Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Tři králové

Ikona inspiraceIkona kratkodobe
Autor: Ivana Pilátová
Anotace: Mateřská škola Zlín - Malenovice představuje integrovaný blok Tři králové, prostřednictvím jehož se děti seznamovaly se svátkem Tří králů.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Komunikativní kompetence » ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
 2. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
 3. Předškolní vzdělávání » Sociální a personální kompetence » ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy
Očekávaný výstup:
 1. předškolní vzdělávání » Dítě a svět » mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Klíčová slova: tradice, exkurze, Vánoce

Tříkrálové zpívání v hale školy se stalo tradiční akcí naší školy. Všechny děti představují mudrce nesoucí dary do Betléma právě narozenému Ježíši. Atmosféru podtrhují kostýmy dětí a stylizované papírové královské koruny, také zpěv koled s hudebním doprovodem na Orffovy nástroje a fanfrnochy.

Tříkrálovské zpívání pro nás představuje čas setkání s rodiči, čas milých darů. Zapálíme poslední prskavky, které svým třpytem odzvoní době vánoční. Na svátek Tří králů nastal čas, kdy odstrojujeme všechny vánoční stromečky a vánoční výzdobu v naší mateřské škole. Děti z našeho folklorního souboru Zobáček s programem Tří králů také vystupují na zlínské radnici při obřadu vítání občánků.

V loňském roce jsme při tříkrálovské obchůzce využili nabídky projížďky na koni. Děti se proměnily v mudrce jedoucí do Betléma místo na velbloudovi na koni.

Svátek Tří králů (6. ledna)

Svátek Tří králů je spojován se slavností Zjevení Páně a církev ho na Západě a Východě oslavuje 6. ledna. Tři králové představují mudrce Kašpara, Melichara a Baltazara, kteří se vypravili do Betléma uctít právě narozeného Ježíše a přinesli mu dary zlato, kadidlo a myrhu. Bible nám neříká, kolik bylo u lůžka Ježíše mudrců, ani jejich jména, ta jim byla přisouzena dle středověké legendy.

Kašpar přinesl Ježíši zlato, které symbolizovalo královskou důstojnost. Melichar kadidlo, které se používalo a používá při bohoslužbách, Baltazar přinesl myrhu - symbol Ježíšova lidství.

Podle různých výkladů představují tři králové tři období lidského života. První z králů je zobrazován jako mladík, druhý jako muž a třetí jako stařec.

V katolických zemích obcházel 6. ledna všechny domy kněz i s ministranty, učitelem a žáky. Kněz vykuřoval domy kadidlem, kropil světnice svěcenou vodou. Po koledě kněz napsal posvěcenou křídou na dveře nebo na okno velká písmena K + M + B (nebo C + M + B) a příslušný letopočet. Písmena jsou vykládána jako počáteční písmena jmen králů nebo počáteční písmena latinské věty Christus mansionem bendictat - ať Kristus požehná tomuto příbytku po celý rok.

Pranostiky
 • Na Tři krále mrzne stále.
 • Třpytí-li se hvězdy tu noc před Třemi králi, rodí se hojně bílí beránci.
 • Na Tři krále hodně hvězd, bude hodně kobzolí. (brambor)
 • Na Nový rok o slepičí krok.
 • Na Tři krále o krok dále.
Koleda

My tři králové jdeme k Vám, štěstí, zdraví vinšujeme vám.
Štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k vám přišli z daleka.
Daleká je cesta naše do Betléma ze salaše.
Copak ty tam černý vzadu vystrkuješ na nás bradu.
Slunce je toho příčina,že je má tvář opálená.
Kdybys na slunce nechodil,nebyl by ses tak opálil.
Co je v Betlémě nového, že pospícháte do něho?
Narodil se tam spasitel, všeho světa vykupitel.
A já černý vystupuju a nový rok Vám vinšuju!
A my všichni vystupujem a Nový rok Vám vinšujem!

Fanfr, fanfr, fanfrnoch, nastává nám Nový rok.
Nový rok nám nastává, koledu nám nandává.
Na Nový rok o slepičí krok, na Tři krále o krok dále. 

Činnosti
 • vysvětlení historie tradice svátku Tří králů
 • vysvětlení pojmů - tradice, koleda, pranostika
 • návštěva jesliček v kostele
 • vysvětlení pranostik, např. Na Nový rok o slepičí krok. Na Tři krále o krok dále., správná výslovnost, rytmizace, hra na tělo
 • zpěv Tříkrálovské koledy - využití Orff. nástrojů, ozembuch, klavír, harmonika, rolničky
 • výroba hudebního nástroje „fanfrnoch" - kelímek odplastového jogurtu, v jeho dnu uděláme dírku, kterou provlékneme provázek, na jehož konci je zavěšen korálek, pokud mokrou rukou taháme za provázek, fanfrnoch vyluzuje zvuk
 • vysvětlení nových pojmů při zpěvu, např. sólo, sbor, nástup, potichu, hlasitě, s důrazem
 • výtvarná chvilka - královské koruny z papíru - dle fantazie dětí, např. vytrhávání barevných kousků papíru, zdobení mačkaným papírem, barvami, pastelkami atd.
 • práce s knihou Bible pro děti, volné převyprávění příběhu dětmi
 • práce s knihou Bible pro děti - z obrázků a z papírových betlémů poznáváme zvířata, která doprovázela Tři krále na jejich pouti k Betlému, a ta, která navštívila Ježíše
 • rozlišení počátečních písmen mudrců K+ M + B, přiřazování křestní jmen dětí, která začínají na shodnou hlásku
 • grafomotorické cvičení - královská koruna
 • vysvětlení pojmu sbírka a akce Tříkrálová sbírka Charity
 • organizace Tříkrálové sbírky pro integrovaného spolužáka
 • Tříkrálovské zpívání - setkání s rodiči
Fotogalerie

obrázekobrázekobrázekobrázek

Citace a použitá literatura:
[1] - BATCHELOR, M. 365 biblických příběhů pro děti. Praha : Knižní klub, 1997. ISBN 80-7176-467-1. 
[2] - KAŠPAROVSKÁ, H. Bible pro děti . vydáno pro Fortunu Print, Praha : Junior, 2006. ISBN 80-7321-214-5.. 
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 03. 12. 2009
Zobrazeno: 42319krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PILÁTOVÁ, . Tři králové. Metodický portál: Články [online]. 03. 12. 2009, [cit. 2020-11-24]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/PND/1928/TRI-KRALOVE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.