Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání - lehké mentální pos... > Kompetence komunikativní > rozumí obsahu sdělení a přiměřeně na něj...

Zobrazit na úvodní stránce článků

Pěstujeme pro zdraví

Praktický příspěvek
příklad
projekt
V rámci projektu měli žáci možnost seznámit se s výstavbou skleníku, přípravou pomůcek pro pěstování rostlin ve skleníku, s pěstováním rostlin a jejich další distribucí.

Cíl výuky

Cílem projektu bylo seznámit naše žáky s prací ve skleníku, aktivně je zapojit do prací souvisejících se zakládáním a výstavbou skleníku a jeho dalším využitím při vyučování praktickým činnostem a výchovy ke zdraví. Záměrem projektu je seznámit i děti z města s problematikou prací na pozemku a ve skleníku a s pracemi na výrobě pomůcek k pěstování rostlin (práce se dřevem), neboť městské děti se často vůbec nedostanou na zahradu.
<p>V rámci <strong>Rozvojového programu MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2007 </strong>realizovala Základní škola Nerudova Říčany, okres Praha- východ, vzdělávající žáky s různým stupněm mentálního postižení, projekt „Pěstujeme pro zdraví".</p> <p>V současné době má naše škola již dobrou tradici v pěstování sadby zeleniny - povolené jako doplňková činnost od zřizovatele školy. Žáci mají možnost pozorovat vývoj rostliny od semena přes klíček až po rostlinu. Učí se základním pravidlům při práci s malými rostlinkami, což je vhodné zejména pro rozvíjení jemné motoriky, která je u našich žáků nedostatečně vyvinutá.</p> <p><strong>Cílem projektu</strong> bylo seznámit naše žáky s prací ve skleníku, aktivně je zapojit do prací souvisejících se zakládáním a výstavbou skleníku a jeho dalším využitím při vyučování praktickým činnostem a výchovy ke zdraví.<strong> </strong>Záměrem projektu je seznámit i děti z města s problematikou prací na pozemku a ve skleníku a s pracemi na výrobě pomůcek k pěstování rostlin (práce se dřevem), neboť městské děti se často vůbec nedostanou na zahradu.</p> <h5><strong>Mezipředmětové vztahy</strong></h5> <p>Projekt navazuje na další vyučovací předměty:</p> <ul> <li>pracovní činnosti: práce se dřevem - výroba označovacích a sázecích kolíků, výsev semen, zakládání skleníku, určení vhodného typu zeminy pro jednotlivé druhy rostlin</li> <li> prvouka, přírodopis: určování rostlin - pozorování podzemních a nadzemních částí rostlin</li> <li> výtvarná výchova: jednoduché nákresy rostlin</li> <li> zeměpis: vhodnost místa pro pěstování</li> <li> informatika: vyhledávání základních informací o zakládání a využití skleníku a o pěstovaných rostlinách na webu</li> <li> výchova ke zdraví: dodržování hygienických zásad při práci se zeminou, rostlinami a hnojivy, význam zeleniny ve výživě</li> </ul> <h5><strong>Příprava žáků před zahájením projektu</strong></h5> <p>Do projektu se zapojilo 60 žáků naší školy. Před zahájením projektu byli žáci seznámeni s cíli projektu a s problematikou, která projekt doprovází - využili jsme odbornou literaturu, vyhledávali informace na internetu. Žáci 8. a 9. ročníku se seznámili ještě s nutností zajištění stavebního oznámení před výstavbou skleníku.</p> <h5><strong>Realizace projektu</strong></h5> <p>Žáci se naučí dodržovat osevní plán a osevní postup - střídání košťálové a plodové zeleniny, výsev rostlinek k sušení (slaměnky, limonky aj.), které později použijeme na suché vazby k výzdobě - např. na Vánoce. Jedna část skleníku bude oseta léčivými rostlinami - máta, meduňka, majoránka, levandule, měsíček apod.<br /> V rámci tohoto projektu byly realizovány i besedy a workshopy nejen pro žáky, ale i pro pedagogické pracovníky, např. v Ekocentru Tereza v Praze. Navázali jsme úzkou spolupráci se SOU Kanina - workshop pro žáky - vazby ze suchých květin, proběhla beseda se členy pedagogického sboru - použití insekticidů a pesticidů při výsadbě rostlin, další beseda byla se členy Ekocentra Říčany.</p> <p>Žáci se dozvěděli spoustu nových informací a získali mnoho podnětů, které zcela jistě využijí v dalším životě, neboť z naší školy každoročně několik žáků pokračuje ve vzdělávání na odborných učilištích se zaměřením na zahradnictví.</p> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" align="center" bordercolor="#000000"> <tbody> <tr valign="top"> <td style="width: 40%;">Stupeň vzdělávání a období vzdělávání</td> <td style="width: 60%;">1. stupeň - 1. období (1. - 3. ročník)<br /> 1. stupeň - 2. období (4. - 5. ročník)<br /> 2. stupeň (6. - 9. ročník)</td> </tr> <tr valign="top"> <td>Rozvíjené klíčové kompetence</td> <td> <ul> <li>Kompetence pracovní </li> <li>Kompetence komunikativní </li> <li>Kompetence sociální a personální </li> <li>Kompetence k řešení problému </li> </ul> </td> </tr> <tr valign="top"> <td>Integrace průřezových témat</td> <td>Environmentální výchova - Ekosystémy, Vztah člověka k prostředí<br /> Osobnostní a sociální výchova - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti<br /> Mediální výchova - Tvorba mediálního sdělení</td> </tr> <tr valign="top"> <td>Organizace řízení učební činnosti</td> <td>skupinová</td> </tr> <tr valign="top"> <td>Organizace prostorová</td> <td>školní pozemek, školní pracovna dílen, školní třídy</td> </tr> <tr valign="top"> <td>Organizace časová</td> <td>střednědobý projekt - do 8 měsíců</td> </tr> </tbody> </table>

Reflexe

Žáci se dozvěděli spoustu nových informací a získali mnoho podnětů, které zcela jistě využijí v dalším životě, neboť z naší školy každoročně několik žáků pokračuje ve vzdělávání na odborných učilištích se zaměřením na zahradnictví.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek