Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání > Kompetence k učení > Střediska volného času aktuálně

Ikona informativni

Střediska volného času aktuálně

Autor: Martina Strašáková
Anotace:

Jaká je v současné době situace ve střediscích volného času, jak je tomu mezi pedagogy volného času v SVČ? Na to odpověděl výzkum v rámci projektu Klíče pro život.

Klíčové kompetence:
  1. Neformální vzdělávání » Kompetence k učení » znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání.
Klíčová slova: výzkum, střediska volného času, pedagog volného času
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Společně se školními družinami a školními kluby řadíme střediska volného času mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Patří mezi ně domy dětí a mládeže (DDM) a stanice zájmových činností, které se zaměřují na jednu oblast činnosti (turistika, technika…). Pro další popis činnosti budeme tyto organizace označovat jako střediska.Činnost středisek je ukotvena v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání a především ve vyhlášce č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Počet středisek volného času roste. Ve školním roce 2000/2001 bylo v Rejstříku škol a školských zařízení uvedeno celkem 289 SVČ a ve školním roce 2010/2011 již 301. Počet středisek volného času roste. Ve školním roce 2000/2001 bylo v Rejstříku škol a školských zařízení uvedeno celkem 289 SVČ a ve školním roce 2010/2011 již 301.

Co se ve střediscích děje?
Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:
a) pravidelnou zájmovou (výchovnou a vzdělávací) činnost (kroužky a kurzy), které jsou zaměřeny různými směry (od sportovních kroužků přes výuku na hudební nástroj až po kroužky určené mládeži – kroužky deskových a karetních her). Nabídka kroužku reaguje na aktuální potřeby cílové skupiny střediska, nové kroužky jsou otevírány také v průběhu školního roku. Činnost začíná zpravidla na přelomu září a října a je ukončena v květnu či červnu daného školního roku.
b) příležitostnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost. Střediska pořádají a zvou na akce rozmanitého charakteru pro všechny věkové skupiny. Velkou tradici mají např. Čarodějnice, Den země, Karnevaly a jiné akce.
c) táborovou a jinou pobytovou činnost. Dětem a jejich rodičům jsou nabízeny pobytové a příměstské tábory, které se těší čím dál tím větší oblibě. V posledních letech počet pobytových táborů výrazně klesá, a to především z důvodu nárůstu cen. Cena příměstských táborů roste pomaleji, poptávka po nich se výrazně zvyšuje (cena jednoho dne na příměstském táboře v Praze se pohybuje okolo 150 Kč včetně oběda).

Graf mapuje výrazný pokles pobytových táborů pořádaných SVČ od roku 2002/2003 do současnosti

graf svč

d) osvětovou činnost a poskytování informací. Kromě pořádání přednášek a seminářů plní střediska také funkci informační především prostřednictvím Informačních center pro mládež. V současné době (duben 2011) má celkem 13 středisek volného času své informační centrum (http://www.icm.cz/ism/1060)
e) možnost individuální práce s dětmi s nadáním. Jde především o systémovou podporu dětí a mládeže s nadáním (příprava a na soutěže, Středoškolská odborná činnost).
f) otevřenou nabídku spontánních aktivit. Z výzkumů a především ze zkušeností pracovníků SVČ vyplývá, že většina mládeže nechce být primárně organizována v zájmovém kroužku či kurzu. Upřednostňují především nabídku tzv. otevřených klubů (možnost posedět, poslechnout si hudbu, zahrát si s přáteli šipky či jinou hru). Zároveň ale oceňují přítomnost vedoucího, se kterým si mohou popovídat či se poradit o svých problémech. Z rychlého šetření NIDM vyplývá, že ve cca 1/3 SVČ funguje otevřený klub.


Děti, mládež, dospělí - to je naše cílovka
Primární cílovou skupinou středisek jsou děti ve věku od 6 let a mládež, včetně studentů středních a vyšších odborných škol. Na podporu zájmového vzdělávání mladších dětí v současné době finanční prostředky od státu určeny nejsou. Velká většina středisek však reaguje na aktuální poptávku. Kroužky pro ,,předškoláky“ jsou jedny z nejnavštěvovanějších (velké oblibě se těší pohybové aktivity, výtvarné kroužky včetně keramiky, ale také například hra na zobcovou flétnu).
Mezi zřizovatele, kteří výrazně podporují zájmovou činnost předškolních dětí, můžeme najít pražský Magistrát, který na základě vysoké poptávky ze strany rodičů při umisťování dětí do mateřských škol podporuje finančně činnost tzv. ,,CéPéDéček“ – Center předškolních dětí (http://www.ddmpraha.cz/index.php?kod=&id_pobocka=280&id=2241), které nabízejí každodenní činnost pro děti ve věku od 2,5 do 6 let. S dětmi pracují kvalifikovaní pedagogové, kteří zabezpečují dopolední a v některých případech také odpolední provoz center.
Kromě dětí a mládeže nabízejí střediska možnost využití volného času dospělým a seniorům. Jde především o kurzy, které jsou jim šité na míru, nejčastěji v dopoledních hodinách.

