Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Zaťukalo jaro

Ikona inspiraceIkona kratkodobe
Autor: Jana Bartoňová
Anotace: Charakteristika integrovaného bloku: Ukázka integrovaného bloku ve ŠVP PV rozvíjí výtvarnou fantazii a tvořivost, podporuje získávání vědomostí o přírodě kolem nás i charakteristických znacích ročního období jara a rozvíjí manuální dovednost dětí.

Očekávané výstupy:

 • získat a využívat poznatky o přírodě

 • uplatňovat poznatky a zkušenosti

 • rozvíjet komunikaci a spolupráci

Časový rozsah: 1 den

Věková skupina: 3 - 6 let
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Činnostní a občanské kompetence » dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)
 2. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
 3. Předškolní vzdělávání » Sociální a personální kompetence » uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky
Očekávaný výstup:
 1. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho tělo » vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.)
 2. předškolní vzdělávání » Dítě a společnost » vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní hudební dovednosti vokální i instrumentální (zazpívat píseň, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus)
 3. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Jazyk a řeč » správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída, Učebna v přírodě
Nutné pomůcky: * pracovní listy - grafomotorické cvičení;
* chůdy (optimální k výšce dětí);
* masírující kuličky;
* nafukovací dětský bazén nebo jiná vhodná nádoba;
* obyčejné kuličky;
* pentle;
* květy živé nebo jejich obrázky.

Záměry integrovaného bloku

Cílem je vést děti k lásce k přírodě, seznamovat je s novým prostředím, upevňovat jejich tělesnou zdatnost, podporovat kamarádství, toleranci, rozvíjet estetické cítění. Děti se učí vnímat přírodu, která je obklopuje, a je v nich rozvíjen pocit sounáležitosti s ní.

Budeme se snažit rozvíjet zvídavost, zájem a radost dětí z objevovaného. Na prožitky z poznávání květin a stromů v jarní přírodě navážeme dalšími aktivitami. Nabídneme činnosti, tematicky propojené vítáním jara. Děti seznámíme s novými básněmi, říkadly, procvičíme si orientaci v prostoru, sladíme pohyb s rytmem písní o jaru. Při třídění přírodního materiálu si děti zopakují základní matematické pojmy. Prostřednictvím výtvarných a pracovních činností budeme rozvíjet jejich fantazii a tvořivost, při zacházení s nástroji zlepšíme jejich koordinaci ruky a oka. Předpokládáme, že se děti budou těšit z přírodních krás a své zážitky vyjádří slovně, výtvarně, pohybem a dramatickou improvizací.

Hlavní cíle integrovaného bloku:

 • získávání a využívání poznatků o přírodě;
 • uplatňování poznatků a zkušeností;
 • rozvíjení komunikace a spolupráce.

Očekávané kompetence integrovaného bloku:

 • vnímat přírodu všemi smysly;
 • všímat si změn v přírodě a umět je slovně vyjádřit;
 • seznámit se s ročním obdobím - jarem;
 • dokázat koordinovat pohyby s rytmem;
 • vnímat přírodu všemi smysly;
 • ovládat správný úchop kresebného a psacího nástroje;
 • uvědomovat si rytmus;
 • rozšířit si slovní zásobu;
 • uvědomovat si prostorovou orientaci a správně používat příslovce místa;
 • mít přiměřeně k věku rozvinutou hrubou i jemnou motoriku;
 • umět klást otázky a hledat na ně odpovědi;
 • být ohleduplný k druhému, umět spolupracovat ve skupině;
 • být tvořivý, mít rozvinutou fantazii a představivost.
Příprava integrovaného bloku
 • vytvoření myšlenkové mapy pro plánované činnosti;
 • zajištění bezpečnosti dětí při činnostech na zahradě.
Motivace

Součástí záměrů tématu je i rozvíjení sociálních kompetencí sloužících k poznání toho, že jsou mezi námi lidé, kteří jsou nějakým způsobem v životě znevýhodněni (např. nevidí). Proto děti sbírají květy pro dívku Andulku, která nevidí. I když je nevidomá, pozná květy dle jejich vůně, po hmatu. Nevidomou dívku - loutku naučíme, jak uplést z květů věneček.

Vzdělávací nabídka

Místo

 • zahrada MŠ.

Na zahradě MŠ jsou připravena 4 stanoviště. Stanoviště jsou označena dle barev vybraných jarních květů. Děti mají samy nebo po skupinách v libovolném pořadí obejít všechna stanoviště. Ta pro ně nabízejí atraktivní činnosti. Za splnění dané činnosti děti na stanovišti získávají obrázek květu, samotný květ nebo barevnou pentli v barvě daného stanoviště. Děti nasbírají od každé barvy jednu věc (1 žlutá, červená, modrá a zelená barva).

