Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Kompetence k řešení problémů > problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti;...

Zobrazit na úvodní stránce článků

Doprava v našem městě

Praktický příspěvek
inspirace
krátkodobý
Autor Věra Stehlíková

Charakteristika a cíle integrovaného bloku: V příspěvku je vzdělávací nabídka propojena dvěma tématy: téma vztahující se ke koncepci práce MŠ (regionální výchova) a téma k integrovanému bloku - doprava. Obsahově pestrý projekt zahrnuje širokou nabídku herních i didakticky zaměřených intelektových a praktických činností, které se opírají o přímé zážitky dětí. Výrazným kladem je uplatnění situačního učení.
Očekávané výstupy: dodržovat dohodnutá pravidla, chránit své zdraví (přecházení silnice, jízda na koloběžkách, kole)
Předpokládaný časový rozsah: 2 týdny
Věková skupina: 4 - 6 let


Tento projekt navazuje na projekt "Město, kde žiji", ve kterém děti navštívily a poznávaly zajímavá místa ve městě. Utvářejí si tak postupně pozitivní vztah k místu, kde žijí. Jako vstupní motivace a prožitek dětí poslouží návštěva ŠKODA MUZEA, prostřednictvím které děti získají povědomí o historii i současné výrobě automobilky ve městě, posílí pozitivní vztah k městu. Postupně, nenásilně během přechodů městem, děti poznávají pravidla přecházení silnice, dodržování pravidel bezpečné chůze na přechodu (i se semaforem) a po chodníku. Posilujeme u dětí odpovědnost za vlastní bezpečnost.

Na tento projekt může navazovat projekt bezpečně na chodníku, bezpečně na kole, využití dopravního hřiště a spolupráce s Policií ČR, návštěva záchranné služby, Hasičského záchranného sboru.

Očekávané výstupy:

 • vést rozhovor - ptát se, naslouchat druhým;
 • rozlišit některé obrazné symboly - dopravní značky;
 • řadit zleva doprava;
 • popsat situaci;
 • naučit se zpaměti krátké texty;
 • třídit podle tvaru;
 • vědomě využívat všech smyslů - zrak, sluch, hmat;
 • dovídat se nové věci;
 • chápat prostorové pojmy;
 • kreativně myslet, předkládat nápady;
 • respektovat předem domluvená pravidla;
 • spolupracovat ve skupině.

Plán činností k tématu:

 • seznámení se s významnými budovami v okolí - návštěva Škoda muzea;
 • seznámení se s historií města;
 • sledování dopravního ruchu na ulici;
 • hry na téma doprava - myčka aut, barevná auta;
 • využití různých materiálů při stavbě (stavebnice Molto + jiné stavebnice, proužky textilu);
 • spontánní hry na téma "doprava";
 • domlouvání se s kamarády, řešení problému;
 • poznávání a rozlišování zvuků - na ulici:
  • sluchové hádanky;
  • přijíždějící a vzdalující se dopravní prostředky;
  • určování směru, odkud zvuk přichází;
 • stavby na pískovišti - silnice, stavba;
 • jízda na kolech, koloběžkách na zahradě - dodržovat domluvená pravidla;
 • bezpečné zacházení s nůžkami;
 • práce s papírem- trhání, vytrhávání papíru - koláž "Na silnici";
 • skládání dopravních prostředků - puzzle, rozstříhané obrázky dopravních prostředků, půlené obrázky;
 • malování dopravních prostředků - návyky práce se štětcem;
 • rozlišování tvarů dopravních prostředků (kruh, čtverec, trojúhelník);
 • vyhledávání a přiřazování stejných tvarů;
 • vyhledávání dopravních prostředků podle místa pohybu;
 • grafomotorika - grafický cvik "auto" + říkadlo;
 • denní cvičení s kroužky - reakce na signály, pohotovost;
 • sestavování příběhu-čtveřice obrázků (Medvídek přechází ulici, Kluk na koloběžce);
 • vyprávění sestaveného příběhu;
 • poslech četby při odpočinku (N. Tánská "S holkou si nehrajeme");
 • situační učení - využití sledování stavby silnice u mateřské školy, práce strojů.

