Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Návštěva galerie

Ikona inspiraceIkona kratkodobe
Autor: Alžběta Palatinová
Anotace: Krátký integrovaný blok nabízí námět jak společně s dětmi zrealizovat návštěvu galerie. Děti se zúčastnily polodenního výletu s cílem získat nové poznatky návštěvou Anežského kláštera, pozorováním obrazů, poslechem výkladu lektora o jeho tvorbě ve výtvarném ateliéru.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
 2. Předškolní vzdělávání » Komunikativní kompetence » ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
 3. Předškolní vzdělávání » Sociální a personální kompetence » ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy
Očekávaný výstup:
 1. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Jazyk a řeč » vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách
 2. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace » vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim
 3. předškolní vzdělávání » Dítě a svět » vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý - jak svět přírody, tak i svět lidí (mít elementární povědomí o existenci různých národů a kultur, různých zemích, o planetě Zemi, vesmíru apod.)
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Exkurze

 

Od roku 1978 je Anežský klášter národní kulturní památkou. Národní galerie zde instalovala expozici středověkého a renesančního umění. Jsou zde vystavena díla Mistra Vyšebrodského oltáře, Mistra Theodorika, uměleckořemeslné práce, malířská a sochařská díla, která podle místa vzniku náleží do širšího středoevropského kontextu.

Dílčí cíle
 • seznamování s místem a s prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu
 • seznamování se světem lidí, kultury a umění
 • vytváření elementárního povědomí o širším kulturním prostředí
 • získávání poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit
 • rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání
 • rozvoj tvořivého sebevyjádření
Nabízené činnosti
Příprava na výlet
 • zopakování pravidel bezpečnosti chování na výletě, možné důsledky porušení pravidel
 • seznámení scestou, trasou výletu, s dopravními prostředky, chováním vmetru
 • seznámení snovými pojmy: galerie - místo, kde se shromažďují a vystavují díla výtvarného umění
 • navození slavnostní nálady, sváteční oblečení dětí
 • chování v galerii
Příprava na prohlídku
 • odložení batůžků a kabátů do šatny, převzetí polštářků na sezení, poučení o zacházení s nimi
 • seznámení s lektorem NG, chování v galerii

Návštěva - exkurze

Procházíme mezi vystavenými obrazy pomalu a potichu, pozorně se díváme kolem sebe, prohlížíme si sochy, deskové obrazy ze 14. století, obraz Michelské madony, Madony svatovítské, Madony s dítětem. Děti se ptají na všechno, co je zajímá.

Před obrazem Josepha Bindera Madona s Ježíškem upozorňuje průvodkyně děti na to, aby si všímaly, že na obrazech jsou nejdůležitější - tvar, barva, odlesky světla, stíny, detaily, obrazy jsou namalovány. Děti si všímají ptáčků na stromech.

U dalších obrazů děti popisují, co vidí: jakou barvu mají šaty, jaké jsou tam zajímavé detaily, průvodkyně vysvětluje pojem portrét, autoportrét. Co prozrazují o člověku jeho tvář, oděv, gesta. Koho bys namaloval ty? Rozvíjíme vnímavost a kultivaci vyjadřovacích schopností, prohlubujeme estetický zážitek z výtvarného díla záměrným pozorováním a „čtením" obrazu.

Obrázek
1. Obrázek
Výtvarná chvilka v ateliéru. Dětem je nabízen výtvarný materiál, barvy, štětce, papíry. Děti pracují individuálně, na větším formátu papíru. Barvy nanášejí, kreslí štětcem, překrývají i rozvádějí do plochy. Většina dětí se rozhodla namalovat ptáčky na stromech.

Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami poznává vlastnosti barev, i dotyk štětce na vlastní ruce je pro něho zajímavé poznání.

Obrázek
2. Obrázek

 

Obrázek
3. Obrázek

 

Obrázek
4. Obrázek

 

Obrázek
5. Obrázek

 

Druhý den v mateřské škole
 • zhodnocení výletu, chování dětí
 • vyjádření zážitků a prožitků slovně i výtvarně
 • děti kreslí portréty - svou maminku - do předtištěného rámu na papíře, který jsme dostali od průvodkyně v Národní galerii
 • prohlížení kreseb, výpovědi dětí o tom co se jim povedlo, na co kladly důraz
 • společné zpracování fotodokumentace a nástěnky, informace pro rodiče
  Obrázek
  6. Obrázek

   

  Závěr:

Děti poznaly nové prostředí, které je obohatilo o další poznání. Získaly představu o tom umění, co to je galerie, vyzkoušely si být „malým umělcem", vyjádřit svou představivost malbou a kresbou, hovořit ve smysluplných větách, chovat se s ohledem na prostředí, ve kterém se nacházely.

Obrázek
7. Obrázek

 

 

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 23. 01. 2009
Zobrazeno: 6999krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PALATINOVÁ, Alžběta. Návštěva galerie. Metodický portál: Články [online]. 23. 01. 2009, [cit. 2020-09-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/PN/2931/NAVSTEVA-GALERIE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.