Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Poslové jara

Ikona inspiraceIkona kratkodobe
Autor: Martina Půtová
Anotace: Týdenní tematický celek Poslové jara děti pomocí poezie seznamuje se životem ptáků a také s počátkem jarního období. Cílem je sblížení dětí s literárním uměním - s poezií, rozvíjení kladného vztahu k přírodě a úcty k životu ve všech jeho formách.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Sociální a personální kompetence » samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej
 2. Předškolní vzdělávání » Komunikativní kompetence » ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
 3. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
Očekávaný výstup:
 1. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Jazyk a řeč » naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu apod.)
 2. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace » záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
 3. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Jazyk a řeč » vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída, Vycházka do přírodního prostředí

Projekt je připraven na pět dní. Většině dnů poslouží jako motivace báseň, ze které vychází vzdělávací činnost dne.

1. den: Kdo jsou Poslové jara?
 • konkrétní cíle - seznámení dětí s nejznámějšími ptáky (skřivan, racek, kos, vrabec, vlaštovka...), se základními informacemi o migraci ptáků do teplých krajů
 • nácvik básně:

  František Halas - NÁVRAT

  Vlaštovičky, vlaštovičky,
  povídalky, švitořičky,
  už nám z dálky jaro nesou,
  na domov se celé třesou.

  Prohlédly si, kde co leží,
  hnízda, dvorky, špičky věží.

  Pak spustily naříkání:
  Tři vidličky chybí, páni.

  Tři vidličky, tři vidličky,
  pokřikují na lidičky.

  (Opravilová, Gebhartová, 1998)

 • komunitní okruh - kdo jsou poslové jara (proč jsou myšleni právě ptáčci?)
 • kteří ptáci odlétají na zimu do teplých krajů
 • proč se vracejí, co tu budou dělat, které ptáky znáš
 • činnost - vyhledávání obrázků ptáků v dětských encyklopediích a jejich pojmenovávání, vystřihování naskenovaných obrázků nejznámějších ptáčků a jejich zavěšení na vlasec ve třídě
 • pobyt venku - pozorování ptáků v přírodě, porovnávání s obrázky ve třídě, postupné zkoušení pojmenovávání ptáků
2. den: Ptačí zpěv
 • konkrétní cíle - učit se rozpoznávat různé zvuky, poznávání zpěvu ptáků, naslouchat přírodě
 • hudební činnosti - zpěv písně Ptáci s doprovodem klavíru, využití Orfových nástrojů, poslech zpěvu ptáků z CD, určování ptáků podle hlasu
 • píseň - Ilja Hurník - Ptáci (viz Janovská, O.: Zpěvník pro mateřské školy Malým zpěváčkům, 2. vydání, SPN, Praha, 1988)
 • pobyt venku - poslouchání přírody, zpěvu ptáčků
3. den: Ptačí hnízda
 • konkrétní cíl - rozvíjení představivosti a fantazie
 • nácvik básně:

  Jan Hostáň - POPĚVKY (Úryvek básně)

  Típ, típ, típ,
  vrabec vrabce štíp.
  Poprali se na keříčku,
  vytrhli si po peříčku,
  típ, típ, típ,
  vrabec vrabce štíp.

  (Veberová, 1982)

 • komunitní okruh - z jakého důvodu se vrabci poštípali? Nemohlo to být třeba proto, že jeden dělal nepořádek v jejich domečku? Jak se jmenuje domeček, ve kterém bydlí ptáčci (vrabci)? Co znamená, když se řekne, že někdo má na hlavě "vrabčí hnízdo"?
 • výtvarná činnost - kluk/děvče s vrabčím hnízdem na hlavě, kolorovaná kresba, črta tuší + malba vodovými barvami
 • pobyt venku - hledání ptačích hnízd, zkoumání, z čeho je ptáčci postavili
4. den: Ptačí zrcátka
 • konkrétní cíle - seznámení s tím, že hladina vody funguje jako zrcadlo
 • nácvik básně:

  Jiří Žáček - KALUŽE

  Haló, děti, povězte mi,
  jakpak je to s kalužemi?
  To je krátká pohádka:
  jsou to ptačí zrcátka.