Pomůcky:

 • výtvarné pomůcky - formáty čtvrtek A3, A2, temperové barvy, štětce různé síly, nádoby na vodu, hadříky, zástěry, barevné papíry, nůžky;
 • stavebnice různých typů, auta a ostatní dopravní prostředky;
 • dopravní značky, geometrické tvary;
 • skládačky, puzzle, obrázky s dopravní tematikou;
 • zvukové nahrávky dopravních prostředků, ulice.
Průběh činností
1. den

Návštěva ŠKODA MUZEA - poznávání dalších významných míst našeho města:

 • cestou městem pozorování dopravního ruchu na hlavních ulicích;
 • sledování semaforu, správné přecházení ulice;
 • prohlídka vnějšího areálu muzea - parkoviště, vzhled budov;
 • přivítání s průvodkyní, domluvení pravidel chování v muzeu;
 • sledování zajímavého výkladu při prohlídce;
 • vedení rozhovoru s průvodkyní, formulování dotazů, pravidla rozhovoru;
 • získání nových poznatků z historie - automobilka;
 • seznámení se jmény zakladatelů továrny V. Laurinem, V. Klementem;
 • seznámení s vývojem a typy dopravních prostředků;
 • startování a jízda v maketě auta - počkat, nepředbíhat;
 • prostorové vidění - sledování filmu kouzelnými brýlemi;
 • sledování filmu v kinosále o historii závodu a soutěží;
 • hodnocení dětmi - co se líbilo, co ne a proč;
 • odpoledne psaní dopisu a kreslení obrázků pro nemocnou kamarádku do nemocnice - kde jsme byli, co jsme viděli.
2. den

Autosalon - tvoření z papíru, jemná motorika, fantazie:

 • námětová hra "Na dopravu", využití různých stavebnic a materiálů ke stavbě v prostoru (stavby silnic, dopravních značek, domů, stromů, aut, stříhání textilu - proužků látek na řeky, parkoviště apod.);
 • tvoření z papíru - vytrhávání částí, sestavení a slepení dopravního prostředku - rozvoj jemné motoriky;
 • ozvěnová hra s názvy vyrobených dopravních prostředků - učitelka - dítě;
 • procvičení hlásky "r":

  "V garáži je krásné auto, mnoho korun padlo na to.
  Motor rychle startuje, správně vrčí, pracuje."

  (tramvaj, trambus, trolejbus, trabant, tryskáč, troubí, trať, brzda, brzdí, dráty, vrtulník, srážka, zrychluje, stroj, metro, doprava, oprava, nádraží, nádrž, bagr, elektrika, motorka, parník, kormidlo, startuje, garáž, raketa, rychlík, motor, semafor, traktor, ponorka)

 • cestou do parku přecházení silnice řízené semaforem, sledování dopravních značek.
3. den

Pokračování v započaté práci, vyjádření pocitů:

 • vytrhávání dopravních prostředků, dopravních značek, domů, silnic;
 • sestavení silnice, kruhového objezdu, vyznačení přechodu pro chodce, manipulace a hra se zhotovenými dopravními prostředky (hodnocení dětmi, rozhovory a ukázka rodičům při odchodu domů);
 • námětová hra "Na myčku aut" - sdělení pocitů (děti postupně procházejí po čtyřech jako "jedoucí auto" středem klečících dětí, které představují mycí linku, každé projíždějící "auto" rukama myjí, drbou, suší a leští z obou stran);
 • cestou do parku sledování stavby silnice u mateřské školy, pozorování práce strojů;
 • poslouchání zvuků ulice - houkání sanitky, rozeznávání aut přijíždějících a vzdalujících se.
4. - 5. den

Rozlišování tvarů dopravních značek, geometrické tvary, bezpečí pro chodce a cyklisty:

