• navazovat kontakty s dospělými (překonat stud, komunikovat s nimi vhodným způsobem, respektovat je)
 • chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými, v případě potřeby požádat druhého o pomoc (pro sebe i jiné dítě)
 • seznamovat se s pravidly chování ve vztahu k druhým lidem
 • uvědomovat si ochranu osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s dětmi i dospělými
 • seznamování se světem lidí (povolání)
 • zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci
 • osvojit si poznatky o těle a zdraví
 • osvojit si dovednosti důležité k podpoře zdraví, bezpečí a osobní pohody
 • seznamovat se s příležitostmi a činnostmi směřujícími k prevenci úrazů (při hrách, pohybových činnostech, dopravních situacích, při setkání s cizími lidmi)
 • rozvoj pozitivních citů ve vztahu k vlastní osobě (sebevědomí, sebedůvěra, sebeovládání)
 • zachytit a vyjádřit své pocity a prožitky
 • vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách
 • popsat situaci
 • chápat některé ze symbolů (piktogramy, orientační a dopravní značky, označení nebezpečí)
 • Časový rozsah: Dlouhodobý projekt, celoroční
  Věková skupina: 3 - 6 let" />
 • navazovat kontakty s dospělými (překonat stud, komunikovat s nimi vhodným způsobem, respektovat je)
 • chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými, v případě potřeby požádat druhého o pomoc (pro sebe i jiné dítě)
 • seznamovat se s pravidly chování ve vztahu k druhým lidem
 • uvědomovat si ochranu osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s dětmi i dospělými
 • seznamování se světem lidí (povolání)
 • zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci
 • osvojit si poznatky o těle a zdraví
 • osvojit si dovednosti důležité k podpoře zdraví, bezpečí a osobní pohody
 • seznamovat se s příležitostmi a činnostmi směřujícími k prevenci úrazů (při hrách, pohybových činnostech, dopravních situacích, při setkání s cizími lidmi)
 • rozvoj pozitivních citů ve vztahu k vlastní osobě (sebevědomí, sebedůvěra, sebeovládání)
 • zachytit a vyjádřit své pocity a prožitky
 • vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách
 • popsat situaci
 • chápat některé ze symbolů (piktogramy, orientační a dopravní značky, označení nebezpečí)
 • Časový rozsah: Dlouhodobý projekt, celoroční
  Věková skupina: 3 - 6 let" />
 • navazovat kontakty s dospělými (překonat stud, komunikovat s nimi vhodným způsobem, respektovat je)
 • chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými, v případě potřeby požádat druhého o pomoc (pro sebe i jiné dítě)
 • seznamovat se s pravidly chování ve vztahu k druhým lidem
 • uvědomovat si ochranu osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s dětmi i dospělými
 • seznamování se světem lidí (povolání)
 • zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci
 • osvojit si poznatky o těle a zdraví
 • osvojit si dovednosti důležité k podpoře zdraví, bezpečí a osobní pohody
 • seznamovat se s příležitostmi a činnostmi směřujícími k prevenci úrazů (při hrách, pohybových činnostech, dopravních situacích, při setkání s cizími lidmi)
 • rozvoj pozitivních citů ve vztahu k vlastní osobě (sebevědomí, sebedůvěra, sebeovládání)
 • zachytit a vyjádřit své pocity a prožitky
 • vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách
 • popsat situaci
 • chápat některé ze symbolů (piktogramy, orientační a dopravní značky, označení nebezpečí)
 • Časový rozsah: Dlouhodobý projekt, celoroční
  Věková skupina: 3 - 6 let" /> Pomáhají nám v nesnázích

  Zobrazit na úvodní stránce článků

  Na začátek článku

  Ikona prakticky

  Pomáhají nám v nesnázích

  Ikona inspiraceIkona dlouhodobe
  Autor: Jarmila Chalupová
  Spoluautor: Marie Cendelínová, Zdeňka Valíková
  Anotace: Charakteristika integrovaného bloku: Pomáhají nám v nesnázích je dlouhodobý projekt zaměřený na seznámení dětí s dopravní výchovou a záchrannými složkami ČR. Děti se každodenně účastní provozu na silnici, proto je velmi důležité je učit základním prvkům bezpečné účasti v silničním provozu a základním pravidlům poskytnutí pomoci.

  Očekávané výstupy:

  • navazovat kontakty s dospělými (překonat stud, komunikovat s nimi vhodným způsobem, respektovat je)

  • chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými, v případě potřeby požádat druhého o pomoc (pro sebe i jiné dítě)

  • seznamovat se s pravidly chování ve vztahu k druhým lidem

  • uvědomovat si ochranu osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s dětmi i dospělými

  • seznamování se světem lidí (povolání)

  • zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci

  • osvojit si poznatky o těle a zdraví

  • osvojit si dovednosti důležité k podpoře zdraví, bezpečí a osobní pohody

  • seznamovat se s příležitostmi a činnostmi směřujícími k prevenci úrazů (při hrách, pohybových činnostech, dopravních situacích, při setkání s cizími lidmi)

  • rozvoj pozitivních citů ve vztahu k vlastní osobě (sebevědomí, sebedůvěra, sebeovládání)

  • zachytit a vyjádřit své pocity a prožitky

  • vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách

  • popsat situaci

  • chápat některé ze symbolů (piktogramy, orientační a dopravní značky, označení nebezpečí)

  Časový rozsah: Dlouhodobý projekt, celoroční

  Věková skupina: 3 - 6 let
  Podpora výuky jazyka:
  Klíčové kompetence:
  1. Předškolní vzdělávání » Komunikativní kompetence » dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)
  2. Předškolní vzdělávání » Sociální a personální kompetence » ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy
  Očekávaný výstup:
  1. předškolní vzdělávání » Dítě a ten druhý » navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud, komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho
  2. předškolní vzdělávání » Dítě a svět » všímat si změn a dění v nejbližším okolí
  3. předškolní vzdělávání » Dítě a společnost » vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení (v jednoduchých situacích samostatně, jinak s pomocí)
  Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
  Průřezová témata:

  Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

  Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová
  Organizace prostorová: Školní třída, Exkurze


  Charakteristika integrovaného bloku: Pomáhají nám v nesnázích je dlouhodobý projekt zaměřený na seznámení dětí s dopravní výchovou a záchrannými složkami ČR. Děti se každodenně účastní provozu na silnici, proto je velmi důležité je učit základním prvkům bezpečné účasti v silničním provozu a základním pravidlům poskytnutí pomoci.
  Očekávané výstupy:

  • navazovat kontakty s dospělými (překonat stud, komunikovat s nimi vhodným způsobem, respektovat je)
  • chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými, v případě potřeby požádat druhého o pomoc (pro sebe i jiné dítě)
  • seznamovat se s pravidly chování ve vztahu k druhým lidem
  • uvědomovat si ochranu osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s dětmi i dospělými
  • seznamování se světem lidí (povolání)
  • zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci
  • osvojit si poznatky o těle a zdraví
  • osvojit si dovednosti důležité k podpoře zdraví, bezpečí a osobní pohody
  • seznamovat se s příležitostmi a činnostmi směřujícími k prevenci úrazů (při hrách, pohybových činnostech, dopravních situacích, při setkání s cizími lidmi)
  • rozvoj pozitivních citů ve vztahu k vlastní osobě (sebevědomí, sebedůvěra, sebeovládání)
  • zachytit a vyjádřit své pocity a prožitky
  • vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách
  • popsat situaci
  • chápat některé ze symbolů (piktogramy, orientační a dopravní značky, označení nebezpečí)

  Časový rozsah: Dlouhodobý projekt, celoroční
  Věková skupina: 3 - 6 let


  Člověk se ve svém životě denně setkává s velkým množstvím neočekávaných a nebezpečných situací. Tyto situace se samozřejmě nevyhýbají ani dětem. Naším záměrem bylo dovést děti k poznání, že i velmi složité životní situace mají svá řešení.

