Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání - středně těžké mentální... > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Škrtaná

Ikona prakticky

Škrtaná

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Bohumila Hnízdilová
Anotace: Příspěvek nabízí možnost, jak žákům hravou formou zpestřit hodiny vlastivědy zaměřené na historii.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 3. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Lidé a čas » 2. období » pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy
 2. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Lidé a čas » 2. období » rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Matematika a její aplikace 1. stupeň
 2. Základní vzdělávání -> Český jazyk a literatura 1. stupeň
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
 2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Mezilidské vztahy
 3. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Komunikace
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Připravené tabulky pro žáky, připravené zadání úkolů pro učitele
Klíčová slova: Člověk a jeho svět, Přemyslovci, Staré pověsti české, Lucemburkové


Po probrání tématu Staré pověsti české, Přemyslovci a Lucemburkové lze využít k opakování a procvičování znalostí hru ŠKRTANÁ.

Postup:

 • zopakovat si pojmy, které se objeví v tabulce (například postavy ze starých pověstí českých)
 • rozdat tabulky a přečíst jednotlivé pojmy (viz např. Příloha č. 1 - Staré pověsti české)
 • učitel čte informaci o některém pojmu (např. uměla dobře věštit budoucnost)
 • žáci škrtnou pojem, o kterém si myslí, že patří k uvedené informaci (Libuše)
 • postup se opakuje
 • v tabulce nakonec zůstane 1 pojem, o kterém žáci napíší na druhou stranu tabulky informaci, která k němu patří (Vlasta - vedla ženy v dívčí válce)
 • společná kontrola: učitel znovu čte informace, žáci uvádějí škrtnutý pojem, čtení zbylého pojmu s vysvětlením
 • při kontrole je vhodné vyznačovat odpovědi jinou barvou (větší přehlednost o správnosti řešení)

Stejný postup je možné využít při procvičování dalších témat:
Příloha č. 2 - Období přemyslovských knížat
Příloha č. 3 - Období přemyslovských králů
Příloha č. 4 - Období Lucemburků
Příloha č. 5 - Zadání s řešením

Obměna

1. varianta

 • informace k zadaným pojmům si vymýšlejí sami žáci
 • vylosovaný žák řekne informaci (např. měl koně Šemíka) a ostatní si škrtají správný pojem (Horymír)
  • tento žák vylosuje nebo vyvolá dalšího žáka, který pokračuje
  • postup se opakuje, dokud v tabulce nezbude poslední pojem

2. varianta

 • učitel přečte postupně 3 informace (např. přemohl divokého kance, oklamala Ctirada, patřil vladykovi Horymírovi)
 • žáci škrtnou 3 pojmy stejnou barvou (např. modře - Bivoj, Šárka, Šemík)
 • společná kontrola (za správnou odpověď si žáci počítají body)
 • učitel čte další 3 informace (např. vzala si ho za manžela Libuše, měl tři dcery Kazi, Tetu a Libuši, uměla dobře věštit budoucnost)
 • žáci škrtnou pojmy jinou barvou (např. zeleně - Přemysl, Krok, Libuše)
 • postup se opakuje, dokud není vyškrtaná celá tabulka
 • společná kontrola: žáci si počítají body za správné odpovědi, vyhodnocení nejlepších

3. varianta

 • žáci dostanou prázdnou tabulku (viz Příloha č. 6 - Tabulka se souřadnicemi - prázdná) + nabídku pojmů například:
  Durynk, Šárka, Šemík, Horymír, Vlasta, Bivoj, Libuše, Krok, Přemysl
 • pojmy zapisují do tabulky podle diktování učitele, například:
  • do políčka se souřadnicemi [2,3] zapiš jméno dívky, která oklamala Ctirada
  • do políčka se souřadnicemi [3,3] zapiš jméno koně, který patřil Horymírovi
  • do políčka se souřadnicemi [1,1] zapiš jméno ženy, která uměla věštit

3

Šárka

Šemík

2

1

Libuše

0

1

2

3

 • po vyplnění tabulky provedeme společnou kontrolu
Závěr

Uvedené činnosti slouží k zábavnému opakování a procvičování znalostí, nabytých při probírání jednotlivých témat. Připravené tabulky vedou k efektivnímu využití času. Aktivita zabere asi 10 - 15 minut podle varianty, kterou učitel zvolí. Problémy mohou nastat u třetí varianty, protože někteří žáci mají problémy se zápisem podle souřadnic.

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 26. 05. 2008
Zobrazeno: 8895krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
HNÍZDILOVÁ, Bohumila. Škrtaná. Metodický portál: Články [online]. 26. 05. 2008, [cit. 2020-11-24]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Staré pověsti české/2334/SKRTANA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.