 • malování dopravních prostředků temperovými barvami, výběr formátu, návyky se štětcem;
 • sestavování puzzle - dopravní prostředky;
 • hra na řidiče - cvičení s barevnými kroužky, pohybová hra "Na barevná auta" (technický stav vozidla - světla, blinkry - pohyb rukou, brzdy, klakson, řidičské průkazy, reakce na signály město/ dálnice, barevné signály), druhy aut - změny postojů a poloh (osobní - sed, nákladní - dřep, kamion - stoj apod.);
 • rozlišování tvarů dopravních značek, třídění podle tvaru, rozlišování geometrických tvarů, pojmy kruh, čtverec, trojúhelník;
 • přiřazování geometrických tvarů, rozlišování tvaru a velikosti - pokrývačky;
 • vybarvení dopravních značek na pracovním listu dle vzoru;
 • rozhovor o dodržování dopravních značek pro chodce, cyklisty - bezpečnost a zdraví;
 • jízda na koloběžkách a kolech na zahradě MŠ dle dohodnutých pravidel;
 • stavby silnic na pískovišti.
6. den

Rozlišování dopravních prostředků podle místa pohybu, zvuku:

 • střihání podle linie - letadla, zavěšení do prostoru;
 • rozstříhání podle linie, sestavení a nalepení dopravního prostředku;
 • sestavování obrázků dopravních prostředků podle místa pohybu, názvu, účelu, počtu;
 • poslech CD, rozlišování zvuků dopravního ruchu, dopravních prostředků;
 • píseň Autobus (na melodii Prší, prší):
  1) Chvíli krokem, chvíli klusem,
  ujíždíme autobusem.
  Řidič mačká houkačku,
  řeže každou zatáčku.
  3) A těch lidí v autobusu!
  Támhle tetka veze husu,
  v koutě jeden staříček
  chrání košík vajíček.
  2) To je cesta, lidé drazí!
  Sem a tam to s námi hází,
  dopředu a dozadu,
  všechno v jednu hromadu.
  4) Inu to je nadělení!
  Cesty ještě konec není,
  zbývá nám jí pěkný kus,
  rozsypal se autobus!
7. den

Sestavování příběhu, řadit zleva doprava:

 • tiskání dopravních prostředků podle místa pohybu;
 • sestavování z lega;
 • sestavování příběhu - čtveřice obrázků: Jak medvídek přechází silnici, Kluk na koloběžce;
 • řazení zleva doprava dle časové posloupnosti;
 • vyprávění příběhu s dopravní tematikou.
8. den

Grafomotorické cvičení:

 • sestavování půlených obrázků;
 • hádanky;
 • grafomotorické cvičení: auto, popř. semafor.
9. - 10. den

Shrnutí, povídání o projektu, co jsme všechno dělali, co se líbilo, co ne a proč:

 • co bychom ještě chtěli tvořit, na co si hrát, co vymyslet.

Hodnocení
(Průběžné hodnocení dětmi: co se jim líbilo, co ne a proč, celkové hodnocení na závěr bloku.)
Východiskem pro projekt byla návštěva ve ŠKODA MUZEU, silný prožitek dětí a poznání další význačné budovy našeho města. Děti získaly povědomí o existenci a významu muzea, o chování v něm, které nečinilo potíže. Paní průvodkyně děti moc chválila.

Společné složitější stavby dětí v prostoru herny jsou zdařilé, děti prokázaly fantazii a tvůrčí schopnosti. Prostorové podmínky brání ponechat stavby po celé ploše herny. Spolupráce mezi dětmi většinou dobrá. Některé děti chybují v řazení zleva doprava a zaměňují pojem čtverec a trojúhelník. Překvapivě dětem nečinilo potíže vytrhávání dopravních prostředků. Velmi se povedlo to, že, děti samy přišly na dotvoření silnice půlícími čarami apod. Při jízdě na kolech na zahradě většinou již dodržují pravidla bezpečnosti. Své prožitky děti sdělovaly rodičům, většinou u svých prací. Stavba nové silnice podél mateřské školy byla předmětem dalšího pozorování dětí.

Rodiče nabídli návštěvu Motorsportu a záchranné služby, využijeme v příštím období.

Do následujícího bloku plánujeme zařadit činnosti zaměřené na rozlišování geometrických tvarů a řazení předmětů v prostoru (individuálně s některými dětmi). V rámci spontánních aktivit se v dalším období zaměříme na schopnost domluvit se, spolupracovat.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám