Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Vítáme podzim - projekt

Ikona inspiraceIkona projekt
Autor: Olga Krišková
Anotace: „Výuka trochu jinak“ – výuka zaměřená na prožitky se zapojením všech smyslů a mezioborovým propojením.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Kompetence sociální a personální » respektuje pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi ovlivňuje kvalitu společné práce
 2. Základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Kompetence komunikativní » rozumí obsahu sdělení a přiměřeně na něj reaguje
 3. Základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Kompetence pracovní » zvládá základní pracovní dovednosti, operace a postupy, rozšiřuje své komunikační schopnosti při kolektivní práci
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Člověk a příroda » Přírodopis » Praktické poznávání přírody » využívat metody poznávání přírody osvojované v přírodopisu
 2. základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Člověk a příroda » Přírodopis » Praktické poznávání přírody » dodržovat základní pravidla bezpečného chování při poznávání přírody
 3. základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Rozmanitost přírody » 1. období » popsat a porovnat viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání-lehké mentální postižení -> Matematika a její aplikace 1. stupeň
 2. Základní vzdělávání-lehké mentální postižení -> Tělesná výchova 1. stupeň
 3. Základní vzdělávání-lehké mentální postižení -> Výtvarná výchova 1. stupeň
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Multikulturní výchova » Kulturní rozdíly
 2. Základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Osobnostní a sociální výchova » Sebepoznání a sebepojetí
 3. Základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Osobnostní a sociální výchova » Rozvoj schopností poznávání
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída, Vycházka do přírodního prostředí
Nutné pomůcky: Ovoce, papírové ovoce, řepa, omalovánky, obrazy k podzimu, modelína, sklenice podložky, relaxační míčky, maňásek, houbičky, přírodniny
Klíčová slova: podzim, grafomotorika, zrakové vnímání, sluchové vnímání, orientace na ploše, třídění prvků
Obsah a cíl projektu

Tento projekt by měl posilovat dobré vztahy mezi žáky, mezi žáky a učiteli a mezi školou a rodiči. Cílem je poskytnout žákům dostatek informací z okolního světa a učit je, aby tyto informace dokázali využít v praktickém životě, vést žáky k samostatnosti a dobré spolupráci v plnění zadaných úkolů, vyžadovat dodržování dohodnutých pravidel chování a navozovat přátelskou atmosféru při práci.

Průběh projektového vyučování

Motivace:
„Když jsem dnes ráno přišla do třídy, náš zajíček Ušáček mi zašeptal do ucha, abych vám nezapomněla říct, že byl včera první podzimní den. A také mi pověděl, že si pro nás připravil hodně úkolů a moc se těší, až je společně začneme plnit."

HRUŠKOVÝ DEN

 1. Obrázek podzimu: popis obrázku- „Jak lidé češou ovoce"
 2. Nácvik říkanky: Foukej, foukej...
 3. Rozcvička na rozvoj smyslů:
  • hmat: žáci mají zavázané oči a mají uhodnout, co je to za ovoce
  • zrak: košík plný papírových hrušek - různých barev a velikostí - rozdělit je do skupin podle pokynů, porovnávání
  • sluch: učitel říká různé druhy ovoce při vyslovení slova hruška - žáci tlesknou
 4. Čtenářská rozcvička: kladení hrušek na strom - vpravo, vlevo, nahoru, dolů
 5. Práce ve skupinách: třídění hrušek do dvou řad - hodnocení, sebehodnocení splnění úkolu, dodržování pravidel chování, která byla předem stanovena
 6. Hruškové psaní:
  • grafomotorická rozcvička s říkankou Foukej, foukej...
  • uvolňování celé ruky, předloktí, zápěstí práce s namočenou houbou na tabuli
  • práce na papír (obtahování hrušky)
 7. Relaxační chvilka: ochutnáváme hrušku - žáci sedí v lavicích, dodržujeme hygienická pravidla, význam ovoce pro zdraví člověka
 8. Vycházka do okolí školy: hledáme podzim - podzimní barvy, ovoce v zahradě, spadané listí, sbíráme přírodniny, které využijeme při práci v ostatních dnech projektu

ŘEPOVĚ POHÁDKOVÝ DEN

Motivace: zajíček Ušáček a jeho úkoly

Ukázka řepy, její význam, popis a rozdělení řepy

 1. Čtení pohádky O velké řepě
  • povídáme si o pohádce (lidé, zvířátka)
  • vyprávění podle obrázku
 2. Práce ve skupinách
  • řazení obrázků z pohádky dle děje (posloupnost)
  • hodnotíme společnou práci, hodnotíme práci ostatních skupin
 3. Dramatizace pohádky
 4. Třídění řepy
  • třídíme řepu podle využití (papírové řepy)
  • porovnáváme více x méně, větší x menší
 5. Omalovánka- pohádka O velké řepě
  • žáci pracují v lavicích
 6. Relaxace
  • ochutnáváme, jak chutná bílá řepa
  • dodržujeme hygienická pravidla
 7. Modelujeme řepu- žáci pracují podle předlohy
  • seznámení s vlastností modelíny, její zpracování
  • pracovní postup
  • úklid pracovního místa
  • hodnocení, vystavení výrobků na skříňku
 8. Zpěv písniček o podzimu
  • vypravování o písničce
  • hudební hádanky

