Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání > Personální a sociální kompetence

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání > Personální a sociální kompetence > Ohlédnutí za dílnou „Vychovatelka manažerkou...

Ohlédnutí za dílnou „Vychovatelka manažerkou aneb nebát se problémů a řešit je“ - co přinesla účastnicím do jejich bezprostřední praxe?

Informativní příspěvek
Autor Denisa Urbanová, Hana Gemrichová

Při našem ohlédnutí nás zajímalo, co dílna přinesla účastnicím do jejich bezprostřední praxe, jak ovlivnila jejich náhled na vlastní práci a zda by se chtěly ve ve výše uvedených oblastech dále vzdělávat a rozvíjet. Oslovily jsme je tedy s krátkou anketou. Z 59 účastnic anketu vyplnilo 22 dotázaných, tedy 37%.

Na otázku, zda účastnice v rámci dílny objevily oblasti, ve kterých mohou samy využít manažerských dovedností ve své každodenní práci, odpovědělo kladně 77% dotázaných. Nejčastěji se jednalo o oblast řízení vztahů s veřejností, plánování, řízení času a prezentačních a komunikačních dovedností.

Dále nás zajímalo, nakolik je absolvování dílny motivovalo k tomu něco na své dosavadní práci změnit. Na otázku, zda odcházely z dílny s tím, že mohou nebo potřebují na své stávající situaci v práci něco změnit, odpovědělo kladně 68% respondentek. 67% z toho následně deklarovalo, že po absolvování dílny skutečně nějak změnilo způsob své práce. Změny se týkaly především lepšího využívání času, umění nastavit priority a efektivněji plánovat činnosti, dále potom nastavení lepší komunikace jak v rámci řízení vztahů s veřejností, tak uvnitř vlastního pracovního týmu. Co se týče oblasti řízení lidí, kromě posilování týmové spolupráce některé respondentky uvádějí, že je dílna inspirovala ke změně přístupu k hodnocení svých podřízených a k zamyšlení se nad možnostmi působení na jejich pracovní motivaci: "Větší důslednost k těm, co se chtějí schovávat za slova, že na to nejsou, včasné odevzdání výkazů a hodnocení vlastní (jejich) práce, více jsem se zamyslela nad sebou, jak působit na tyto pohodlné lidi." 

Na otázku, zda dílna účastnicím nějak pomohla zlepšit podmínky a efektivitu práce, odpovědělo kladně 64% respondentek. Pro zbytek byl hlavní překážkou konec školního roku a začátek prázdnin. Jedna z účastnic k plánovaným změnám dodává: "Vzhledem k semináři na konci roku jsem zatím zvládla naplánovat pouze kroky na příští rok, především co se týká spolupráce s rodiči a jednání s nimi během přímé práce s dětmi. Seznámeny byly také ostatní vychovatelky a od září zkusíme vše realizovat". Co se týče zájmu o další vzdělávání, 95% účastnic uvedlo, že by se chtělo dále rozvíjet manažerských dovednostech. Nejžádanějšími oblastmi byly komunikační dovednosti, PR a vztahy s veřejností, řízení lidí, prezentační dovednosti a vedení týmů.

Výsledky ankety ukázaly, že podobné akce jsou pro pedagogické pracovníky školních družin a školních klubů velmi přínosné. Nejzajímavějším poznatkem je změna úhlu pohledu účastnic dílny na vlastní práci a velký zájem o další vzdělávání ve výše uvedených oblastech, které bezprostředně souvisí s managementem kvality a mají vliv na zvyšování a udržování kvality služeb a uplatňování zakaznického přístupu jak směrem ven, tedy k rodičům a k širší veřejnosti, tak směrem dovnitř, tedy k vlastním pracovníkům. Kromě možnosti získat aktuální informace z oboru měly účastnice dílny možnost sdílet mezi sebou vlastní zkušenosti a problémy. Jedna z dotázaných přínos dílny komentovala takto: "Pokud člověk... pedagog, vychovatel má možnost sdílet svůj názor s okolím, je to celkově velmi přínosné. S okolím, tím myslím s týmem, se kterým jsem měla možnost v rámci projektu komunikovat." 

Všem účastnicím, které se podílely na naší anketě, bychom tímto rády poděkovaly za jejich spolupráci a přejeme jim hodně štěstí, vytrvalosti a sil k zavádění dalších změn. Dále děkujeme za inspirativní připomínky a náměty, které určitě využijeme při plánování dílny na příští ročník celostátního setkání.

 

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám