Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Strategické řízení organizace

Ikona inspirace
Autor: Jaroslav Jindra
Anotace: V rámci vzdělávacího programu Funkční studium projektu Klíče pro život se účastníci v prvním modulu prvního ročníku věnují základům strategického řízení organizace. Proč právě jemu? Odpověď přináší následující článek supervizora Funkčního studia.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Neformální vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky;
  2. Neformální vzdělávání » Personální a sociální kompetence » stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek;
  3. Neformální vzdělávání » Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám » mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání; uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám;
Očekávaný výstup:

Příspěvek nemá přiřazen žádný očekávaný výstup.

Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Klíčová slova: Klíče pro život, funkční vzdělávání, strategické řízení organizace

Obsah prvního modulu je zaměřen především na tvorbu strategického plánu a zdůraznění jeho nezastupitelné role v životě organizace. Strategický plán bereme jako základní stavební kámen celého studia, který je nutně zastoupen i v dalších tématech.

Strategický přístup v řízení organizace znamená, že organizace má zpracovaný strategický rámec (poslání, vizi, strategické cíle…) a k tomu jasně formulovanou strategii. To vyžaduje vyhodnocení součsného stavu a nastavení rozvoje organizace, určení cílů, k nimž se má organizace ubírat, i předvídání změn.
Důležité podle nás je, zda se pracovníci organizace na tvorbě poslání a vize podíleli a zda je znají. Neméně důležité je také to, zda jsou tyto dlouhodobé záměry rozpracovány do plánů jednotlivých pracovníků a zda jsou s tím jednotliví pracovníci seznámeni.

Účastníci vzdělávacího programu FS jsou vedeni k tomu, že:

- Vedení organizace musí mít jasnou vizi organizace a vědět, jak jí dosahovat, monitorovat ji a řídit.
- Tvorba vize organizace je záležitostí všech (a to nejen interních pracovníků).
- Pracovníci organizace se musí s její vizí ztotožnit, musí rozumět tomu, kam a proč jdou.
- Filozofie organizace je známa všem pracovníkům i veřejnosti. 
- Organizace si musí najít svoji vlastní cestu.
- Organizace hledá optimální řešení a postupy navzdory zavedeným stereotypům.
- Trvalý rozvoj organizace je dlouholetý a nekončící proces.

Program prvního semináře je zaměřen i na změnu myšlení účastníků v tom smyslu, že je třeba mít jasnou vizi a hledat cesty k tomu, jak této vize dosahovat, namísto hledání výmluv, proč to nejde.
Vedení musí mít jasno v tom, kam celá organizace jde – hledí dopředu a jde za svou vizí. Umí tento budoucí stav organizace sepsat do formy srozumitelného strategického plánu, který pojmenovává zákazníky a klienty, obsahuje poslání, portfolio produktů, vizi, analýzu SWOT, strategické cíle, střednědobé cíle, krátkodobé cíle, úkoly… Tento strategický plán je vytvořen za pomoci pracovníků organizace v kreativních workshopech. Všichni pracovníci (interní, externí, dobrovolníci) tento strategický plán znají, respektují jej a podílejí se na jeho plnění.
Vedení organizace umí zvolit vhodnou strukturu organizace, která bude vhodná k naplnění vizí, jež si organizace stanovila. Dokáže "vypočítat" ústřední strategii organizace, tu definuje jako prostředek k dosažení žádoucího výsledku. Strategický plán umí kontrolovat a vyhodnocovat, případně realizovat změny.

Pro vedení organizace to znamená, že:

Vedení organizace musí:
- Zpracovat poslání organizace, které obsahuje jasné sdělení veřejnosti.
- Definovat jasnou a srozumitelnou vizi.
- Analyzovat organizaci pomocí analytických nástrojů (SWOT, STEP, Bostonská matice...).
- Zapracovat výstupy z analýzy SWOT do strategických cílů.
- Definovat klíčové oblasti a k nim strategické cíle.
- Zpracovat strategii své organizace s výhledem na cca 3 roky.
- K tomu vytvořit efektivní strukturu organizace.
- Určit zodpovědnost jednotlivých pracovníků za jednotlivé činnosti (pro interní i externí pracovníky).
Vedení organizace by mělo:
- Naučit se technice brainstormingu.
- Realizovat s týmem svých pracovníků řešitelskou poradu s cílem zpracovat analýzu SWOT organizace.
- Definovat zákazníky a klienty organizace a jejich očekávání od organizace.
Vedení by mohlo:
- Udělat si pilotní profil svojí organizace – znaky dobrého školského zařízení pro zájmové vzdělávání.
- Definovat kompetenční profil pracovníka své organizace.

Strategické myšlení

K tomu, aby účastníci byli schopni implementovat principy strategického plánování, musí být vybaveni tzv. strategickým myšlením, což se dá také charakterizovat jako umění pracovat v kontextu dlouhodobého plánu, vědět, co chtějí dokázat v budoucnosti. To znamená mít "jasnou představu, jak porazit konkurenci v dlouhodobé perspektivě". A k tomu zvolit vhodnou strategii pro organizaci, kterou řídí.
Schopnost strategického myšlení je předpoklad pro kvalitní manažerská rozhodnutí a postupy, které určují dlouhodobý výkon organizace. Zahrnuje formulaci, implementaci a hodnocení strategického plánu.
Strategické myšlení znamená, že účastník:

- Umí stanovit cíle dle metody SMART.
- Zná různé druhy plánování.
- Ví, co je poslání, vize, dlouhodobý plán, střednědobý plán, krátkodobý plán.
- Zná různé analytické metody (SWOT, STEP, STEEP…).
- Dokáže efektivně používat metody brainstromingu (brainstorming, brainwriting).
- Dokáže zpracovat ucelenou strategii, popsat ji do konkrétních cílů a činností a alokovat pro to přiměřené zdroje.
- Dokáže rozpracovat strategický plán organizace až do dílčích úkolů jednotlivce.
- Zná různé druhy strategií a umí je použít.
- Dokáže analyzovat vnější a vnitřní podmínky a v návaznosti na ně přizpůsobuje strategii.
- Dokáže flexibilně aktualizovat strategie.
- Dokáže se dívat do budoucnosti.
- Dokáže zorganizovat řešitelské setkání se svými pracovníky a dosáhnout cílů setkání.
- Umí prezentovat strategický záměr organizace a přesvědčit pro ně pracovníky organizace.

PhDr. Jaroslav Jindra, leden 2011

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 30. 04. 2011
Zobrazeno: 6270krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
JINDRA, Jaroslav. Strategické řízení organizace. Metodický portál: Články [online]. 30. 04. 2011, [cit. 2020-10-21]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/NF/12233/STRATEGICKE-RIZENI-ORGANIZACE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.