Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Projekt Moře

Ikona inspiraceIkona kratkodobe
Autor: Kateřina Tomášová
Anotace: Jak se žije u moře? A co se dá u moře dělat? Pojďte si to s námi vyzkoušet…
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo
 2. Předškolní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého
 3. Předškolní vzdělávání » Sociální a personální kompetence » ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy
Očekávaný výstup:
 1. předškolní vzdělávání » Dítě a společnost » vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně naslouchat, sledovat se zájemm literární, dramatické či hudební představení a hodnotit svoje zážitky (říci, co bylo zajímavé, co je zaujalo)
 2. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho tělo » zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku)
 3. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho tělo » zachovávat správné držení těla
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Specializovaná učebna

Charakteristika integrovaného bloku Projekt Moře je zaměřen nejen na zdokonalování pohybových dovedností a rozvoj pohybových schopností dětí předškolního věku, ale i získání základních poznatků o moři a životu v něm.
Očekávané výstupy Zdokonalit svoji pohybovou obratnost a lokomoční dovednosti.
Osvojit si elementární poznatky o životě u moře i v něm.
Organizace řízení učební činnosti Skupinová, frontální, individuální
Organizace prostorová Specializovaná učebna – tělocvična, sportovní hřiště, školní třída, herna
Organizace časová 2 týdny
Věková skupina 3 – 6 let

Foto
1. Foto

Oblast, která tvoří jádro projektu:
 • dítě a jeho tělo
Další integrované oblasti:
 • dítě a jeho psychika
 • dítě a ten druhý
 • dítě a společnost
 • dítě a svět
Hlavní cíle projektu:
 • seznámit děti s životem u moře a v moři
 • seznámit děti s životem na ostrově uprostřed moře
 • rozvíjet pohybovou obratnost
 • rozvoj lokomočních dovedností
 • rozvoj tvořivosti a fantazie
Pomůcky:
 • nahrávka se zvuky moře
 • větší pruh nejlépe modré látky - cca 2 x 2 metry, popř. tzv. padák
 • velké kostky (Polykarpova stavebnice, molitany...)
 • předměty související s mořem - mušle, ryby z papíru, kamínky...
 • lavička, žíněnka
 • rytmické nástroje - bubínek, dřívka, tamburína...
Předpokládané činnosti dětí
Úvod-rozehřátí, uvolnění:
 • motivace - blížící se prázdniny, povídání si s dětmi kam pojedeme - mnozí z nás pojedou k moři
 • jak šumí moře - poslech zvukové nahrávky
 • odjezd k moři - nápodoba různých dopravních prostředků (ke všem činnostem vytleskáváme rytmus nebo použijeme básničku či písničku)
  • chůze vzástupu - vlak
  • střídání chůze a běhu skroužkem - auto (vystřídáme rychlosti od nejvyšší po nejnižší, zastavení na smluvený signál...)
  • běh supažením - letadlo
  • jízda „na kole"...
 • příjezd k moři - vydýchání, odpočinek - relaxační hudba, šumění moře...
Hlavní část-soustředění:
 • povídání o moři a o vlnách - vytvoření vln pomocí velké modré látky (možno využít i tzv. padák), všechny děti se drží okraje a podle pokynů učitelky provádějí úkony (vzpaží, dřepnou si..., děti můžeme rozdělit u látky na dvě skupiny, každá může dělat něco jiného);
 • hra na námořníky -1. skupina staví lodě z kostek (Polykarpova stavebnice), 2. skupina aranžování okolí lodi - moře, ryby, vodní rostliny, necháme děti volně se rozhodnout do které skupiny;
 • plavba lodí - po skupinách, ostatní plavbu doprovázejí zpěvem, tancem a hrou na rytmické nástroje, hra na domorodce z mořského ostrova; skupiny dětí se po určité době střídají, můžeme jim zapůjčit různé kostýmy „domorodců" (lze i vytvořit s dětmi v průběhu her ráno);
 • zdravotní cvičení motivované životem na ostrově - lze zařadit jakékoli cviky, k nimž vymyslíme vhodnou motivaci (např. otáčení hlavy ze strany na stranu - rozhlížíme se po ostrově, stoj na špičkách - vzpažit - předklon - trhání kokosových ořechů...) - příklady cviků (viz příloha);
 • podle možností návštěva plaveckého bazénu - hry ve vodě, předplavecká výuka, seznámení se s nebezpečím které hrozí u vody;
 • cvičení motivované životem zvířat z ostrova - písnička Čáry, máry, ententýky, překonávání různých druhů překážek, cvičení s náčiním (drátěnky, houbičky, malé míčky...) - viz příloha;
 • zařazení pohybových her - Na opice, Na kouzelníka, Na žahavé medúzy, Na ostrovy, Na žraloka, Kuba řekl apod. (pravidla v příloze);
 • cesta domů - podobně jako v první části můžeme nechat i děti, aby nějakou cestu vymyslely samy, můžeme využít různé nářadí a udělat cestu těžší díky překážkové dráze - chůze po lavičce, přitahování po lavičce, podlézání různě vysokých překážek, prolézání strachovým pytlem apod.;
 • v průběhu projektu zařazujeme i další činnosti - grafomotorické cviky (vlnky), stříhání (ryby), malování do vlhkého podkladu (barva moře), stavby z písku na pískovišti, sestavování obrázků z mušlí, dle možností návštěva akvária s mořskými rybami nebo ZOO, básničky a písničky o moři apod.;
Závěr, reflexe, hodnocení:
 • zhodnotíme, co se povedlo a co ne, co děti nejvíce bavilo, popřípadě rozšíření projektu
 • hodnocení dětmi - jak se cítily v různých rolích (námořníci, domorodci, zvířata)
 • využijeme dětských nápadů k dalšímu rozšíření projektu
Přílohy

Cvičení bez náčiní
Cvičení s náčiním
Překážková dráha
Pohybové hry

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 03. 10. 2008
Zobrazeno: 28712krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
TOMÁŠOVÁ, Kateřina. Projekt Moře. Metodický portál: Články [online]. 03. 10. 2008, [cit. 2020-11-24]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/PND/2561/PROJEKT-MORE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.