Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > > > > > > > > > > > > Přírodní učebna - Stavba těla vyšších ro...

Ikona prakticky

Přírodní učebna - Stavba těla vyšších rostlin

Ikona prikladIkona blok
Autor: Eva Krafková
Spoluautor: Mgr. Dana Horázná
Anotace: Ukázka bloku hodin odehrávajícího se v přírodní učebně, kde jsou k dispozici stolky, lavice nebo židle a potřebné pomůcky. Žáci prakticky pozorují stavbu květu, pozorují a porovnávají znaky bylin a dřevin, znaky dvouděložných a jednoděložných rostlin.
Podpora výuky jazyka: Čeština
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
  2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
  3. Základní vzdělávání » Kompetence pracovní » používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Přírodopis » Biologie rostlin » porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých orgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí a vztahů v rostlině jako celku
  2. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Přírodopis » Praktické poznávání přírody » aplikuje praktické metody poznávání přírody
  3. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Přírodopis » Praktické poznávání přírody » dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při poznávání živé a neživé přírody
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Učebna v přírodě
Nutné pomůcky: Laboratorní misky, lupy, kapesní mikroskopy, psací a kreslicí potřeby, rýč, školní atlas rostlin
Klíčová slova: Přírodopis, dřeviny, byliny, Člověk a příroda, přírodní učebna, stavba květu, rostliny jednoděložné, rostliny dvouděložné, Biologie rostlin
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Cíl výuky:

Žák porovnává vnější stavbu jednotlivých orgánů rostlinného těla, aplikuje praktické metody pozorování přírody, porovnává vnější stavbu květu, rozlišuje a porovnává základní znaky dřevin a bylin a porovnává základní znaky rostlin jednoděložných a dvouděložných.

1. hodina

Motivace: Zavřete oči a pojďte opatrně za mnou. (Učitel dovede žáky pod rozkvetlou jabloň.) Nasajte nosem. Co cítíte? Co tak krásně voní? Co to bzučí? Proč je tu tolik včel? Má včela užitek z této činnosti? Má strom užitek z této činnosti? Jak se nazývá vztah mezi jabloní a včelou?

Pracovní postup

1. Rozhovor
Stromy kvetou, vytváří rozmnožovací orgány - květy. Včely opylují květy. Z opylených květů se tvoří plody se semeny, které slouží k rozmnožování. Včelky sají nektar z květů. Jde o vzájemný vztah - symbiózu.

2. Pozorování
Utrhněte si pouze jeden květ a pozorujte ho lupou, zakreslete jednotlivé části květu.

3. Skládání puzzle
Vytvořte dvojice a složte puzzle. Na obrázku je zakreslená a popsaná stavba květu. Zapište si ji do sešitu.

4. Mikroskopování
Kapesním mikroskopem pozorujte stavbu pestíku a tyčinky, následně ji zakreslete a popište podle obrázku (puzzle).

5. Opakování
Zavřete sešit. Ve dvojicích si navzájem popište stavbu květu jabloně.

Evaluace

Mozkolamka
Najděte tajenku, zapište jednotlivá slova a zakroužkujte podle daného čísla hledané písmeno, z písmen po řadě sestavte tajenku.
1. samičí pohlavní orgán květu - 6 (pestík - k)
2. nerozlišené květní obaly - 3 (okvětí - v)
3. soubor květů - 3 (květenství - ě)
4. samčí pohlavní orgán květu - 1 (tyčinka - t)
Tajenka: květ

Příloha 1 - puzzle

2. hodina

Motivace: Najděte na zahradě pampelišku lékařskou a přineste ji pokud možno i s kořenem. Použijte rýč. Utrhněte si jeden květ z jabloně.

Pracovní postup

1. Pozorování
Pracujte ve dvojici. Najděte pět rozdílů mezi pampeliškou a jabloní.
(dřeviny x byliny, květ x květenství, kmen x stvol, střídavé listy x přízemní růžice, list s řapíkem x přisedlé listy, barva květu bílá x žlutá, velikost, množství na zahradě...)

2. Diskuse a uspořádání poznatků

3. Zápis, nákres
Zakresli a popiš stavbu těla celé pampelišky a celé jabloně.

4. Přesmyčka
Žáci vytvoří dvojice a vyluští přesmyčku, kterou je na obrázku popsaná další rostlina, tentokrát jednoděložná (lipnice roční).
Přesmyčka: pinilec nočír

5. Zopakování znaků jednoděložných a dvouděložných rostlin

6. Nákres, popis rostliny
Najděte lipnici roční na zahradě. Zakreslete ji a popiš do sešitu (svazčité kořeny, souběžná žilnatina).

Evaluace

Hra - Hádej kdo jsem, co jsem?
Žáci se rozdělí do 4 - 5 skupin po 3 - 5 žácích. Každá skupina obdrží lísteček se jménem rostliny jednoděložné nebo dvouděložné a najde ji ve školním atlase rostlin. Ostatní skupiny se postupně ptají na vlastnosti rostliny, žáci dotazované skupiny odpovídají pouze ano/ne. Skupina, která se domnívá, že hádanou rostlinu zná, zapíše její název na papír a nechá si jej zkontrolovat učitelem. Pokud je název správný, skupina obdrží bod a prozradí správný výsledek ostatním. Pokud skupina název neuhádne, hra pokračuje dál. Takto se vystřídají všechny skupiny. Vyhrává skupina s nejvíce dosaženými body.

Příloha 2 - lipnice roční s přesmyčkou
Příloha 3 - názvy rostlin pro hru

Reflexe:

Žáci se věnují praktickému pozorovní květů a rostlin. Předností aktivity je názornost, vlastní prožitek a hravá forma. Lze použít jako blok hodin, nebo jako dvě samostatné hodiny. Nevýhodou je závislost na ročním období a na počasí. Důležitým předpokladem je zkušenost žáků z praktického pozorování přírody a znalost práce s lupou a kapesním mikroskopem. Pokud žáci používají tyto pomůcky poprvé, je hodina časově i organizačně náročná. Puzzle, lístečky, obrázky je výhodné mít zatavené ve fólii.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitdoc3277 kBpříloha 2
Odstranitdoc22 kBpříloha 3
Odstranitdoc166 kBpříloha1
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 23. 02. 2010
Zobrazeno: 16609krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 2.5

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KRAFKOVÁ, Eva. Přírodní učebna - Stavba těla vyšších rostlin. Metodický portál: Články [online]. 23. 02. 2010, [cit. 2020-07-05]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Přírodopis/6229/PRIRODNI-UCEBNA---STAVBA-TELA-VYSSICH-ROSTLIN.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.