  (Opravilová, Gebhartová, 1998)

 • poznávací činnost - jakou barvu má voda, vypadá, že je modrá (ale je to skutečně tak?), experiment s odrazy barevných papírů v nádobce s vodou
 • pobyt venku - pozorování ptáčků u louže - zda ji skutečně používají jako zrcátko nebo k jiným činnostem
5. den: Ten ptáček je takový, tamten zase makový
 • konkrétní cíle - rozvoj představivosti a logického uvažování, rozlišování velikosti pomocí dvou předmětů, pojmy (malý, velký, menší než, větší než)
 • hádanky:

  Vlasy nemá, hřeben nosí,
  ostruhy má, chodí bosý.
  I bez hodin vstává včas,
  zatroubí a vzbudí vás.
  (kohout)

  Znám jednoho ptáčka,
  dobrého zpěváčka,
  černý nosí fráček,
  žlutý má zobáček.
  (kos)

  Kdo stále nosí hřeben
  a vůbec se neučeše?
  (kohout)

  Bílá jsem, den nejsem,
  černá jsem, noc nejsem,
  zelená jsem, tráva nejsem,
  ocas mám a kráva nejsem.
  Co tedy jsem?
  (straka)

  Koruna na hlavě,
  andělský šat,
  zlodějský krok,
  ďábelský křik.
  (Páv)

  (Motlová, Ptáčková, 1994)

 • předmatematické činnosti - třídění obrázků ptáčků podle jejich velikosti (malé či větší hnízdo)
 • pobyt venku - pohybová hra Malí a velcí ptáci. Děti jsou rozděleny do dvou skupin, jedna představuje velké ptáky - vrány, druhá malé - vrabce. Obě skupiny mají své značené místo - hnízdo. Ptáci vylétají ze svých hnízd, vrány mávají křídly a běhají, vrabci poskakují ve vymezeném prostoru. Učitelka nebo jedno z dětí představuje psa a na znamení (štěkot psa) začíná ptáky honit. Ptáci se vracejí do svých hnízd. Pravidlo - děti se vracejí do svých hnízd normálním během, ale až tehdy, ozve-li se štěkot psa, nepohybují se jen v blízkosti svých vymezených míst.
Zhodnocení tematického celku

Téma děti nadchlo víc, než jsem očekávala. Líbila se jim píseň Ptáci a báseň Jana Hostáně Popěvky, experiment s vodní hladinou, ale hlavně pozorování života ptáků během pobytů venku. Děti se naučily rozeznat poezii od prózy, pozorovat dění v přírodě, rozpoznávat alespoň některé druhy ptáků. Problém jsem měla pouze s hádankami. Na základě reakcí dětí v průběhu týdne jsem si uvědomila, že hádanky z důvodu nedostatku jejich zkušeností zkrátka nemohou uhodnout. Nahradila jsem je proto prohlížením encyklopedií a popisem vlastností různých druhů ptáků.

Další použitá literatura:
Motlová, M. - Ptáčková, O.: Co je to? (Knížka hádanek).. Kalich a Kentaur/Polygrafia, Praha, 1994, ISBN 80-7017-792-6 (Kalich), ISBN 80-85285-63-0 (Kentaur).

Citace a použitá literatura:
[1] - JANOVSKÁ, O.; JANEČEK, O. Zpěvník pro mateřské školy Malým zpěváčkům. 2. vydání. Praha : SPN, 1988.  
[2] - JUKLÍČKOVÁ-KRESTOVSKÁ, Z. et al. Pohybové hry dětí předškolního věku. Praha : SPN, 1987.  
[3] - OPRAVILOVÁ, E.; GEBHARTOVÁ, V. Jaro v mateřské škole, kurikulum předškolní výchovy, 1. díl. Praha : Portál, 1998. ISBN 80-7178-210-6. 
[4] - VEBEROVÁ, E. Soubor textů k literární výchově v mateřské škole. Praha : SPN, 1982.  
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 13. 06. 2007
Zobrazeno: 35441krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PŮTOVÁ, . Poslové jara. Metodický portál: Články [online]. 13. 06. 2007, [cit. 2020-11-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/PK/1422/POSLOVE-JARA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.