Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Vánoční těšení pro radost

Ikona inspiraceIkona strednedobe
Autor: Bára Kolářová
Anotace: Cílem tematického celku je především vytvoření dárečků pro rodiče. Současně s tím je naším záměrem probudit v dětech chuť obdarovávat lidi z blízkého okolí, rozvíjet dětskou jemnou motoriku a fantazii při výrobě dárků, rozvíjet empatii, cit pro druhé, kamarádství.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Komunikativní kompetence » dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)
 2. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
 3. Předškolní vzdělávání » Činnostní a občanské kompetence » má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží si práce i úsilí druhých
Očekávaný výstup:
 1. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho tělo » zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkmai, pomůckami, drobnými nástroji, sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a mteriály, jednoduchými hudebními nástroji, běžnými pracovními pomůckami
 2. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Sebepojetí, city, vůle » těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás i setkávání s uměním
 3. předškolní vzdělávání » Dítě a ten druhý » vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc (chovat se citlivě a ohleduplně k slabšímu či postiženému dítěti, mít ohled na druhého a soucítit s ním, nabídnout mu pomoc apod.)
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Klíčová slova: Vánoce, zvyky a tradice, koledy


Vzdělávací nabídka:

1. Hovory o vlastních pocitech a jejich přímé zkoušení

Rozhovory v ranním kruhu na vylosovaná témata:

 1. Kdy ses v poslední době zasmál, čemu?
 2. Co se ti ve školce líbilo?, Který kamarád ti naposledy pomohl?
 3. Za co jsi byl naposledy pochválen?

Činnosti dětí:

S dětmi mluvíme o jejich pocitech, učíme je se nebát, dělat radost druhým svojí pochvalou. Děti rozdělují své věci svým kamarádům dle sympatií a mých i jejich pocitů. Rozhovor o pocitech, o radosti z dávání a přijímání. Zdůvodňování své volby.

Děti od Lucie (viz dále) dostanou při ranním kruhu čokoládu, bonbon. Ten si nechají na později a činnost pokračuje po svačině. Děti se sesednou v kruhu, čokoládu mají před sebou (v košíčku, na papíře). Chvilku hovoříme o dávání dárků, kdo již nějaký někomu dal a při jaké příležitosti. Atmosféru můžeme navodit také různými vánočními písněmi, čtením o třech králích, jak nesli Ježíškovi dary.

Poté jsou děti jednotlivě vyzvány, aby svoji čokoládu darovaly tomu, komu chtějí, a zdůvodnily svoji volbu. Tady může činnost skončit, ale my jsme pokračovali. Děti dostaly další čokoládu a mohly (nyní již všechny najednou) rozdělit tuto nebo všechny své čokolády kamarádům. Před dalším rozdělováním proběhl rozhovor o tom, že můžeme dárečky dávat i těm, na které by si možná nikdo nevzpomněl - v naší třídě díky tomuto dostal čokoládu i chlapec, který není ostatními oblíben. Učitelka by si měla nějakou čokoládu nechat a nenápadně ji přidělit těm, kteří mají místo před sebou prázdné!

2. Výrobky se zapojením fantazie

Dárkové krabičky s výzdobou a překvapením uvnitř pro rodiče. Skládání papíru dle slovní instrukce učitelky, střihání a lepení. Ozdobení dle nabídky učitelky a se zapojením vlastní fantazie.

Doporučuji skládat po jednotlivcích tak, že učitelka skládá jednu krabičku a dítě podle instrukcí a předvedení druhou učitelkou. Tyto se pak jednoduše zandají do sebe.

Vymýšlení ozdob na vánoční stromeček a jejich následné tvoření. Prohlížení výtvarných knih, hodnocení ozdob, výběr činnosti. Nápady: papírové řetězy, vystřihované vločky, ozdobené oříšky atd.

Při kreslení používat různých tvarů ozdob na stromek, různých tvarů dárků a následné hádání - co se v obalu skrývá?

3. Předvánoční zvyky

Prohlížení obrázků - jak vypadaly dříve ozdoby na stromeček, čím lidé stromky zdobili. Co z toho můžeme zkusit vyrobit i dnes.

Krájení a sušení koleček z jablíček a pomerančů. Následné ozdobení stromečku těmito ozdobami.

Z jablíček se dobře vykrajuje - připravte si vykrajovátka na cukroví a jen dětem nakrájejte kolečka. Vykrojit si zvládnou sami, vzniknout netradiční a pěkné ozdoby.

Připomenutí a vysvětlení pořekadel - rozšiřování slovní zásoby, seznamování s novými slovy, s jejich významem:

 1. O svaté Barboře ležívá sníh na dvoře.
 2. Lucie noci upije a dnu nepřidá.
 3. Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok nato běží.
 4. Studený prosinec - brzké jaro.
 5. Mírný prosinec - mírná celá zima.

Zpěv koled s dětským hudebním doprovodem

4. Poslech příběhů a dramatizace

Vyprávění o tom, jak chodila městem dříve Lucie. Dramatizace Lucie na den sv. Lucie.

Lucie chodila po vsi celá v bílém, měla pomoučněný obličej nebo velký papírový zoban. Kontrolovala pořádek v domácnosti, případně i čistotu oblečení nebo dětí.

Za Lucii vyberte schopnější holčičku nebo kolegyni. Po úklidu hraček přijde do ranního kruhu a úklid ještě zkontroluje. Když se jí místnost líbí, dá každému odměnu z košíčku, když ne, poukáže na chyby, odejde a děti mají čas na douklizení. Poté se mohou pokusit přilákat Lucii znovu (koledou, pořekadlem, voláním).

5. Pracovní listy a povídání nad obrázky, matematické představy

Spojování teček do linií, dodržování tvarů. Rozhovor nad obrázkem Vánoc v české rodině - co vidím, co děláme, čemu se divím?

Kolik ozdob pověsíme na vánoční stromeček? Počítání do pěti, grafický záznam počtu, rozhovor o tvarech a výzdobě ozdob.

6. Radost z pohybových činností spojených s předvánoční tematikou

Opakování rytmických básní a her o čertech.

Udržování rovnováhy při přechodech kladiny, lavičky apod.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 16. 01. 2007
Zobrazeno: 14589krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KOLÁŘOVÁ, . Vánoční těšení pro radost. Metodický portál: Články [online]. 16. 01. 2007, [cit. 2019-11-12]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/POE/1093/VANOCNI-TESENI-PRO-RADOST.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.