Kdo s dětmi a mládeží v SVČ pracuje?

Podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících ve středisku volného času pracují pedagogové volného času. Ti svoji kvalifikaci mohou v současné době získat prostřednictvím studia na střední, vyšší odborné škole, vysoké škole příslušného pedagogického směru či v rámci programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaného vysokou školou a zaměřeného na pedagogiku volného času nebo vychovatelství, nebo studiem pedagogiky (v současné době toto studium má dotaci 80 hodin a podmínkou je maturitní zkouška nepedagogického směru).

graf pedagogové

Graf ukazuje nárůst počtu pedagogických i nepedagogických (provozních) pracovníků ve srovnání s rokem 2002/2003, kteří jsou zaměstnáni na hlavní pracovní poměr na základě pracovní smlouvy.

Tím, že činnost ve střediscích je velmi rozmanitá a často velmi specifická, velká většina kroužků (kurzů) je vedena tzv. externími pracovníky (tento pojem v legislativě však není zakotven, neboť pojem externí pracovník zákoník práce č. 262/2006 Sb., nezná). Typickým a oblíbeným příkladem je vedoucí kroužku Rybáři, který má v českých SVČ poměrně velkou tradici. Tento vedoucí zatím do roku 2014 výše uvedené podmínky vzdělávání splňovat nemusí. V případě, že by uvedené podmínky byly od roku 2014 závazné v této podobě, byla by kvalitní činnost středisek ohrožena především v oblasti odborností jednotlivých zájmových kroužků. Pro přesnost ještě uvádím, že tyto podmínky by se týkaly také vedoucích na letním táboře.
Po dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) proběhlo v dubnu 2011 setkání zástupců MŠMT, NIDM a zástupců Koordinační rady sdružení pracovníků domů dětí a mládeže (dále jen KR SP DDM). Na jednání byly diskutovány podklady pro novelu zákona č. 563/2004 o pedagogických pracovnících. Právě požadované vzdělávání u pedagogických pracovníků ,,externích“ by mělo být v novele patřičně ošetřeno.

Graf ukazuje výsledky rychlého šetření, které proběhlo v dubnu 2011 a zúčastnilo se jej 180 SVČ z ČR. Z šetření vyplývá, že 1/6 interních pedagogických pracovníků je podle zákona o pedagogických pracovnících nekvalifikovaná a v případě externích pedagogických pracovníků je nekvalifikovanost výrazně vyšší (ovšem tento výsledek byl odbornou veřejností předpokládán).
Financování středisek
Systém středisek volného času v České republice je svým způsobem celosvětový unikát. Která země (mimo Slovensko) se může pochlubit tak ucelenou sítí organizací pro zájmové vzdělávání, která je stále výrazně podporována prostřednictvím státního rozpočtu České republiky. V současné době jsou střediska zřizována krajem, obcí, církví nebo jiným zřizovatelem. Ve školním roce 2010/2011 bylo 60% SVČ zřizováno obcí, zatímco v roce 2005/2006 bylo obcemi zřizováno 44% SVČ. Činnost středisek samozřejmě nelze zafinancovat jen prostřednictvím finanční podpory státu, popř. zřizovatele. Zájmové vzdělávání ve střediscích volného času je poskytováno za úplatu. Stanovení výše úplaty za jednotlivé formy zájmového vzdělávání (kroužky, tábory…) je v kompetenci ředitele daného střediska volného času. Ceny kroužků a kurzů se pohybují od 300,-Kč do 2.000,-Kč za pololetí. Cena vždy souvisí s finanční náročností jednotlivých kurzů s ohledem na vybavení, pomůcky a místo konání jednotlivých kroužků.

Moderní, flexibilní a neustále se vzdělávající
I takto můžeme definovat skupinu středisek volného času; jejich pracovníci se neustále vzdělávají v kurzech dalšího vzdělávání pro pedagogické pracovníky zájmového vzdělávání, které stejně jako projekt Klíče pro život (www.kliceprozivot.cz) realizuje Národní institut dětí a mládeže MŠMT (www.nidm.cz). Kromě vzdělávání je velká část pracovníků členem Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže (http://www.spddm.org/), jehož dlouhodobým cílem je podpora všech středisek volného času v ČR.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 15. 05. 2011
Zobrazeno: 5684krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
STRAŠÁKOVÁ, Martina. Střediska volného času aktuálně. Metodický portál: Články [online]. 15. 05. 2011, [cit. 2020-04-07]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/NA/12455/STREDISKA-VOLNEHO-CASU-AKTUALNE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.