Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

MŠ - Geometrie v rovině

Ikona inspiraceIkona lekce
Autor: Hana Lišková, Eva Zelendová, Eduard Fuchs
Anotace: Geometrické představy. Dítě se seznamuje se základními geometrickými tvary a jejich reálnými reprezentacemi. Skládáním tvarů rozvíjíme u dítěte analyticko-syntetické myšlení a prostorové vnímání.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
  2. Předškolní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích
  3. Předškolní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti
Očekávaný výstup:
  1. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace » chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využívat (porovnávat, uspořádávat a třídit soubory předmětů podle určitého pravidla, orientovat se v elementárním počtu cca do šesti, chápat číselnou řadu v rozsahu první destíky, poznat víc
  2. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace » zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat podstatné znaky, vlastnosti předmětů, nacházet společné znaky, podobu a rozdíl, charakteristické rysy předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi)
  3. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace » vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího)
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Klíčová slova: předmatematické představy, předmatematické myšlení, předmatematické činnosti, rozvoj předmatematických představ, geometrické představy, analyticko-syntetické myšlení, prostorové vnímání, manipulativní činnosti

Veselý vláček

Pomůcky

Předlohy s mašinkou a čtyřmi vagonky s prázdnými místy v základních tvarech (trojúhelník, čtverec, kruh a obdélník) pro umístění nákladu. Sada různobarevných útvarů z „vlnkového“ papíru. V jednodušší variantě je útvarů právě tolik, aby vagonky byly zcela zaplněny: 5 čtverců, 5 trojúhelníků, 5 kruhů a 5 obdélníků. V náročnější variantě je sada doplněna tvary, které předloze neodpovídají. Na předlohu se obrazce mohou připojovat pomocí suchého zipu, popř. plochými magnetkami.

Aktivity

Dítě manipuluje s připravenými tvary a přikládá je na bílá místa na vagonku tak, aby byly vagonky „veselé“, tedy aby byla splněna podmínka: náklad nemá barvu vagonku, který ho veze. Dítě pracuje s negativní podmínkou. Je vhodný průběžný komentář dětí, např.: „Vagonek je zelený, náklad není zelený.“ Pokud připravíme i tvary stejné barvy, jakou má příslušný vagonek, dítě musí vytřídit nevhodné dílky z nabídky.

Pomůcku lze využít také při různých obměnách zadání a tím rozvíjet orientaci dětí v rovině. Např.: „Zelený vagonek jede před červeným.“ „Modrý vagonek nejede první.“ „Trojúhelníky jedou poslední.“ „Obdélníky jedou ve druhém vagonku.“

Obdobně můžeme měnit polohu v rámci jednoho vagonku, např.: „Zelený trojúhelník je mezi modrým a červeným.“

Tři základní tvary

Pomůcky

Na každé ze tří hnědých čtvrtek byl původně žlutě namalovaný jeden ze tří tvarů (čtverec, trojúhelník, kruh). Čtvrtky byly poté rozstříhány na čtyři stejné čtvercové dílky. Vzniklo tak 12 hnědožlutých dílků. Doplněny jsou bílou předlohou jednotlivých tvarů.

Aktivity

Dítě podle bílé předlohy skládá např. čtverec. Dílky s částmi ostatních útvarů odkládá na stranu. Většinou dítě nejprve odstraní dílky se zaobleným tvarem. Obtížnější je vytřídit dílky s ostrým úhlem. Při třídění dítě využívá odhad. Nezasahujeme, necháme je v klidu pracovat. Respektujeme individuální postup.

Skládání tvarů

Pomůcky

Sada žlutých tvarů z předchozí aktivity je doplněna podobnými sadami červených a modrých tvarů. Nesmí chybět ani bílé předlohy jednotlivých tvarů a barevné kostičky pro znázornění zadané podmínky.

Aktivity

Dítě skládá určený tvar podle zadané podmínky, například: červenožlutý kruh, tříbarevný čtverec, trojúhelník bez červené.

Dítě vybírá odpovídající dílky, kontroluje, zda je zadaná podmínka splněna, opravuje případné chyby. Úlohy gradujeme – postupujeme od jednodušších úloh ke složitějším, používáme postupně i skupinovou, případně negativní podmínku.

Vhodné je nespokojit se s jediným řešením, ale hledat různá řešení pro jedno zadání. Děti tak mají prostor vymyslet vlastní řešení, popř. nalézt více řešení. Získávají důležitou zkušenost, že mnohdy neexistuje jediné správné řešení. Učí se tím také tolerovat návrhy druhých, rozvíjí kombinační a kritické myšlení, kontrolují, zda má kamarád také pravdu.


Projekt byl financován MŠMT v rámci Programu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání v roce 2013.

Webové stránky s podrobnějšími informacemi o projektu: http://www.vospspgs.cz/?sekce=125/

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Manipulativní činnosti v matematice.

Ostatní články seriálu:

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 10. 03. 2014
Zobrazeno: 15548krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

2 uživatelé Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
Hana Lišková, Eva Zelendová, Eduard Fuchs. MŠ - Geometrie v rovině. Metodický portál: Články [online]. 10. 03. 2014, [cit. 2020-11-29]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/PLD/18451/MS---GEOMETRIE-V-ROVINE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.