Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání > Občanské kompetence a kulturní povědomí > jednat odpovědně, samostatně a iniciativně...

Zobrazit na úvodní stránce článků

Evropský rok dobrovolnictví 2011

Informativní příspěvek
Následující článek přináší ohlédnutí za Evropským rokem 2011 a zároveň odkazuje na jeho první celkové hodnocení.

Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství, zkráceně Evropský rok dobrovolnictví (ERD), byl tematickým rokem, vyhlášeným Radou ministrů EU ve všech členských zemích na celý rok 2011. Hlavním cílem ERD byla podpora občanského sektoru, zejména dobrovolné činnosti napříč oblastmi, a to na celostátní, regionální i místní úrovni.  Gestorem ERD v roce 2011v České republice bylo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, cíle ERD byly následující: usilovat o vytvoření prostředí příznivého pro dobrovolnictví a tam, kde je třeba, řešit stávající překážky bránící dobrovolným činnostem, umožnit organizátorům dobrovolných činností, aby zlepšili kvalitu svých činností, tedy i dobrovolnických,  oceňovat a uznávat dobrovolné činnosti ze strany tvůrců politik, organizací občanské společnosti, veřejných institucí a odvětví formálního a neformálního vzdělávání i zaměstnavatelů a zlepšit povědomí o hodnotě a významu dobrovolnictví.

Loni touto dobou se právě začal Evropský rok dobrovolnictví měnit z plánů a dobrých předsevzetí na první konkrétní akce: Zlínské jaro, pak konference v Kroměříži, tématika dobrovolnictví se začala výrazněji vyskytovat v rozhlasea v tisku, vznikal sborník příkladů dobré praxe...

Nyní už máme před sebou Závěrečnou zprávu o ERD, první souhrnné ohlédnutí za tím, co se podařilo a co naopak moc ne.  Kromě ohlížením za minulostí zpráva obsahuje i pohled do budoucna. V úvodu ale nejprve promlouvají  patroni ERD Dagmar Hoferková a Robin Ujfaluši.

     Hodnotit ERD v této chvíli je ještě asi předčasné. Možná až ohlédnutí po delší době ukáže ty skutečné a trvalé přínosy. To, co vnímám jednoznačně jako klad ERD, je příležitost k setkávání lidí, kteří se dobrovolnictví věnují, sdílení jejich zkušeností a vzájemná inspirace. Mnoho z nás, kteří jsme byli do tohoto procesu aktivně zapojeni, jsme si mohli rozšířit obzory a uvědomit si pestrost a různorodost fenoménu dobrovolnictví. Rozhodně se podařilo nastartovat aktivity, které budou v budoucnu posouvat dobrovolnictví co do kvantity ale i kvality.
     Za neméně významné považuji šíření myšlenky dobrovolnictví mezi širokou veřejnost. O to jsme v rámci ERD také usilovali. Jak moc se to povedlo, nedokážu posoudit. Ale mé veliké přání je, aby dobrovolníků bylo pořád víc a víc, aby si každý člověk mohl na vlastní kůži a hlavně ze své vlastní vůle vyzkoušet, co to obnáší a co
dobrovolnictví může přinést nejenom samotnému dobrovolníkovi, ale hlavně té druhé straně, která pomoc přijímá.
     Dobrovolnictví bylo a vždy zůstane záležitostí srdce a svědomí. Je na každém z nás uvědomit si, že svět bude lepší jen tehdy, když začneme sami od sebe. A dobrovolníci mají ve svých rukách velikou moc vyjádřenou heslem ERD 2011 „Dobrovolníci mění svět“.
     Děkuji všem, kteří se v roce 2011 zapojili do procesu organizace ERD a mnohdy nad rámec svých pracovních povinností a ve svém volném čase usilovali o to, abychom příležitost, kterou tento rok nabízel, nepromarnili. A jestli se nám to povedlo, ukáže čas.

Dagmar Hoferková, DC ADRA Ostrava

     Shrnout Evropský rok dobrovolnictví na několika málo řádcích je úkol dost obtížný, neboť se toho událo spoustu - ale v několika bodech se o to přece pokusím.    
     Čím ERD 2011 vlastně byl? Osobně jsem tento rok nikdy nechápal jako milník, který najednou na poli dobrovolnictví přivodí zásadní zlom, či snad přinese zázraky. Spíš to byla vítaná příležitost, jak navázat na pozitivní vývoj předchozích let a upozornit na potenciál a přínosy dobrovolnictví vcelku - jako velmi široký a různorodý fenomén, který prochází napříč celou společností.

     Z mého pohledu jsme tu příležitost využili dobře – ve všech základních cílech (zvýšení kvality dobrovolnických aktivit, zvýšení povědomí o hodnotě dobrovolnictví, legislativní zakotvení, sdílení know-how mezi lidmi a organizacemi apod.) jsme o kus dál než před rokem, byť každé to téma zůstává zároveň během na delší trať.
     Za vůbec největší přínos ERD na české úrovni považuju síťovací efekt – klíčoví aktéři napříč jednotlivými oblastmi o sobě mají mnohem lepší přehled než před rokem, a byť se celková koordinace aktivit do budoucna jistě utlumí, existuje funkční síť jednotlivců a institucí, které jsou schopny se v případě potřeby spojit a spolupracovat na dílčích tématech.
     Chtěl bych poděkovat všem kolegům z nevládních organizací i zástupcům státní správy, kteří se do ERD aktivně zapojili. Cením si toho, že z valné části nešlo jen o formální přístup, ale opravdový a autentický zájem o téma a chuť posouvat věci dál. Aniž bych chtěl zastírat rezervy (ty existují vždycky), synergický efekt mezi jednotlivými institucemi a oblastmi zafungoval pozitivně a dovolím si tvrdit, že ERD v České republice může sloužit jako příklad dobré praxe široce pojaté koordinace a spolupráce mezi státními institucemi, nevládními organizacemi a dalšími subjekty při prosazování společensky prospěšných témat či aktivit.
     Přeju nám všem, aby dobrovolnický étos a nadšení s rokem 2011 nevyvanuly a dařilo se nám nadále zapojovat aktivní, motivované a nezištné jedince do smysluplných aktivit a do struktur občanské společnosti.
Robin Ujfaluši, INEX – Sdružení dobrovolných aktivit

Přesvědčili vás patroni Evropského roku dobrovolnictví, že stojí za to se do zprávy podívat? Jestliže ano, můžete si ji otevřít a pročíst zde.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek