskuze:

V této fázi jsou žákům předloženy problémové otázky:

1. Jaké zdravotní problémy mohou nastat u člověka s nadváhou?

Je vhodné zdůraznit, že diskuze se povede v rovině: zdravotní problémy versus fyzikální zákonitosti. Učitel diskuzi vede tak, aby směřovala k závěru, že hmotnost člověka je přímo úměrná tlaku, který vyvíjí chodidla na podložku.

2. Jakým způsobem můžeme vypočítat tlak chodidel na podložku?

Žáci by měli pokud možno samostatně nebo s nenápadnou pomocí přijít na to, že je třeba člověka zvážit a vypočítat plochu jeho chodidel.

3. Jak můžeme vypočítat plochu chodidel?

Výsledekem usměrněné diskuze by měl být fakt, že je třeba čtverečkovaný papír, na který obkreslíme chodidlo a na základě výpočtu stanovíme plochu chodidel. (Vyučující navrhne žákům, pokud na to nepřijdou v diskuzi, metodu orámování stopy – zakreslenou stopu je třeba orámovat a spočítat pouze čtverečky ležící v orámované oblasti, avšak ne v oblasti vlastní stopy. Výsledek se odečte od celkového obsahu orámování.)

Aktivita:

V tuto chvíli začíná samotná práce.

  1. Žáci se postupně zváží na osobní váze.
  2. Díky znalosti své hmotnosti a vzorce na výpočet tlakové síly (F = m . g), tuto sílu vypočítají.
  3. Pomocí čtverečkovaného papíru, na který obkreslí svá chodidla, vypočítají plochu (obsah) stop.
  4. Vypočítají tlak chodidel na podložku. Doporučuji upozornit na to, že obsah je třeba dosadit v jednotkách m2.
  5. Formulují odpověď.

Závěr hodiny:

V závěru hodiny shrneme aktivitu a zdůrazníme fakt, že samotný tlak chodidel na podložku nemá s nadváhou mnoho společného a že je třeba vzít v úvaze ještě další faktory, např. výšku člověka.

Učitel může zadat domácí úkol, kdy žáci musí sami vypočítat stranu krychle ze železa, která by vyvinula na podložku stejný tlak jako oni samotní. Zopakují si tak učivo o hustotě, ale také zpětné porozumí aktivitě v hodině.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 14. 04. 2011
Zobrazeno: 6666krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 1

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
HANZELÍN, Zdeněk. Praktický příspěvek jako inspirace na vyučovací hodinu fyziky s tématem tlaková síla, tlak. Metodický portál: Články [online]. 14. 04. 2011, [cit. 2020-02-28]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZL/11241/PRAKTICKY-PRISPEVEK-JAKO-INSPIRACE-NA-VYUCOVACI-HODINU-FYZIKY-S-TEMATEM-TLAKOVA-SILA-TLAK.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 14. 04. 2011 14:41
Článek popisuje jednoduchou aktivitu přibližující žákům pojem tlak a tlaková síla.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.