Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Hrajeme si na řidiče

Ikona inspiraceIkona kratkodobe
Autor: Táňa Krupařová
Spoluautor: Soňa Lukavcová
Anotace: Charakteristika a cíle projektu: Projekt se zaměřuje na situace, s kterými se děti setkávají každodenně na ulici, kdy se stávají účastníky silničního provozu. Nenásilnou hravou formou chce vést děti k správnému a bezpečnému chování na ulici.

Očekávané výstupy: Pochopit, že řidiči i chodci musí bezpodmínečně dodržovat daná pravidla, aby nedocházelo ke zbytečným úrazům.

Časový rozsah: 1 den

Věková skupina: 3 - 6 let
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Předškolní vzdělávání » Sociální a personální kompetence » uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky
  2. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení
Očekávaný výstup:

Příspěvek nemá přiřazen žádný očekávaný výstup.

Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída, Vycházka do přírodního prostředí
Nutné pomůcky: Kužele, křídy, děti si přinesou oblíbené autíčko z domova, kolo či koloběžku, Obrázky dopravních značek, Autosedačka, panenka, cyklistická přilba, akce Pásovec, Benzínová stanice z polykarp. stavebnice s lany, nápisy a cenami, dětské kočárky pro "maminky", obrázky semaforů
Klíčová slova: projekt, silniční provoz, dodržování pravidel

Charakteristika a cíle projektu: Projekt se zaměřuje na situace, s kterými se děti setkávají každodenně na ulici, kdy se stávají účastníky silničního provozu. Nenásilnou hravou formou chce vést děti k správnému a bezpečnému chování na ulici.
Očekávané výstupy: Pochopit, že řidiči i chodci musí bezpodmínečně dodržovat daná pravidla, aby nedocházelo ke zbytečným úrazům.
Časový rozsah: 1 den
Věková skupina: 3 - 6 let


Cíle
  • Rozvíjet dětské poznání s rozvojem zraku, sluchu, s rozvojem pohybových dovedností a návyků. Vést děti k tomu, aby se dovedly bezpečně rozhodovat a řešit různé dopravní situace.
  • Procvičovat orientaci v navozené dopravní situaci.

Samotnému projektu předcházely v jednotlivých třídách činnosti (hudební, výtvarné, tělovýchovná chvilka, komunitní kruh), které si učitelky samy zvolily podle věku a schopností dětí. Pro samotný průběh akce doporučujeme rozdělení do skupin podle věku, kvůli rychlosti postupu na trati.

Projekt je plánován na jeden den. Doporučujeme ho realizovat v dubnu (měsíci bezpečnosti) jako vyvrcholení tématu o dopravě.

Jednotlivá stanoviště a činnosti:
Projekt je realizován v areálu mateřské školy.


SLALOM

Cíl:
Rozvoj obratnosti při chůzi či jízdě mezi kužely. Zvládnutí reakce na signál. Rozvoj orientace v prostoru.

Motivace:
Auto jede jízdu zručnosti.

Činnosti:
Procházet či projíždět trasu mezi kužely vyznačenou šipkami.

Pomůcky:
Kužele, křídy, děti si přinesou oblíbené autíčko z domova, kolo či koloběžku.

Poznámky:
Trasu si mohou děti projet několikrát.


POZNÁVÁNÍ DOPRAVNÍCH ZNAČEK

Cíl:
Porozumět významu dopravních značek.

Motivace:
Otázkou: Co by se stalo, kdyby na ulici zmizely dopravní značky?

Činnosti:
Starší děti soutěží, kdo pozná více dopravních značek.

Pomůcky:
Obrázky dopravních značek


FOTBAL NA SILNICI

Cíl:
Uvědomit si nebezpečí her na silnici.

Motivace:
Kluci hrají fotbal na silnici.

Činnosti:
Dvě branky umístěné každá na opačné straně silnice.
Vybrat několik kluků a nechat je chvíli hrát fotbal.
Podle obrázků umístěných na viditelném místě popsat, co se může přihodit, a vyzdvihnout nebezpečí této hry na silnici.

Pomůcky:
Branky, míč, motiv; obrázky


DÍTĚ V AUTĚ A NA KOLE

Cíl:
Uvědomit si nezbytnost používání dětských autosedaček. Uvědomit si důležitost používání cyklistické přilby.