Stanoviště (rozdělena dle barev květů)
 • Žlutá (smetanka lékařská/pampeliška, narcis) - kresba v písku
  Zde si děti s pedagogem procvičí grafomotoriku, uvolnění zápěstí, správné držení psacího nebo kresebného nástroje. Děti si vše procvičují pomocí pohybů prstů v bedýnce s pískem. Prst dítěte nahrazuje kresebný nebo psací nástroj. Činnost postupně graduje, tedy od nejjednodušších tvarů k obtížným. Například rovná čára - vlnovka - ovál - spirála. Děti se také snaží prstem do písku zaznamenat tvar vejce. Vejce představuje symbol jara, znovuzrození. Žlutou barvu zde představuje žloutek a kuře. Děti po splnění činnosti na stanovišti získávají květ smetanky lékařské nebo její obrázek či žlutou pentli. Procvičování básně: báseň "Sluníčko".

  Podívej se, babičko, namaluji sluníčko,
  sluníčko má očka, jak nějaká kočka,
  sluníčko se usmívá a tiše si povídá:
  "Svítím, svítím na stromy, posvítím i na domy,
  svítím také kotěti, nejvíc svítím na děti."

 • Modrá (pomněnka) - chůze na chůdách
  • pohybové činnosti:
   • chůze na dětských chůdách (jejich výška musí být optimální k výšce dítěte);
   • koordinace pohybů, překonání strachu;
  • motivace:
   • přišla velká voda po jarní oblevě a my si nechceme namočit kalhoty;
  • nácvik písně:
   • lidová píseň Holka modrooká;
   • hra na Orfovy nástroje, správné držení hudebního nástroje, udržení rytmu písně;
  • výtvarné aktivity:
   • zachycení pohybu na téma "Holka modrooká, nesedávej u potoka";
   • modelování figury, vyřešení proporcionálních vztahů jednotlivých částí těla;
   • zachycení figury v kresebném seriálu, zachycení myšlenky, rozvíjení fantazie;
  • výtvarný úkol a (nebo) řešený problém:
   • při modelování v práci s materiálem snaha o uvědomění si jednotlivých částí figury, jejich velikostí;
   • zachycení a promítnutí vlastní zkušenosti a představy do kresebného seriálu "Holka modrooká, nesedávej u potoka";
  • klíčová slova:
   • zachycení figury, proporcionální cítění, pohyb, prostředí, čas, představy, vlastní zkušenost, fantazie;
  • druh(y) výtvarné činnosti:
   • modelování lidské postavy;
   • kresba seriálu "Holka modrooká, nesedávej u potoka" - proč holka neměla sedět u potoka a jak její putování dopadlo;
  • technické a realizační prostředky:
   • instrumenty - modelína, fix se silnou stopou;
   • materiály - čtvrtky formát A4.
 • Červená (planá růže)
  Procvičení smyslů čichu a hmatu - děti mají za úkol se zavřenýma očima z pytle vybrat předmět, po hmatu ho identifikovat a popsat ostatním. Děti nesmí říct název předmětu, ale popsat ho jeho vlastnostmi a užitím. Děti po hmatu vyhledávají tzv. ježky. Z pytle, dětského nafukovacího bazénku nebo jiné vhodné nádoby vyberou předmět, který mají svým spoluhráčům popsat tak, aby ho odhalili. V nádobě se nacházejí umělohmotné kuličky a kuličky na masírování dlaně, které připomínají ježka.
  Prostřednictvím frotážování pozorování struktury listu - děti frotážují nejen přírodniny od listů, přes kůru stromů, ale i předměty běžného užití.
  Kalendář přírody, herbář, sběr přírodnin a rostlin a jejich poznávání.

 • Zelená (tráva)
  • lidová píseň "Travička zelená":
   • hra na tělo;
   • hra na Orfovy nástroje, správné držení hudebního nástroje;
   • rytmus;
  • píseň "Uvíjíme věneček":
   • rytmus, rozvoj slovní zásoby, sladění pohybu s hudbou:

    Uvíjíme věneček ze všech našich kytiček.
    Svážeme si do věnečku kvítek, lístek i větvičku.
    Jaké jméno máš?
    Pojď, Ty, mezi nás!

  • zaplétání věnečku pro Andulku:
   • děti představují kytičky;
   • po místnosti chodí zahradník, zpívá píseň a postupně se zastavuje u každého dítěte, které na část písně: "Které jméno máš?" odpoví název libovolné rostliny;
  • dramatizace:
   • děti si vyberou květ, který se pokusí napodobit pohybem;
  • procvičování představivosti:
   • umístění květů v místnosti, prostorová představivost, určování příslovcí místa.

Pomůcky

 • pracovní listy - grafomotorické cvičení;
 • chůdy (optimální k výšce dětí);
 • masírující kuličky;
 • nafukovací dětský bazén nebo jiná vhodná nádoba;
 • obyčejné kuličky;
 • pentle;
 • květy živé nebo jejich obrázky.

Zpětné hodnocení činností dětmi

 • v komunikativním kruhu, kdy děti zaplétají získané květy do věnečku, hodnotí předešlé činnosti.
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 21. 06. 2007
Zobrazeno: 36539krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
BARTOŇOVÁ, Jana. Zaťukalo jaro. Metodický portál: Články [online]. 21. 06. 2007, [cit. 2019-04-23]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/PO/1442/ZATUKALO-JARO.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.