JABLÍČKOVÝ DEN

Motivace: zajíček Ušáček a jeho úkoly

 1. Říkanka: Koulelo se, koulelo...
 2. Masáž relaxačními míčky
  • práce ve dvojicích s využitím říkadla (koulení jednoho a poté dvou míčků)
 3. Rozcvička na rozvoj smyslů:
  • hmat: žáci mají zavřené oči a mají uhodnout, co je to za ovoce
  • zrak: košík plný papírových jablek - různých barev a velikostí - rozdělení do skupin
  • sluch: Hra na ozvěnu- učitel říká různé druhy ovoce a žáci, kteří sedí k němu zády, slova opakují
 4. Čtenářská rozcvička: „Češeme jablíčka" - žáci mi podávají jablka dle pokynů (strom s jablíčky)
 5. Zavařujeme ovoce: hledáme jablíčka, která jsou ukrytá po třídě, a třídíme je do sklenic, porovnáváme množství
 6. Ochutnáváme jablka:
  • žáci sedí v lavicích
  • dodržujeme hygienická pravidla
 7. Jablíčkové psaní:
  • grafomotorická rozcvička s říkankou (písničkou)
  • cviky celé ruky, předloktí a zápěstí
  • kreslíme jablíčka mokrou houbou na tabuli + říkáme říkanku
  • kreslení na papír - tvoříme jablíčkový obrázek, hotový obrázek orámujeme, povídáme si o obrázcích, vystavíme si je ve třídě
 8. Hra na jablíčka: držíme se oběma rukama (ruce jsou zvednuté), větřík s jablíčky pohupuje a silný vítr je shodí na zem - ležíme na koberci, odpočíváme
 9. Jdeme ven, jezdíme na koloběžkách:
  • žáci jsou seznámeni s bezpečností a chováním při Tv
  • plníme zadané úkoly, které jsou v papírovém jablíčku
  • hodnotíme jízdu a plnění dohodnutých pravidel

PODZIMNÍ POCHODOVÉ CVIČENÍ

 • plnění zadaných úkolů dle tříd
 • pozorování změn v přírodě
 • zhodnocení cvičení

Spolupráce s rodiči: jeden projektový den je věnovaný vzájemné spolupráci - žáci, rodiče, učitelé

PROJEKTOVÝ DEN S RODIČI

 • sběr jablek na školní zahradě
 • jejich příprava ke zpracování
 • vaření ovocného čaje v kuchyňce + poslech hudby
 • posezení s rodiči u čaje, pojídání předem zhotoveného perníku
 • výroba portfolií - seznámení rodičů s jejich využitím, společná práce
 • úklid pracovních míst
 • zhodnocení spolupráce a poděkování rodičům

Celkové hodnocení projektu Vítání podzimu

Projekt názorně a prakticky seznámil žáky se zdravým způsobem života. Žáci získali řadu informací a naučili se je využívat v praktickém životě.

Zaměřili jsme se na rozvoj smyslů a na prožitky, které napomáhají trvalejšímu zapamatování nových poznatků. Žáci si procvičili třídění prvků podle velikosti, barvy a tvaru, upevnili hygienické návyky spojené se stolováním, pomocí grafomotorických cviků uvolnili ruku. Procvičili jsme i sluchové a zrakové vnímání.

Při plnění zadaných úkolů žáci rozvíjeli komunikační dovednosti, samostatnost, spolupráci ve skupinách a dodržování předem stanovených pravidel.

Současně jsme se pokusili prohloubit dobrou spolupráci mezi školou a rodiči - projektový den s rodiči. Dostavily se však pouze dvě maminky. Z hlediska jejich zapojení do činností hodnotím tuto akci za velmi vydařenou. Poděkovala jsem jim za účast a pomoc. Obě maminky se těší na další setkání.

Použitá literatura a zdroje:

Česká čítanka pro nejmenší. Eds. Michal Černík. Futura, 1992.
Jadvidžáková, H. - Reitterová, L. - Vaňková, J.: Řečová výchova 1. Brno: Compacta, 2003.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 27. 03. 2008
Zobrazeno: 21363krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KRIŠKOVÁ, Olga. Vítáme podzim - projekt. Metodický portál: Články [online]. 27. 03. 2008, [cit. 2020-10-21]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/LP/2152/VITAME-PODZIM---PROJEKT.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.