Motivace:
Rodinný výlet autem nebo na kole.

Činnosti:
Názorné předvedení připásání dítěte do dětské autosedačky. Vysvětlení důležitosti použití.
Názorná ukázka na panence - co se stane, když není dítě připoutané a auto třeba jen prudce zabrzdí. Připomenutí akce "Pásovec" pořádané městem Mladá Boleslav, kdy každé dítě obdrželo hračku jako připomínku, že se má v autě vždy poutat. Zdůraznění nutnosti používání cyklistické přilby při jízdě na kole.

Pomůcky:
Autosedačka, panenka, cyklistická přilba, akce Pásovec


JEZDÍME PO SILNICI

Cíl:
Znát semafor pro chodce a správně reagovat na jeho signály. Umět reagovat na vzniklé dopravní situace.

Motivace:
Hrajeme si na řidiče a chodce.

Činnosti:
Jízda po vyznačené trase, reakce na chodce na přechodu, na semafor. Jak se chováme u benzínové pumpy - čekat, pozdravit, natankovat, zaplatit, poděkovat… Střídání v rolích chodců a řidičů.

Pomůcky:
Benzínová stanice z polykarp. stavebnice s lany, nápisy a cenami, dětské kočárky pro "maminky", obrázky semaforů


VÍŠ, KDE JEZDÍ?

Cíl:
Správně pojmenovat dopravní prostředky a vědět, zda se pohybují na zemi, ve vzduchu nebo po vodě.

Motivace:
Čím se chceš svést, co bys chtěl řídit?

Činnosti:
Podle obrázků poznávat dopravní prostředky. Rozdělit je do skupin podle místa pohybu.

Pomůcky:
Obrázky dopravních prostředků


ZKOUŠKA ZRUČNOSTI

Cíl:
Zvládnout chůzi nebo jízdu ve vymezeném úzkém prostoru.

Motivace:
Jedeme přes úzký most.

Činnosti:
Procházet či projíždět určenou část trati, aniž by děti opustily vymezený prostor.

Pomůcky:
Lana, křídy


Průjezd cílem:
Kontrola řidičských průkazů s označením splněných úkolů.
Rozdání odměn a diplomů.


Zhodnocení projektu

Projekt byl realizován jeden den v závěru měsíce dubna. Jelikož se do akce zapojilo všech našich osm tříd, bylo nutné vypracovat přesný časový harmonogram. S dostatečným předstihem byly všechny učitelky seznámeny s naším záměrem a byly jim poskytnuty veškeré materiály pro přípravu a motivaci dětí.

Akci, realizované na naší zahradě, předcházela i účast našich dvou tříd 5 - 6letých dětí na dopravní akci pořádané klubem maminek Sedmikráska. Velmi dobře připravenou trať si děti několikrát projely na kole a účast dvou příslušníků policie a zdravotnice byla velkým přínosem.

Jednotlivé cíle projektu byly ve většině případů splněny. Starší děti absolvovaly všechna stanoviště, většinou si své znalosti jen zopakovaly a prohloubily. Mladší děti si trať jen prošly se svým oblíbeným autíčkem a učitelky vybraly jen stanoviště přiměřená jejich věku.

Velkou motivací byl pro děti řidičský průkaz se jménem a značkou, kam se zapisovalo splnění jednotlivých úkolů nebo aktivní spolupráce na stanovišti. Barevné fáborky po celé délce trati připomněly dětem i v odpoledních hodinách, co za den prožily, a sdělovaly své zážitky rodičům.

Akce přinesla dětem příjemně prožitý den, na který se opravdu těšily a již od rána nám předváděly ve třídách a šatnách svá "vozidla". Na mnoha místech bylo vyznačeno parkoviště pro různé dopravní prostředky.

Podle kladných ohlasů našich kolegyň, které se akce zúčastnily, věříme, že naše hra "Na řidiče" splnila svůj cíl a přispěla ke zvýšení bezpečnosti dětí a prohloubení znalostí o dopravě.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 30. 03. 2007
Zobrazeno: 12455krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KRUPAŘOVÁ, Táňa. Hrajeme si na řidiče. Metodický portál: Články [online]. 30. 03. 2007, [cit. 2020-01-29]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/PNB/1251/HRAJEME-SI-NA-RIDICE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.