  Cíl projektu:

  • uvědomovat si nebezpečí, se kterým se mohou setkat
  • mít povědomí o tom, jak se prakticky chránit před nebezpečím nebo se mu vyhnout
  • znát, kam se v případě potřeby mohu obrátit o pomoc (koho přivolat a jakým způsobem)
  Činnosti v jednotlivých měsících
  ZÁŘÍ

  Záchranná služba v mateřské škole:

  • ukázka (vůz záchranné služby, vybavení vozu, vybavení lékárničky, práce jednotlivých členů posádky)
  • základy první pomoci
  • jakým způsobem zavolám rychlou záchrannou službu - v případě ohrožení života lze linku 155 volat z jakéhokoli telefonu, telefonní budky, mobilního telefonu, vždy bez předvolby a zdarma, poskytnout operátorovi rychlé záchranné služby důležité informace o poraněném (místo, kde se zraněný nachází, a rozsah jeho poranění)
  • rychlá lékařská pomoc (RLP - rychlé osobní automobily s lékařem), rychlá zdravotnická pomoc (tzv. RZP - velké sanitní vozy s posádkou), letecká zdravotnická záchranná služba (tzv. ZZS)

  Poučení dětí o bezpečnosti v MŠ a při pobytu venku:

  • seznámení s možnými příčinami a následky úrazů
  • stanovení pravidel chování ve třídě i mimo prostory MŠ (vycházka, cestování dopravními prostředky, zahrada, hřiště, jiné sportovní areály, exkurze)

  Nácvik rychlého přesunu z objektu MŠ + výlet do přírody:

  • pravidla pro rychlý přesun (snažíme se zachovat klid, posloucháme pokynů pedagoga, držíme se ve skupině, při rychlém přesunu z důvodu nebezpečí se nepřevlékáme ani nepřezouváme)
  ŘÍJEN

  Exkurze - hasičská stanice:

  • předvedení techniky - vybavení auta, záchranné čluny, hever, stříhací kleště na vyprošťování osob uvězněných např. ve voze apod.
  • předvedení výstroje - ochranný oděv, přilba, kyslíkový přístroj, samonafukovací nosítka apod.
  • práce hasičů
  • prevence a represe požárů
  • jakým způsobem zavolám rychlou záchrannou službu - v případě ohrožení života lze linku 150 volat z jakéhokoli telefonu, telefonní budky, mobilního telefonu, vždy bez předvolby a zdarma, poskytnout operátorovi důležité informace o místě a druhu nehody, zraněných a rozsahu jejich zranění
  • jak se zachovat při stavu ohrožení
  • signály
  LISTOPAD

  Exkurze - služebna Městské Policie:

  • náplň práce policistů
  • druhy útvarů (Letecká služba, Národní protidrogová centrála SKPV, Služba cizinecké a pohraniční policie, Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPV, Útvar odhalování korupce a finanční kriminality SKPV, Útvar pro odhalování organizovaného zločinu SKPV, Útvar rychlého nasazení)
  • vybavení policejního vozu
  • výstroj policistů
  • jakým způsobem zavolám policii - v případě ohrožení života lze linku 152 volat z jakéhokoli telefonu, telefonní budky, mobilního telefonu, vždy bez předvolby a zdarma, poskytnout operátorovi důležité informace o trestném činu, nehodě apod.
  • signály
  PROSINEC

  Kostičky - VHS kazeta:

  • dopravní prostředky
  • dopravní značky
  • pravidla pro chodce, cyklisty a řidiče
  LEDEN

  Poučení o bezpečnosti provozu:

  • pomůcky, které používáme pro naši bezpečnost (vestu nebo oblečení s reflexním pruhem, do 18 let je povinná cyklistická helma, vždy používáme bezpečnostní pás v autě, děti používají autosedačku nebo tzv. podsedák - dle výšky dítěte)
  ÚNOR

  Návštěva Policie ČR v MŠ - Beseda s policisty:

  • co je zločin, trestný čin
  • telefonní čísla, která můžeme vytočit v případě ohrožení
  BŘEZEN

  Návštěva místní služebny Policie ČR:

  • jak policie chrání občany ČR
  • jak se můžeme před zločinem chránit sami (zabezpečit majetek, dům, byt, bezpečnostní zámky, kamerový systém, nesdělovat soukromé informace cizím lidem, dávat si pozor na doklady a osobní věci, vědomě se nevystavovat nebezpečným situacím, snažit se jim předcházet atd.)
  • ukázky výzbroje policisty, uniforma, zbraň, vysílačka, obušek, pokutový blok
  DUBEN

  Pohádka "Kuba s Kačenkou na křižovatce":

  • chování dvou dětí v silničním provozu

  Společná akce s Klubem rodičů při MŠ:

  • pravidla provozu
  • bezpečná jízda na kole a koloběžce

  Dopravní policie v MŠ:

  • společná akce, prověřování celoročních znalostí dětí
  • pravidla provozu (pravidla pro přecházení vozovky)
  • znalost dopravních značek
  • jízda zručnosti
  • reagování na barevné signály semaforu, pokyny policisty
  • vystavení "řidičského průkazu"
  KVĚTEN

  Co řekl semafor:

  • dopravní signály
  • dopravní značky
  • situace v dopravě
  • bezpečnost

  Jak cestujeme:

  • doprava
  • dopravní prostředky
  • místo jejich pohybu
  • bezpečnost na silnici

  Každý něco umí:

  • povolání hasič
  • povolání záchranář
  • povolání policista
  ČERVEN

  Návštěva dopravního hřiště:

  • dopravní hřiště
  • pravidla provozu

  Polodenní vycházka:

  • znát místa, kde jsou v našem městě příslušné instituce (policie, zdravotnická záchranná služba, hasiči)

  Materiál k projektu
  Básničky

  Hasiči

  Když zahouká siréna -
  co to asi znamená?
  S autem k ohni profičí
  nebojácní hasiči.
  Uvidíš-li oheň plát!!
  Tak volej sto padesát!!

  Záchranka

  Modrá značka u silnice
  oznamuje nemocnice!
  Potřebuješ pomoc hned?
  Volej - sto padesát pět.

  Policie

  Modrá značka s písmenky
  policii znamená,
  chrání nás a pomáhají,
  to přec každý dávno zná.
  Službu oni mají stále,
  volno ani chviličku,
  telefonem můžeš volat
  jedna, pět a osmičku.

  Semafor

  Na přechodu pozor dáme,
  nehrajem si, neběháme,
  pěkně svižně vykročíme. Proč?
  To všichni dobře víme!
  Když zasvítí červená,
  pro všechny stůj! - znamená.
  Počkáme si chviličku,
  na zelenou barvičku.

  Hádanky

  Pan doktor mě potřebuje,
  když pro děti ordinuje.
  (zdravotní sestra)

  Klepu, klepu na srdíčko,
  sluchátka mám pro zdravíčko.
  Buďte hodní, usměvaví,
  pro každý den - hodně zdraví!
  (doktor)

  Písničky - Adamovská, M.: Děti v dopravním provozu aneb O klukovi z počítače. Praha: Rotag, 2004, ISBN 80-903175-3-7.

  Na ulici

  Každé malé dítě musí znát, (fis,fis,fis,fis,g,fis,e,d,a)
  na ulici že si nesmí hrát. (fis,fis,fis,fis,g,fis,e,d)
  Autům patří ulice, dětem zase hřiště, (h,h,h,h,a,a,e,fis,fis,fis,fis,e,d)
  tohleto si pamatuj pro dnes i pro příště, (h,h,h,h,a,a,e,fis,fis,a,fis,e,d)
  pro dnes i pro příště. (e,e,a,fis,e,d)

