Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání > Kompetence k učení > Ohlédnutí za dílnou „Vychovatelka manažerkou...

Ikona informativni

Ohlédnutí za dílnou „Vychovatelka manažerkou aneb nebát se problémů a řešit je“ - co přinesla účastnicím do jejich bezprostřední praxe?

Autor: Denisa Urbanová, Hana Gemrichová
Anotace:

Ve dnech 3. – 4. června proběhlo v rámci národního projektu Klíče pro život Celostátní setkání pedagogických pracovníků školních družin a školních klubů. Klíčová aktivita KA02 Standardizace připravila na tomto setkání ve spolupráci s KA05 – Funkční vzdělávání pracovní dílnu s názvem „Vychovatelka manažerkou aneb nebát se problémů a řešit je“, o kterou byl ze strany účastnic již předem velký zájem. V rámci dílny bylo prezentováno minimum manažerské práce, jejíž nedílnou součástí je pochopení základních prvků hodnocení organizací a řízení pracovníků. Účastnice měly možnost seznámit se se základními principy procesního řízení a identifikovat, které procesy prováděné v rámci jejich každodenní praxe jsou klíčové a je třeba se jim v budoucnu více věnovat.

 

Klíčové kompetence:
  1. Neformální vzdělávání » Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám » mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání; uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám;
  2. Neformální vzdělávání » Personální a sociální kompetence » stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek;
  3. Neformální vzdělávání » Kompetence k učení » znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání.
Klíčová slova: NIDM, standardizace, Klíče pro život, celostátní setkání pedagogických pracovníků školních družin

Při našem ohlédnutí nás zajímalo, co dílna přinesla účastnicím do jejich bezprostřední praxe, jak ovlivnila jejich náhled na vlastní práci a zda by se chtěly ve ve výše uvedených oblastech dále vzdělávat a rozvíjet. Oslovily jsme je tedy s krátkou anketou. Z 59 účastnic anketu vyplnilo 22 dotázaných, tedy 37%.

Na otázku, zda účastnice v rámci dílny objevily oblasti, ve kterých mohou samy využít manažerských dovedností ve své každodenní práci, odpovědělo kladně 77% dotázaných. Nejčastěji se jednalo o oblast řízení vztahů s veřejností, plánování, řízení času a prezentačních a komunikačních dovedností.

Dále nás zajímalo, nakolik je absolvování dílny motivovalo k tomu něco na své dosavadní práci změnit. Na otázku, zda odcházely z dílny s tím, že mohou nebo potřebují na své stávající situaci v práci něco změnit, odpovědělo kladně 68% respondentek. 67% z toho následně deklarovalo, že po absolvování dílny skutečně nějak změnilo způsob své práce. Změny se týkaly především lepšího využívání času, umění nastavit priority a efektivněji plánovat činnosti, dále potom nastavení lepší komunikace jak v rámci řízení vztahů s veřejností, tak uvnitř vlastního pracovního týmu. Co se týče oblasti řízení lidí, kromě posilování týmové spolupráce některé respondentky uvádějí, že je dílna inspirovala ke změně přístupu k hodnocení svých podřízených a k zamyšlení se nad možnostmi působení na jejich pracovní motivaci: "Větší důslednost k těm, co se chtějí schovávat za slova, že na to nejsou, včasné odevzdání výkazů a hodnocení vlastní (jejich) práce, více jsem se zamyslela nad sebou, jak působit na tyto pohodlné lidi." 

Na otázku, zda dílna účastnicím nějak pomohla zlepšit podmínky a efektivitu práce, odpovědělo kladně 64% respondentek. Pro zbytek byl hlavní překážkou konec školního roku a začátek prázdnin. Jedna z účastnic k plánovaným změnám dodává: "Vzhledem k semináři na konci roku jsem zatím zvládla naplánovat pouze kroky na příští rok, především co se týká spolupráce s rodiči a jednání s nimi během přímé práce s dětmi. Seznámeny byly také ostatní vychovatelky a od září zkusíme vše realizovat". Co se týče zájmu o další vzdělávání, 95% účastnic uvedlo, že by se chtělo dále rozvíjet manažerských dovednostech. Nejžádanějšími oblastmi byly komunikační dovednosti, PR a vztahy s veřejností, řízení lidí, prezentační dovednosti a vedení týmů.

Výsledky ankety ukázaly, že podobné akce jsou pro pedagogické pracovníky školních družin a školních klubů velmi přínosné. Nejzajímavějším poznatkem je změna úhlu pohledu účastnic dílny na vlastní práci a velký zájem o další vzdělávání ve výše uvedených oblastech, které bezprostředně souvisí s managementem kvality a mají vliv na zvyšování a udržování kvality služeb a uplatňování zakaznického přístupu jak směrem ven, tedy k rodičům a k širší veřejnosti, tak směrem dovnitř, tedy k vlastním pracovníkům. Kromě možnosti získat aktuální informace z oboru měly účastnice dílny možnost sdílet mezi sebou vlastní zkušenosti a problémy. Jedna z dotázaných přínos dílny komentovala takto: "Pokud člověk... pedagog, vychovatel má možnost sdílet svůj názor s okolím, je to celkově velmi přínosné. S okolím, tím myslím s týmem, se kterým jsem měla možnost v rámci projektu komunikovat." 

Všem účastnicím, které se podílely na naší anketě, bychom tímto rády poděkovaly za jejich spolupráci a přejeme jim hodně štěstí, vytrvalosti a sil k zavádění dalších změn. Dále děkujeme za inspirativní připomínky a náměty, které určitě využijeme při plánování dílny na příští ročník celostátního setkání.

 

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 07. 08. 2011
Zobrazeno: 2503krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
HANA, Urbanová,. Ohlédnutí za dílnou „Vychovatelka manažerkou aneb nebát se problémů a řešit je“ - co přinesla účastnicím do jejich bezprostřední praxe?. Metodický portál: Články [online]. 07. 08. 2011, [cit. 2020-10-24]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/NA/13467/OHLEDNUTI-ZA-DILNOU-„VYCHOVATELKA-MANAZERKOU-ANEB-NEBAT-SE-PROBLEMU-A-RESIT-JE“---CO-PRINESLA-UCASTNICIM-DO-JEJICH-BEZPROSTREDNI-PRAXE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.