Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Výtvarná řada – Vodníci a hastrmani

Ikona inspiraceIkona kratkodobe
Autor: Radka Perglerová
Anotace: Tento inspirativní článek může sloužit učitelkám v mateřských školách jako didaktická pomůcka pro tvorbu krátkodobého projektu výtvarných činností, které propojují všechny oblasti složek výchovy.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům
  2. Předškolní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu
  3. Předškolní vzdělávání » Činnostní a občanské kompetence » dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)
Očekávaný výstup:
  1. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho tělo » zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkmai, pomůckami, drobnými nástroji, sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a mteriály, jednoduchými hudebními nástroji, běžnými pracovními pomůckami
  2. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace » vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace prostorová: Školní třída

„Vodníci a hastrmani“

Základní momenty myšlenkového modelu jednotky výtvarné výchovy

1. Východisko: Píseň ‒ ,,Holka modrooká“

2. Námět: ,,Jak by tahal hastrmánek holku za copánek.“

Jak by to vypadalo u potoka, kdyby holka nedávala pozor a hastrmánek ji tahal do potoka za copánek. Jaké může být i jiné nebezpečí u vody? Viděl už někdo hastrmánka? Jak asi vypadá (popsání postavy)? Společný zpěv písně.

3. Učivo: Výtvarné vyjádření dvou postav ve vzájemné interakci. Naznačení pohybu. Rozvoj výtvarného a mluveného projevu.

ročník: třída MŠ skupina dětí ve věku 6 let

4. Výtvarný úkol: Vymyslet a výtvarně vyjádřit, jak tahal hastrmánek holku za copánek do potoka.

5. Klíčová slova: Představa, fantazie, výtvarné vnímání, výtvarné vyjadřování, nadsázka, pohyb.

6. Didaktická analýza úkolu:

a) smysl, cíl/e: Rozvoj poznávacích procesů (představivost, fantazie). Rozvoj výtvarné představivosti a vyjadřování. Vytváření pracovních návyků.

b) dílčí úkoly:

úko1: vytvořit si představu, jak vypadá hastrmánek
úkol 2: vytvořit zobrazení holky na břehu
úkol 3: zachytit způsob, jak tahal hastrmánek holku do potoka za copánek

c) hlavní výtvarné vyjadřovací prostředky:

výtvarné elementy – barvy, tvary, plocha, prostor
vztahy mezi elementy – proporcionalita, symetrie, vztah dvou postav ve vzájemné interakci
přístupy k tvorbě – napodobit pohyb dvou postav
techniky – výtvarné vyjadřování plošné – kolorovaná kresba
instrumenty – tuš, fix, pastelky
materiály = bílá čtvrtka A4, tuš, fix, pastelky

d) druh výtvarné činnosti s výtvarnými vyjadřovacími prostředky: kresba tuší (obrys), vybarvení pastelkami

e) kritéria a forma hodnocení dosažených výsledků: společná výstava, slovní hodnocení, komentáře dětí k vlastní tvorbě.

f) „přidaná hodnota“ (předpokládané vnitřní zisky dětí z realizovaného úkolu):

Děti se seznamovaly s tématem bezpečné chování u vody a s novými poznatky o přírodě kolem vody. Získaly zkušenosti s výtvarnými technikami.

VÝTVARNÁ ŘADA PRO VÝTVARNOU ČINNOST V MATEŘSKÉ ŠKOLE

  1. Téma (název) celé výtvarné řady: Vodníci a hastrmani
  2. Hlavní úkoly a řešené výtvarné problémy: Výtvarná tvorba od prostoru k ploše. Vyjádření dvou postav ve vzájemné interakci.
  3. Cílové zaměření výtvarné řady (jako celku nebo každé její části): Rozvoj poznávacích procesů (představivosti, fantazie, myšlení). Rozvoj výtvarné představivosti a fantazie. Poznávání výtvarných vyjadřovacích prostředků a jejich výrazových možností. Rozvoj výtvarné tvořivosti. Rozvoj a aktivizace slovní zásoby. Vytváření pracovních návyků, organizace činnosti.

a) 1. část výtvarné řady

Námět: ,,Jak hastrmánek tahal holku za copánek do potoka.“
Učivo: Výtvarné vyjadřování plošné
Výtvarný úkol a (nebo) řešený problém: Vyjádřit výtvarnými prostředky, jak tahal hastrmánek holku za copánek.
Klíčová slova: Představa, fantazie, tvořivost a originalita
Druh výtvarné činnosti: Kresba tuší a pastelkami
Technické realizační prostředky: Čtvrtka A4, tuš, fix, pastelky

b) 2. část výtvarné řady

Námět: ,,Hastrmánek“
Učivo: Výtvarné vyjádření prostorové
Výtvarný úkol a (nebo) řešený problém: Charakterizovat a vymyslet, jak by mohl vypadat hastrmánek.
Klíčová slova: Tvořivost, dovednost popisovat
Druh výtvarné činnosti: Modelování
Technické realizační prostředky: Modelovací hmota, podložka, špachtle

c) 3. část výtvarné řady

Námět: Barvy vody
Učivo: Poznávat schopnosti výtvarných prostředků
Výtvarný úkol a (nebo) řešený problém: Výtvarné vyjádření barev vody.
Klíčová slova: Fantazie, zážitek, nápad, barevná nadsázka, vnímání barvy, představa
Druh výtvarné činnosti: Malby vodovými barvami na mokrý povrch.
Technické realizační prostředky: Vodové barvy, štětce, kelímky, čtvrtka A4

4) Výukový a oborový kontext výtvarné řady: Téma ,,Vodníci a hastrmani“ jsem propracovala do týdenního projektu, ve kterém byly zapojeny všechny oblasti složek výchovy.

Všechny nápady spolu souvisí a vychází z písně ,,Holka modrooká“. Výukový kontext se vztahuje k prostorové tvorbě, plošné tvorbě a způsobu vyjádření pohybu. Důležitý byl i rozvoj řeči a sociálních dovedností.

5) „Přidaná hodnota“ (zobecněná výtvarná a životní zkušenost z realizované výtvarné řady, popř. i pojmová mapa):

Námět: Východisko – U potoka, život v potoce, ryby, rostliny, život na kraji potoka, holka modrooká, hastrmani, rybáři, stavení, voda, nebezpečí

Učivo: Výtvarná řada: Výtvarná akce – prostor, rovina, výtvarné techniky – malba, kresba, modelování, tvarování, technické prostředky – tuš, vodové barvy

6) Kontextové zajištění                                                                                              

výtvarný kontext výukový předcházela by kresba celé postavy, rozlišení postavy dívčí a chlapecké. Navazovala by kresba krajiny, víly a tanec, vodních živočichů.
výtvarný kontext oborový – vyhledávání obrázků, kde jsou znázorněny nadpřirozené bytosti, hastrmani, vodní svět. Seznámení s ilustrátorem J. Ladou a jeho hastrmany.
kontext dalších vzdělávacích obsahů a aktivit dětí vymyslet jména pro hastrmany. Četba pohádek – Vodník v pivovaře (J. Drda), Vodník Česílko. Dramatizace pohádek – loutkové divadlo.

Celkové hodnocení výtvarné řady:

Po dobu jednoho týdne pracovala s dětmi na téma ,,Vodníci a hastrmani“. Hlavní motivací byla píseň ,,Holka modrooká“, kterou děti dobře znaly. Počet dětí při realizaci projektu byl větší (23 dětí), ale problémy se neobjevovaly díky tomu, že se všemi výtvarnými prostředky byly již dříve děti seznámeny, proto mohly pracovat samostatně, bez větší dopomoci. Děti téma zaujalo a dokonce se téma prolínalo i při spontánních činnostech a námětových hrách dětí. Děti využívaly své fantazie, vlastní nápady a neobjevovala se obava z nezvládnutí zadaného úkolu.

Citace a použitá literatura:
[1] - DRDA, Jan. České pohádky. Praha : Albatros, 2007. 304 s. ISBN 978-80-00-02039-6. 
[2] - ČTVRTEK, Václav. Vodník Česílko. Novinář, 1970. 91 s. ISBN 491070. 
[3] - HAZUKOVÁ, Helena; ŠAMŠULA, Pavel. Didaktika výtvarné výchovy I. Praha : Univerzita Karlova, 2005. 129 s. ISBN 80-7290-237-7 . 
[4] - HAZUKOVÁ, Helena. Výtvarné čarování . Praha : Univerzita Karlova, 2002. 179 s.  
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 01. 03. 2012
Zobrazeno: 11464krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 4

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

3 uživatelé Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PERGLEROVÁ, Radka. Výtvarná řada – Vodníci a hastrmani. Metodický portál: Články [online]. 01. 03. 2012, [cit. 2020-10-19]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/POL/14605/VYTVARNA-RADA---VODNICI-A-HASTRMANI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 01. 03. 2012 09:38
Velmi pěkný a inspirativní článek, vhodný pro výtvarné činnosti v mateřské škole.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.