  Barvy

  Červená je západ slunce, oranžová svítání. (g,g,e,g,a,a,f,a,g,g,e,g,f,e,d)
  Zelená je louka z jara, žlutá květy na stráni. (g,g,e,g,a,a,f,a,g,g,d,f,e,d,c)
  Když je mlha a když prší, tyhle barvy obléknu si. (d,d,d,d,d,d,e,d,d,d,d,d,g,f,e,d)
  Jsem pak vidět do dáli, řidiči mě pochválí. (g,g,e,g,a,g,f,g,g,d,f,e,d,c)

  Doporučujeme využít další materiál k projektu:

  Diapozitivy, magnetofonové pásky:

  • Zvídálek s požárníky
  • Zvídálek u lékaře

  VHS kazety:

  • dopravní výchova v mateřské škole - "MOUDRONOS" - Besip
  • kostičky (1 - 5)

  Pomůcky:

  • Pracovní sešity - "Bezpečně do školy" (NOMI)
  • Pracovní sešity - "Zdravá školka" (NOMI)
  • "Dopravní školička" (barevné kamínky PŘIKRYLOVÁ MILADA, PLUS s.r.o)
  • "Bezpečnost na silnici" - Legalsoft
   Obrázek
   1. Obrázek

    

   Obrázek
   2. Obrázek

    

   Obrázek
   3. Obrázek

    

   Obrázek
   4. Obrázek

    

   Obrázek
   5. Obrázek

    

   Obrázek
   6. Obrázek

    

  Citace a použitá literatura:
  [1] - ADAMOVSKÁ, M. Děti v dopravním provozu aneb O klukovi z počítače. ROTAG, 2004. ISBN 80–903175-3-7. 
  [2] - CENKOVÁ, T. Kouzelná zvířátka dětem. Praha : Iseta, 2005. ISBN 80-7312-042-9. 
  [3] - SMUTNÁ, M. Maňáskové scénky pro mateřské školy. Praha : Ústav zdravotní výchovy, 1978.  
  [4] - ŠVARC, J. Jak to chodí u hasičů. Říčany : Junior, 2003. ISBN 80-7267-109X. 
  [5] - ŠVARC, J. Jak to chodí na policii. Říčany : Junior, 2005. ISBN 80-7267-201-0. 
  [6] - VOTRUBA, J. Stůj! Pozor! Volno!. Praha : SNP, 1976.  
  [7] - VOTRUBA, J. Stůj! Pozor! Volno! (cyklista). Praha : SNP, 1976.  
  [8] - Metodika dopravní výchovy v předškolním věku. Praha : SPN, 1976.  
  Anotované odkazy:
  BESIPBESIP je součástí Ministerstva dopravy. Provádí preventivní činnost v oblasti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, soustřeďuje se na preventivní aktivity formou celostátních kampaní, dopravní výchovy a rozšiřováním informací o osvědčených postupech v této oblasti.
  Zdravotnická záchranná služba hlavního města PrahyWebové stránky zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy. Najdeme zde rubriky jako Záchranná služba, Pro pacienty, Letecká zzs a další. V rámci činností služby jsou nabízeny např. kurzy první pomoci.
  Přiřazené DUM:
  Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
  Přiřazené aktivity:
  Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
  V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
  Napište nám
  INFO
  Publikován: 29. 11. 2007
  Zobrazeno: 20976krát
  Hodnocení příspěvku
  Hodnocení týmu RVP:
  Hodnocení článku : 0

  Hodnocení uživatelů:
  Hodnocení článku :
  Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

  zatím nikdo Hodnocení článku : 5
  zatím nikdo Hodnocení článku : 4
  zatím nikdo Hodnocení článku : 3
  zatím nikdo Hodnocení článku : 2
  zatím nikdo Hodnocení článku : 1
  Jak citovat tento materiál
  CHALUPOVÁ, . Pomáhají nám v nesnázích. Metodický portál: Články [online]. 29. 11. 2007, [cit. 2020-11-23]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/PND/1737/POMAHAJI-NAM-V-NESNAZICH.html>. ISSN 1802-4785.
  Licence Licence Creative Commons

  Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


  Komentáře
  Příspěvek nebyl zatím komentován.
  Vložit komentář:

  Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.